Študij Grafična in medijska tehnika traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

V visokošolski strokovni študijski program Grafična in medijska tehnika se lahko vpiše, kdor je:

  • opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali
  • poklicno maturo ali
  • splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi – 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk.

Redni študij na programu Grafična in medijska tehnika se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 5 kandidatov; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske naslove.

Grafična in medijska tehnika – visokošolski strokovni program Razpisana mesta
Redni študij 60
Izredni študij 40
Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom+

Študentu se lahko prizna znanje, ki po vsebini ustreza učnim vsebinam predmetov v programu Grafična in medijska tehnika, pridobljeno preko različnih oblik izobraževanja. O priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija NTF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino tega znanja.

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska komisija upoštevala naslednja merila:

  • ustreznost pogojev za pristop k različnim oblikam izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
  • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se obveznost priznava),
  • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljeno znanje se lahko prizna kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje najmanj srednješolska izobrazba, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu. Poseben primer priznavanja znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, je priznavanje predmeta Praktično usposabljanje, če je bil(a) študent(ka) najmanj eno leto redno zaposlen(a) v organizacijah grafične stroke (ali sorodnih organizacijah). Zaposlitev je v tem primeru treba dokazati z ustreznim dokumentom, iz katerega sta razvidna trajanje zaposlitve in dejavnost organizacije.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.