Vpis za bruce (podiplomski)

Naravoslovnotehniška fakulteta- Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje ima razpisane tri drugostopenjske programe in en doktorski program:

Oblikovanje tekstilij in oblačil (2. stopnja, redni študij)- 25 razpisanih mest

Načrtovanje tekstilij in oblačil (2. stopnja, redni študij)– 30 razpisanih mest

Grafične in interaktivne komunikacije (2. stopnja, redni in izredni študij)- 45 razpisanih mest za redni in 20 razpisanih mest za izredni študij

Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje (3. stopnja)– 10 razpisanih mest

Razpis za vpis  je objavljen tukaj.

Prijavo za vpis oddate preko spletne strani eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ in jo natisnete ter priporočeno pošljete, do 1. septembra 2017 na naslov:

Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
“Prijava za vpis-podiplomski študij”
Snežniška 5
1000 Ljubljana

Prijavi obvezno priložite:

  • za MAGISTRSKI ŠTUDIJ 2. STOPNJE:
  1. Overjeno fotokopijo diplome predhodnega študija
  2. Originalno potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno

Posebnost pri programu Grafične in interaktivne komunikacije je možnost oddaje portofolia. Vsem, ki bodo oddali portfolio (rok oddaje na dnu dokumenta) in bo le ta s strani komisije pozitivno ocenjen, se bodo priznale 3 KT, zato lahko v prvem semestru prvega letnika izberejo zgolj en temeljni in tri izbirne predmete. Vsi kandidati, ki oddajajo portfolio morajo le temu obvezno priložiti tudi obrazec Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja (priloga spodaj).

 

  • za DOKTORSKI ŠTUDIJ 3. STOPNJE:
  1. Življenjepis (Europass oblika)
  2. Motivacijsko pismo (Kratek opis namena, motivacije in področja poglobljenega študija)
  3. Overjeno fotokopijo diplome predhodnega študija + diplomsko prilogo
  4. Originalno potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno
  5. Obrazec “TGTO Področje in izbor predmetov (priloga spodaj)- vsak študent mora imeti ob vpisu že določenega mentorja študija, s katerim koordinira ustrezen izbor predmetov. Podpis mentorja je na obrazcu obvezen.

 

Nepopolne vloge ne bodo obravnavane!

– za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:
e-mail:
telefon: 00 386 080 2002 (od 7.00 do 16.00 med delavniki)

– za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:
e-mail:
telefon: 00 386 1 478 46 59 od. 9.00 do 16.00 med delavniki v času odprtih prijavnih rokov.

Predmeti, ki se bodo izvajali v letu 2016/2017
Ali lahko prijavo oddam po 1. 9. 2017, saj do takrat še ne bom diplomiral na predhodnem študiju?+

Ne. Vse prijave morajo biti oddane do 1. 9. 2017. V primeru, ko študent oddaja prijavo pred zagovorom diplomskega/magistrskega dela, navede v opombe, da bo zagovor opravil v septembru. Za študente NTF ima podatek o zaključku referat NTF, ostali morajo, naknadno, do 15. 9. predložiti potrdilo o zaključku študija.

Ali se v povprečje ocen šteje tudi diplomsko/magistrsko delo?+

Ne. Pri morebitni omejitvi vpisa se upošteva povprečna ocena izpitov in vaj predhodnega študija.

Kdaj in kako se vpišem?+

Na programih, kjer bo omejitev vpisa, bo opravljen izbirni postopek. Rezultati in vabila na vpis z vsemi navodili, bodo kandidatom poslana po elektronski pošti.  Vpis bo potekal elektronsko, preko sistema VIS.  Študenti dobijo novo vpisno številko, nova uporabniška imena in gesla za dostop do sistema VIS.

Vpis bo potekal v drugi polovici septembra 2017.

Ali moram nujno oddati portfolio?+

Ne. Oddaja portfolia je možnost, ki jo imajo kandidati za vpis na magistrski študij Grafične in interaktivne komunikacije. Tistim, ki je portfolio odobren, lahko v prvem letniku namesto dveh temeljnih in dveh izbirnih predmetov izberejo enega temeljnega in tri izbirne predmete, saj je odobren portfolio vreden 3 kreditne točke.

Kakšen naj bo portfolio in roki?+

Kandidati za vpis na smer Grafične in interaktivne komunikacije, 2. stopnja imajo možnost oddaje portfolia.

