Tomislav Popit

Raziskovalno delo

Moje osnovno področje raziskovalnega delovanja je kvartarna geologija, geomorfologija in sedimentologija. Ukvarjam se predvsem z mehanizmi transporta in sedimentacijskimi procesi kvartarnih pobočnih sedimentov ter vplivanjem geološke sestave na geomorfološke procese in izoblikovanost površja. V zadnjem času se veliko ukvarjam z vizualizacijo in geomorfometrično analizo površja, predvsem na pobočnih sedimentih fosilnih plazov. To delo predstavlja odlično dopolnilo terenskemu delu, v katerem neizmerno uživam in je moja temeljna metoda za pridobivanje podatkov. Ob raziskovalnem delu občasno izvajam aplikativne raziskave za komercialne naročnike. Tvorno sodelujem tudi pri popularizaciji geologije in znanosti v širši javnosti s poljudnoznanstvenimi članki, predavanji in intervjuji.

 

Pedagoško delo

Prvostopenjski študij geologije:

  • Geomorfologija
  • Geologija kvartarja
  • Sedimentna petrologija
  • Osnove geologije
  • Stratigrafija
  • Geološko kartiranje
  • Geologija Slovenije

Magistrski študij geologije in geofizike:

  • Analiza sedimentacijskih okolij
  • Antropogena in recentna sedimentacijska okolja

Doktorski študij Grajeno okolje:

  • Plazovi v času in prostoru

 

Gostovanja v tujini

Junij-Oktober 2013 in Maj-Sept 2014: Raziskovalno delo za doktorske študente (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) na Oddelku za geologijo, PMF v Zagrebu (Hrvaška).

 

Pomembne objave

NOVAK, Andrej, POPIT, Tomislav, LEVANIČ, Tom, ŠMUC, Andrej, KACZKA, Ryszard J. Debris flooding magnitude estimation based on relation between dendrogeomorphological and meteorological records. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology. [Print ed.]. 2020, str. 1-52. ISSN 0169-555X. DOI: 10.1016/j.geomorph.2020.107303.

ROŽIČ, Boštjan, POPIT, Tomislav, GALE, Luka, VERBOVŠEK, Timotej, VIDMAR, Ines, DOLENEC, Matej, ŽVAB ROŽIČ, Petra. Origin of the Jezero v Ledvicah lake : a depression in a gutter-shaped karstic aquifer (Julian Alps, NW Slovenia) = Nastanek Jezera v Ledvicah – globel v žlebu podobnem kraškem vodonosniku (Julijske Alpe, SZ Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 3, str. 265-282, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7446, DOI: 10.3986/ac.v48i3.7446.

KOCJANČIČ, Maja, POPIT, Tomislav, VERBOVŠEK, Timotej. Gravitational sliding of the carbonate megablocks in the Vipava Valley, SW Slovenia. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2019, 59, no. 1, str. 7-22, ilustr. ISSN 1581-6613. DOI: 10.3986/AGS.4851.

VERBOVŠEK, Timotej, POPIT, Tomislav, KOKALJ, Žiga. VAT method for visualization of mass movement features : an alternative to hillshaded DEM. Remote sensing. 2019, vol. 11, iss. 24, str. 1-14. ISSN 2072-4292. DOI: 10.3390/rs11242946.

ROŽIČ, Boštjan, GERČAR, David, OPRČKAL, Primož, ŠVARA, Astrid, TURNŠEK, Dragica, KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, UDOVČ, Jan, KUNST, Lara, FABJAN, Teja, POPIT, Tomislav, GALE, Luka. Middle Jurassic limestone megabreccia from the southern margin of the Slovenian Basin. Swiss journal of geosciences. 2019, vol. 112, iss. 1, str. 163-180. ISSN 1661-8726. DOI: 10.1007/s00015-018-0320-9.

ROŽIČ, Boštjan, GALE, Luka, BRAJKOVIĆ, Rok, POPIT, Tomislav, ŽVAB ROŽIČ, Petra. Lower jurassic succession at the site of potential Roman quarry Staje near Ig (central Slovenia) = Spodnjejurske plasti na območju morebitnega rimskega kamnoloma Staje pri Igu. Geologija. [Tiskana izd.]. 2018, 61, št. 1, str. 49-71, ilustr. ISSN 0016-7789. DOI: 10.5474/geologija.2018.004.

