Obvestilo!

Spremembe vpisnih pogojev od 2025/2026 dalje:

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja: elektrotehnik, fotografski tehnik, grafični tehnik, kemijski tehnik, lesarski tehnik, medijski tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik računalništva, ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi


Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

V univerzitetni študijski program Grafične in interaktivne komunikacije se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

 • kandidati iz točk a in c izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu – 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk;
 • kandidati iz točke b izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi – 40 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk,
  • uspeh pri predmetu splošne mature – 20 % točk.

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske naslove.

Grafične in interaktivne komunikacije – univerzitetni program Razpisana mesta
Redni študij 55
Izredni študij /
Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom+

Študentu se lahko prizna znanje, ki po vsebini ustreza učnim vsebinam predmetov v programu Grafične in interaktivne komunikacije, pridobljeno preko
različnih oblik izobraževanja. O priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija NTF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino tega znanja.

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska komisija upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop k različnim oblikam izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se obveznost priznava),
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljeno znanje se lahko prizna kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v program Grafične in interaktivne komunikacije, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.