Vsem, ki bodo oddali tudi portfolio (rok oddaje na dnu dokumenta) in bo le ta s strani komisije pozitivno ocenjen, se bodo priznale 3 KT, zato lahko v prvem semestru prvega letnika izberejo zgolj en temeljni in tri izbirne predmete.

Vsi kandidati, ki oddajajo portfolio morajo le temu obvezno priložiti tudi Obrazec-Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja (dostopen na spletni strani NTF).

 

1     Oblika portfolia:

Na naslovnici in prilogah mora biti čitljivo izpisano ime in priimek kandidata. Obvezna oddaja:

–     zvezek formata A4 (ležeči ali pokončni),

–     digitalni izvod v .pdf, videomateriali v formatu .mpg, .mov, .wmv na CD ali DVD nosilcu (imenovanje vseh datotek je sledeče: ime_priimek_portfolio_projekt.pdf ali končnica, ki ustreza video formatu).

 

2     Vsebina portfolia:

Portfolio ne sme vključevati del, ki so bila narejena v sklopu študija; bodisi pri predmetih, bodisi pri mentoriranih študijskih projektih, saj so ta dela že bila ovrednotena in ocenjena. V portfoliu morajo biti predstavljena dela iz različnih kategorij (ad 4).

 

3     Obseg portfolia:

Najmanj 5 samostojnih projektov v treh različnih kategorijah (ad 4), pri čemer za vse projekte velja, da morajo biti:

–     realizirani ali

–     javno predstavljeni ali

–     predstavljeni kot načrti za izvedbo.

Projekti morajo biti opremljeni s kratkim opisom projekta (ime projekta, naročnik, soavtorji, leto izdelave in povzetek projekta). Pri projektih, ki so bili izvedeni v soavtorstu, mora biti navedeno, kakšna je bila vloga oziroma opravljeno delo kandidata.

 

4     Kategorije:

4.1  Fotografija (za en samostojni projekt šteje)

–     serija najmanj petih fotografij

4.2  Tipografija (za en samostojni projekt šteje)

–     avtorska črkovna vrsta

 

4.3  Grafično oblikovanje (za en samostojni projekt šteje)

–     tiskovina/publikacija

–     znak, logotip

–     grafična oprema

–     informacijska grafika

–     embalaža

 

4.4  Video (za en samostojni projekt šteje)

–     animacija (3D, flash, stop-motion)

–     film (dokumentirani ali igrani)

 

4.5  Ilustracija (za en samostojni projekt šteje)

–     serija najmanj petih ilustracij

–     ilustracija slikanice, učbenika ipd.

–     znanstvena ilustracija

 

4.6  Interaktivne komunikacije (za en samostojni projekt šteje)

–     spletna stran

–     spletna aplikacija

–     mobilna aplikacija

 

4.7  3D oblikovanje (za en samostojni projekt šteje)

–     objekt, proizvod, pripomoček

–     eksterier, interier

 

5     Izbor kandidatov: Temeljno vodilo pri izbiri je kakovostni vidik del, količina ne more nadomestiti presežne vrednosti predlaganih projektov.

 

6     Roki:

–     Rok oddaje portfolia: 25. 8. 2017

–     Obvestilo o izboru kandidatov: med 6. 9. in 8. 9. 2017

Izbirni predmeti - izbor izven matičnega programa oz. fakultete+
Študenti si lahko izbirne predmete v določeni višini izberete tudi na drugih programih NTF oz. drugih članicah UL, in sicer:
OTO-m: v višini 10 KT (za celoten študij, ne posamezno leto)
NTO-m, GIK-m (12 KT): v višini 12 KT  (za celoten študij, ne posamezno leto)

Postopek: Ko boste preko VIS-a izbirali izbirne predmete, bodo na voljo le predmeti iz vašega programa.
Zato označite poljuben predmet, ko pa boste vpisni list natisnili, ta predmet prečrtajte in dopišite pravi predmet. Poleg vpisne dokumentacije priložite še Obrazec za izbor predmetov izven matične fakultete ali študijskega programa. Obrazec morate dostaviti ob vpisu oz. najkasneje do 30. 9.  tekočega leta.

Ali je doktorski študij sofinanciran?+

Za leto 2017/2018 je Senat Univerze v Ljubljani sprejel sklep o sofinanciranju Sklep 38. seje Senata UL o sofinanciranju doktorskega študija

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.