Vizitka katedre

Katedra za mineralogijo, petrologijo in materiale (KMPM)
Oddelek za geologijo
Naravoslovnotehniška fakulteta
Aškerčeva 12, SI-1000 Ljubljana

Predstojnica katedre: izr. prof. dr. Mirijam Vrabec
E-pošta: mirijam.vrabec@ntf.uni-lj.si
Tel.: +386 1 4704 629

 

Člani katedre

 • prof. dr. Nina Zupančič
 • izr. prof. dr. Matej Dolenec
 • izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc
 • dr. Uroš Herlec
 • doc. dr. Simona Jarc
 • izr. prof. dr. Mirijam Vrabec
 • asist. dr. Blaž Miklavič
 • Ema Hrovatin, teh. sodelav.
 • Miran Udovč, teh. sodelav.

 

Področja

Mineralogija in kristalografija+

Izr. prof. dr. Mirijam Vrabec, doc. dr. Simona Jarc, izr. prof. dr. Matej Dolenec, izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc

Raziskovalne tematike:

 • struktura in kemična sestava mineralov za karakterizacijo mineralnih materialov,
 • dvojčenje, epitaksije in fazne transformacije v mineralih,
 • raziskave začetnih stopenj faznih transformacij v mineralih,
 • mineralogija in geokemija naravnih materialov.
Sedimentologija+

Izr. prof. dr. Mirijam Vrabec, izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc

Raziskovalne tematike:

 • terciarne klastične sedimentne kamnine Paratetide,
 • recentni morski sedimenti,
 • recentni rečni sedimenti,
 • recentni jezerski sedimenti,
 • triasni piroklastiti.
Petrologija+

Izr. prof. dr. Matej Dolenec, dr. Uroš Herlec, izr. prof. dr. Mirijam Vrabec, izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc

Raziskovalne tematike:

 • petrologija metamorfnih kamnin:
  • ultravisokotlačne metamorfne kamnine Pohorja (Slovenija),
  • nizkometamorfne kamnine štalenskogorske serije,
  • petrološke raziskave marmorjev na območju Pohorja (Slovenija) in Makedonije,
  • kontaktnometamorfne kamnine Pohorja (Slovenija) in Makedonije;
 • petrologija magmatskih kamnin:
  • magmatske kamnine Pohorja,
  • kamnine karavanške magmatske cone,
  • pegmatiti Vzhodnih Alp,
  • fiolitni kompleks vardarske cone (Makedonija),
  • problematika karbonatitov Krive Lakavice (Makedonija),
  • terciarni magmatizem zletovsko-kratovskega območja (Makedonija),
  • magmatizem srbsko-makedonske province na območju Osogovskih planin (Makedonija),
  • triasni bimodalni vulkanizem črnogorsko-bosanskega tektonskega jarka;
 • petrologija sedimentnih kamnin:
  • permsko-triasna meja v Karavankah in zahodni Sloveniji.
Nekovinske mineralne surovine+

Dr. Uroš Herlec, izr. prof. dr. Matej Dolenec, izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc

Raziskovalne tematike:

 • karakterizacija surovin in agregatov v keramičnih izdelkih, ometih, maltah.
Naravni kamen v arhitekturi in restavratorstvu+

Izr. prof. dr. Matej Dolenec, dr. Uroš Herlec

Raziskovalne tematike:

 • propadanje naravnega kamna na objektih kulturne dediščine.
Sekundarne surovine+

Dr. Uroš Herlec, izr. prof. dr. Matej Dolenec

Raziskovalne tematike:

 • žlindra in pepel kot sekundarna surovina v gradbeništvu,
 • rudna jalovina kot sekundarna surovina v gradbeništvu,
 • mineralna sestava in študij možnosti ponovne predelave opuščenih rudnih jalovišč.
Okoljska geokemija+

Izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc, izr. prof. dr. Matej Dolenec, prof. dr. Nina Zupančič

Raziskovalne tematike:

 • vpliv rudarjenja na okolje,
 • vpliv potencialno toksičnih elementov na favno in floro,
 • prenos potencialno toksičnih elementov v sistemu voda-sediment, tla-biota,
 • vpliv marikulture na priobalne ekosisteme (primer ribje farme Vrgada, srednji Jadran).
Geologija in geokemija rudišč+

