GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE

Stopnja in vrsta študijskega programa: Dodiplomski – univerzitetni
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Naziv: Diplomant grafičnih komunikacij (UN) (dipl. graf. kom. (UN))
Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji: (21) Umetnost
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P: (2130) Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (podrobneje neopredeljeno)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: (16204) Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)
Znanstvene raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede

Temeljni cilji in kompetence

Kompetence predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Pomenijo, da imate znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine za izvedbo, obenem ste motivirani , da nekaj dejansko naredite. Kompetence se kažejo v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje. Opaziti jih je mogoče šele pri vašem ravnanju v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah. (Vir in več o tem, kaj kompetence so, najdete na povezavi.)

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Grafične in interaktivne komunikacije je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben voditi tehnološko najzahtevnejše procese v grafični in medijski dejavnosti ter na področju interaktivnih komunikacij in mu hkrati dati ustrezno temeljno naravoslovno in strokovno znanje za nadaljevanje izobraževanja na drugi stopnji. Poleg znanja s področja grafičnih, medijskih in interaktivnih komunikacij diplomant z izbranim znanjem iz matematike, fizike in kemije razvije sposobnost naravoslovnega mišljenja.

Diplomant programa Grafične in interaktivne komunikacije pozna lastnosti grafičnih in drugih materialov, ki se uporabljajo pri načrtovanju in izdelavi grafičnih izdelkov. Obvlada osnove likovnega jezika, tehnike likovnega izražanja ter načine interpretacije in oblikovanja likovne zasnove izdelkov. Pozna možnosti tehnološke realizacije grafično oblikovanih idej. Zna reševati ekološke probleme v grafični industriji in je sposoben ustvarjanja novih idej. Uporablja tehnike medosebne komunikacije, pogajanja, timskega dela, vodenja in ustvarjalnega mišljenja.

Kompetenčni profil diplomanta

Splošne kompetence:+
 • strokovno znanje, pridobljeno s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov,
 • usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v praksi in reševanje problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod,
 • sposobnost eksperimentiranja in vizualnega posredovanja različnih miselnih konceptov,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na svojem strokovnem področju,
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem,
 • sposobnost razumevanja likovnega zapisa in njegovega tehnološkega prevajanja v grafične izdelke,
 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejšega dela,
 • sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin, ki omogoča aktivno sodelovanje pri skupinskem delu tudi na področju projektov, ki temeljijo na povezovanju strokovnih zakonitosti z oblikovalsko prakso,
 • razvita profesionalna etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT, pri vsakdanjem strokovnem delu.
Predmetno specifične kompetence:+
 • poglobljeno znanje matematike, fizike in kemije z razvito sposobnostjo naravoslovnega mišljenja,
 • znanje in razumevanje tehnoloških parametrov digitalnih medijev v vizualnih in interaktivnih aplikacijah ter storitvah, poznavanje vizualizacije v digitalnih medijih, poznavanje tehnoloških osnov interneta in pridruženih informacijskih storitev, razumevanje večpredstavnosti in interaktivnosti v vizualnih in interaktivnih komunikacijah ter storitvah,
 • poznavanje in razumevanje fizikalno-kemičnih osnov konvencionalnih in digitalnih tiskarskih tehnik, merjenja procesnih spremenljivk, krmiljenja, uravnavanja in vodenja procesa tiska, prednosti in pomanjkljivosti različnih tiskarskih tehnik,
 • poznavanje lastnosti grafičnih materialov, povezave med lastnostmi tiskovnih materialov in materialov, s katerimi tiskamo, in drugih materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi grafičnih izdelkov,
 • razumevanje in uporaba metod kritične analize pri uporabi tipografskih elementov, pisave, tipografskega oblikovanja, uporaba grafičnih programov za oblikovanje in prelom besedila, sposobnost ustvarjanja novih idej (kreativnosti) pri uporabi in razporejanju tipografskih elementov,
 • znanje o povezavah in soodvisnostih temeljnih likovnih prvin in postopkov; poznavanje osnov likovnega jezika, tehnik likovnega izražanja in pristopov k branju in oblikovanju likovne zasnove,
 • sposobnost uporabe teoretičnega znanja in ugotovitev pri reševanju konkretnih ekoloških problemov v grafični industriji,
 • razvita sposobnost funkcionalne uporabe tehnik medosebne komunikacije, pogajanja, timskega dela, vodenja in ustvarjalnega mišljenja.
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.