Pogoji za vpis

Pogoji za vpis

V univerzitetni študijski program Geologija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v v kateremkoli srednješolskem programu in izpit splošne mature iz predmeta matematika ali tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,

d) kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo imeli prednost dijaki z opravljeno maturo (točki 1 in 3), in sicer bodo: kandidati iz točk 1. in 3. izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 50% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 50% točk;

kandidati iz točke 2. izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 20% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
  • uspeh pri naravoslovnih maturitetnih predmetih 40% točk.

 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Geologija. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča akademski zbor Oddelka za geologijo na podlagi mnenja Študijske komisije Oddelka za geologijo, ki ga izdela na osnovi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti (sprejeto na 15. seji senata UL, 29. 5. 2007). Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska Komisija upoštevala naslednja merila:

  • predložena spričevala in druge listine o končanih tečajih in drugih oblikah izobraževanja,
  • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
  • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se obveznost priznava),
  • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.
PODROBNOSTI O VPISNEM POSTOPKU
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.