Dr. Uroš Herlec, izr. prof. dr. Matej Dolenec, izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc

Raziskovalne tematike:

 • geokemične značilnosti slovenskih rudnih nahajališč,
 • geokemične značilnosti makedonskih rudnih nahajališč,
 • geokemične značilnosti črnogorskih rudnih nahajališč,
 • geokemične značilnosti bosansko-hercegovskih rudnih nahajališč,
 • geokemične značilnosti kosovskih rudnih nahajališč,
 • geokemične značilnosti zambijskih rudnih nahajališč.
Geokemija in izotopska kemija+

Izr. prof. dr. Matej Dolenec, izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc, prof. dr. Nina Zupančič

Raziskovalne tematike:

 • izotopska sestava morske flore in favne,
 • izotopska sestava magmatskih, metamorfnih in sedimentnih kamnin,
 • izotopska sestava suspendirane organske snovi (POM) v vodnih okoljih,
 • merjenje bentoških tokov na meji sediment-voda v različnih vodnih okoljih.
Gemologija+

Izr. prof. dr. Matej Dolenec

Geoarheologija+

Izr. prof. dr. Matej Dolenec, izr. prof. dr. Mirijam Vrabec, doc. dr. Simona Jarc, izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc

Raziskovalne tematike:

 • provenienca vhodnih surovin in tehnologija izdelave keramičnih izdelkov in zidanih objektov,
 • mineraloške in geokemične analize različnih arheoloških artefaktov.
Medicinska geologija+

Izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc, prof. dr. Nina zupančič

Raziskovalne tematike:

 • vpliv rudarjenja na zdravje ljudi in drugih organizmov – vsebnost težkih kovin v pridelkih in drugi prehrani na območju Republike Makedonije.
Nahajališča premoga in nafte+

Dr. Uroš Herlec

Raziskovalne tematike:

 • analize maceralne sestave in facialne analize slovenskih vrst premoga,
 • izotopske analize premoga, nafte in plinov,
 • piroliza recentnih organskih snovi kot potencialni ponor ogljikovega dioksida v borbi proti globalnim klimatskim spremembam.
Geneza kovinskih mineralnih surovin+

Dr. Uroš Herlec, izr. prof. dr. Matej Dolenec
Raziskovalne tematike:

 • geneza svinčevo-cinkovih rudišč v karbonatnih kamninah v okolici Mežice,
 • geneza zgodnjediagenetskega cinkovo-svinčevega rudišča Topla,
 • geneza svinčevo-cinkovih rudišč na Dolenjskem,
 • geneza živosrebrovega singenetskega in epigenetskega rudišča Idrija,
 • geneza manganovih orudenj v Karavankah in Julijskih Alpah,
 • geneza Pb-Zn-Hg-Fe-baritnega rudišča Sitarjevec pri Litiji,
 • geneza kontaktnometamorfnega železovega rudišča Kope,
 • geneza zgornjekarbonskih žilnih Cu-Pb-Zn-Sb-As-Fe-Ba-rudišč,
 • geneza Zn-Pb-Ag-Cu-rudišč Brskovo, Višnjica, Žuta Prla in Razvršje pri Mojkovcu, Črna gora,
 • geneza Zn-Pb-Ag-Cu-Au-žilnega in žilnoimpregnacijskega rudišča Šuplja stijena pri Pljevlji, Črna gora,
 • geneza Zn-Pb-Ba-rudišča Veovača pri Varešu, Bosna in Hercegovina,
 • geneza Zn-Pb-Ag-Ba-rudišča Rupice pri Varešu, Bosna in Hercegovina,
 • geneza makedonskih rudnih nahajališč.
Storitve+
 • Rentgenski praškovni difraktometer (XRD) Panalytical
 • Prenosni rentgenski fluorescentni (XRF) analizator NITON
 • Petrografske in petrogenetske mikroskopske analize magmatskih, sedimentnih in metamorfnih kamnin v presevni polarizirani svetlobi
 • Mikroskopske analize rude za potrebe razvoja metod bogatenja rude in metalogenetske analize v presevni in odsevni polarizirani svetlobi
 • Mikroskopske analize premoga v odsevni polarizirani svetlobi
 • Mikroskopske analize umetnih materialov v presevni in odsevni polarizirani svetlobi
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.