GRAFIČNA IN MEDIJSKA TEHNIKA

Stopnja in vrsta študijskega programa: Dodiplomski – visokošolski strokovni
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Naziv: Diplomant grafične in medijske tehnike (VS) (dipl. graf. in med. teh. (VS))
Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji: (21) Umetnost
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P: (2130) Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (podrobneje neopredeljeno)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P-16: (0211) Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: (16203) Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)
Znanstvene raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede

Temeljni cilji in kompetence

Kompetence predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Pomenijo, da imate znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine za izvedbo, obenem ste motivirani , da nekaj dejansko naredite. Kompetence se kažejo v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje. Opaziti jih je mogoče šele pri vašem ravnanju v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah. (Vir in več o tem, kaj kompetence so, najdete na povezavi.)

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega programa Grafična in medijska tehnika je usposobiti strokovnjaka primerne poklicne širine, ki bo sposoben voditi tehnološko in izvedbeno raznolike ter zahtevne procese v grafični dejavnosti in z grafiko povezani medijski dejavnosti. Diplomant ima široko strokovno znanje s področja grafične in medijske tehnike, dopolnjeno z izbranim znanjem s področja naravoslovja, informacijsko-komunikacijske tehnologije, estetike in osnov grafičnega oblikovanja ter upravljanja. Je tudi profesionalno etično in okoljsko odgovoren. Zna uporabljati sodobna orodja različnih grafičnih in medijskih tehnologij. Sposoben je opazovati, analizirati in vrednotiti naravne, civilizacijske, oblikovalske in umetniške vizualne sisteme. Diplomant programa Grafična in medijska tehnika razume soodvisnost med tehnologijo in oblikovanjem. Pozna temelje grafičnih materialov ter konvencionalne in digitalne tehnike posredovanja informacij.

Kompetenčni profil diplomanta

Splošne kompetence:+
 • široko strokovno znanje na področju študija, dopolnjeno z izbranim znanjem s področja naravoslovja, managementa, informacijsko-komunikacijske tehnologije, estetike in osnov grafičnega oblikovanja,
 • sposobnost razumevanja in teoretičnega utemeljevanja strokovnih tem,
 • praktična spretnost in sposobnost takoj sprejeti praktične zadolžitve,
 • sposobnost identificiranja konkretnih in abstraktnih praktičnih problemov, njihove teoretične analize, iskanja rešitev in ustreznega ukrepanja,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na svojem strokovnem področju,
 • sposobnost sodelovanja pri razvojnem in raziskovalnem delu in prenašanja razvojnih in raziskovalnih dosežkov v prakso,
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem,
 • sposobnost razumevanja likovnega zapisa in njegovega tehnološkega prevajanja v grafične izdelke,
 • sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin, ki omogoča aktivno sodelovanje pri skupinskem delu tudi na področju projektov, ki temeljijo na povezovanju strokovnih zakonitosti z oblikovalsko prakso,
 • razvita profesionalna etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT, pri vsakdanjem strokovnem delu.
Predmetno specifične kompetence:+
 • poznavanje in razumevanje temeljev, razvoja in pomena komuniciranja in komunikacijskih tehnologij, razumevanje vizualnega, zvočnega in kombiniranega komuniciranja, procesa vnosa, obdelave in upodabljanja informacij ter značilnosti interaktivnega komuniciranja,
 • sposobnost splošne in specifične občutljivosti pri opazovanju, analiziranju in vrednotenju naravnih, civilizacijskih, oblikovalskih in umetniških vizualnih sistemov,
 • sposobnost povezovanja naravoslovnega znanja z znanjem na drugih (tehnoloških) področjih,
 • sposobnost uporabe in poznavanja tehnoloških postopkov za izdelavo reprodukcij za vse vrste tiska in računalniško oblikovanje slike z različno programsko opremo,
 • poznavanje in razumevanje konvencionalnih in digitalnih tiskarskih tehnik,
 • poznavanje in razumevanje barvne metrike,
 • poznavanje in razumevanje pomena posameznih elementov tipografije, sposobnost ustvarjanja novih idej (kreativnosti) pri uporabi in razporejanju tipografskih elementov za različne grafične izdelke in v različnih medijih,
 • poznavanje in razumevanje grafičnih materialov,
 • obvladovanje tehnoloških značilnosti analogno-digitalne pretvorbe originalov za tiskane medije,
 • sposobnost uporabe teoretičnega znanja pri oceni in reševanju konkretnih ekoloških problemov v grafični industriji,
 • poznavanje in razumevanje temeljev grafične dodelave,
 • poznavanje in razumevanje preiskovalnih metod v grafiki,
 • poznavanje specifičnosti tehnoloških procesov pri izdelavi knjige, revije, časopisa, promocijske literature in drugih publikacij za tiskane medije,
 • obvladovanje temeljnega teoretičnega interdisciplinarnega znanja pri zasnovi, uporabi in vrednotenju uporabniških vmesnikov,
 • poznavanje in razumevanje postopkov izdelave embalažnih materialov,
 • poznavanje in razumevanje osnov ter razvoja tiskarskih plošč in tehnologij izdelave tiskovnih form za različne tehnike tiska,
 • obvladovanje osnovnih pojmov in temeljnih konceptov podatkovnih struktur in prenosa podatkov,
 • sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov grafične tehnologije z uporabo znanstvenih metod; analiza vrednosti grafičnih izdelkov in storitev,
 • sistemizacija in vrednotenje zahtevnosti dela v posameznih grafičnih oddelkih ter podjetjih,
 • sposobnost razumevanja sodobnih konceptov sistemov vodenja kakovosti in pojmovanja kakovosti,
 • poznavanje in razumevanje zakonitosti delovanja trga grafičnih izdelkov in storitev,
 • sposobnost funkcionalne uporabe tehnik medosebne komunikacije, pogajanja, timskega dela, vodenja in ustvarjalnega mišljenja,
 • obvladovanje metodologije priprave poslovnega načrta,
 • poznavanje strukture, vsebine in možnosti uporabe bibliografskih in faktografskih podatkovnih baz za vsebine študijskega področja.
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.