V študijskem letu 2022/23 bodo začeli veljati novi, potrjeni pogoji za prehode med programi


Prehod je možen med študijskima programoma:

  • ki ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;

  • med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Grafična in medijska tehnika prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Grafična in medijska tehnika.

Posamezen opravljen izpit v prvotnem študijskem programu se prizna kot opravljen v visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Grafična in medijska tehnika, če je usklajenost vsebin obeh predmetov vsaj 75%. Priznani izpit se vrednoti s kreditnimi točkami v prvotnem študijskem programu, a ne z več kreditnimi točkami, kot je ovrednoten v visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Grafična in medijska tehnika.

V drugi ali tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Grafična in medijska tehnika se lahko s prehodom vpiše kandidat, če:

  • izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,

  • so na voljo prosta mesta.

Študijska komisija Naravoslovnotehniške fakultete za vsakega kandidata posebej določi, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, določi obveznosti in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Naravoslovnotehniške fakultete in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod istimi pogoji kot študenti novih programov.

Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje+

Študentom visokošolskih strokovnih programov Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete in sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve stopnje (Računalništvo in informatika in programi v okviru mreže IARIGAI) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi strokovnimi študijskimi programi prve stopnje+

Študentom univerzitetnih študijskih programov Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (Računalništvo in komunikacije, Medijske komunikacije in programov v okviru mreže IARIGAI) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in višješolskimi programi, sprejetimi pred letom 1994+

Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, s sorodnih študijskih področij (računalništvo, informatika ali mediji), ki imajo tri leta ustreznih delovnih izkušenj, lahko preidejo v tretji letnik. Diplomanti drugih strokovnih področij lahko preidejo v tretji letnik, če imajo pet let delovnih izkušenj, med študijem pa morajo opraviti še šest diferencialnih izpitov (Uvod v grafične medije, Tisk 1, Barvna metrika, Tipografski elementi, Grafični materiali, Standardizacija grafičnih procesov).

Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in višješolskimi programi po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju+

Prehod v drugi letnik visokošolskih strokovnih programov prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih programov (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju) s sorodnih študijskih področij (s področja računalništva, informatike ali medijev), če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Določijo se jim diferencialni izpiti, ki jih morajo opraviti pred vpisom v tretji letnik. O prehodih med programi odloča Študijska komisija Naravoslovnotehniške fakultete.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.