Me-You-Us 

Me-You-Us 

Since September 2022, the Department of textile and fashion design at University of Ljubljana is included in the international project Erasmus + Me-You-Us. The project focuses on developing digital 3D competences in the field of textile and clothing design for diversity, inclusion and green transition. The Erasmus+ Me-You-Us project establishes a three-year colaboration with three higher education institutions: Designskolen Kolding (DK), Willem de Kooning Academy (NL) and the University of Ljubljana (SI).

The goal of the project is to create nine educational modules in the field of textile and clothing design, which include various digital tools. These modules will enable students in educational institutions to acquire new knowledge on the use of digital tools to promote creativity and to develop sustainable projects.

Within the “ME” modules, which the institutions developed in the first year of collaboration, the emphasis was on virtual prototyping. “ME” is about empowering the student in the process of transformation from manual to digital with a strong emphasis on inclusion, diversity and sustainability.
In the first year, as part of the “ME” modules, the University of Ljubljana focused on synergies within manual and digital design techniques, and developed the first module “Personal space with physical and virtual”

Me-You-Us 

Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je od septembra 2022 vključena v mednarodni projekt Erasmus + Me-You-Us. Projekt se osredotoča na razvijanje digitalnih 3D kompetenc na področju oblikovanja tekstilij in oblačil za raznolikost, vključenost in zeleni prehod. Erasmus+ projekt Me-You-Us vzpostavlja triletno sodelovanje med tremi visokošolskimi institucijami: Designskolen Kolding (DK), Willem de Kooning Academy (NL) in Univerzo v Ljubljani (SI).

Cilj projekta je ustvariti devet izobraževalnih modulov s področja oblikovanja tekstilij in oblačil, ki vključujejo različna digitalna orodja. Ti moduli bodo omogočali študentom in izobraževalnim ustanovam, da pridobijo nova znanja o uporabi digitalnih orodij za spodbujanje kreativnosti in za razvoj trajnostnih projektov.

Znotraj modulov »ME«, ki smo jih ustanove razvijale v prvem letu sodelovanja, je bil poudarek na virtualni vizualizaciji oz prototipiranju. »ME«  se nanaša na opolnomočenje študenta v procesu transformacije iz ročnega v digitalno z močnim poudarkom na vključenost, raznolikost in trajnost.

Univerza v Ljubljani je v prvem letu, v sklopu modulov “ME” raziskovala sinergijo med ročnimi in digitalnimi tehnikami oblikovanja in modeliranja, ter razvila prvi modul »Osebni prostor med fizičnim in virtualnim«.

Skip to content

Ooops...

It looks like you're using an old version of your browser.
For the best experience, please update your browser or use alternative options as Mozilla Firefox and Google Chrome.