Pogoji za vpis

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika ali tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,*
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

 S študijskim letom 2022/2023 bodo začeli veljati spremenjeni vpisni pogoji za vse univerzitetne študijske programe. Preveri več.

Vpisna mesta

Geologija – univerzitetni program, redni: 45 , izredni: –
Študijski program se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj deset študentov.

Program Geologija UN se bo izvajal tudi v angleškem jeziku, v kolikor bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.

 

V primeru omejitve vpisa bodo:

 • kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu – 50 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 50 % točk;
 • kandidati iz točke b) izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi – 20 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu – 40 % točk.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom
Študentu se lahko prizna znanje, ki po vsebini ustreza učnim vsebinam predmetov v programu Geologija, pridobljeno preko različnih oblik izobraževanja. O priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija NTF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino tega znanja.

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska komisija upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop k različnim oblikam izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se obveznost priznava),
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljeno znanje se lahko prizna kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v program Geologija, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

PODROBNOSTI O VPISNEM POSTOPKU
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.