NOVAK, Andrej, POPIT, Tomislav, ŠMUC, Andrej. Sedimentological and geomorphological characteristics of Quaternary deposits in the Planica-Tamar Valley in the Julian Alps (NW Slovenia). Journal of maps. [Spletna izd.]. 2018, vol. 14, no. 2, str. 382-391. ISSN 1744-5647. DOI: 10.1080/17445647.2018.1480975.

VERBOVŠEK, Timotej, POPIT, Tomislav. GIS-assisted classification of litho-geomorphological units using Maximum Likelihood Classification, Vipava Valley, SW Slovenia. Landslides : Journal of the international consortium on landslides. [Print ed.]. 2018, vol. 15, iss. 7, str. 1415-1424. ISSN 1612-510X. DOI: 10.1007/s10346-018-1004-2.

NOVAK, Andrej, VERBOVŠEK, Timotej, POPIT, Tomislav. Heterogeneously composed Lozice fossil landslide in Rebrnice area, Vipava valley = Heterogeni fosilni plaz Lozice na območju Rebrnic v Vipavski dolini. Geologija. [Tiskana izd.]. 2017, 60, št. 1, str. 145-155, ilustr. ISSN 0016-7789. DOI: 10.5474/geologija.2017.011.

POPIT, Tomislav. Origin of planation surfaces in the hinterland of Šumljak sedimentary bodies in Rebrnice (upper Vipava valley, SW Slovenia) = Nastanek reliefnih izravnav v zaledju sedimentnih teles Šumljak na Rebrnicah (zgornja Vipavska dolina, SW Slovenija). Geologija. [Tiskana izd.]. 2017, 60, št. 2, str. 297-307, ilustr. ISSN 0016-7789. DOI: 10.5474/geologija.2017.021.

VERBOVŠEK, Timotej, KOŠIR, Adrijan, TERAN, Maša, ZAJC, Marjana, POPIT, Tomislav. Volume determination of the Selo landslide complex (SW Slovenia) : integrating field mapping, ground penetrating radar and GIS approaches. Landslides : Journal of the international consortium on landslides. [Print ed.]. 2017, vol. 14, iss. 3, str. 1265-1274. ISSN 1612-510X. DOI: 10.1007/s10346-017-0815-x.

POPIT, Tomislav, SUPEJ, Blaž, KOKALJ, Žiga, VERBOVŠEK, Timotej. Primerjava metod za geomorfometrične analize hrapavosti površja na primeru Vipavske doline = Comparison of methods for geomorphometric analysis of surface roughness in the Vipava valley. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2016, vol. 60, št. 2, str. 227-240, ilustr. ISSN 0351-0271. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.227-240.

POPIT, Tomislav, ROŽIČ, Boštjan, ŠMUC, Andrej, KOKALJ, Žiga, VERBOVŠEK, Timotej, KOŠIR, Adrijan. A LIDAR, GIS and basic spatial statistic application for the study of ravine and palaeo-ravine evolution in the upper Vipava valley, SW Slovenia. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology. [Print ed.]. 2014, vol. 204, str. 638-645. ISSN 0169-555X. http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.09.010.

POPIT, Tomislav, VERBOVŠEK, Timotej. Analysis of surface roughness in the Sveta Magdalena paleo-landslide in the Rebrnice area = Analiza hrapavosti površja fosilnega plazu Sveta Magdalena na območju Rebrnic. RMZ – Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. [Tiskana izd.]. dec. 2013, vol. 60, no. 3, str. 197-204. ISSN 1408-7073.

ROŽIČ, Boštjan, POPIT, Tomislav. Resedimented limestones in Middle and Upper Jurassic succession of the Slovenian Basin = Presedimentirani apnenci v srednje in zgornjejurskem zaporedju Slovenskega bazena. Geologija. [Tiskana izd.]. 2006, knj. 49, 2, str. 219-234. ISSN 0016-7789.

PLACER, Ladislav, KOŠIR, Adrijan, POPIT, Tomislav, ŠMUC, Andrej, JUVAN, Grega. The Buzet Thrust Fault in Istria and overturned carbonate megabeds in the Eocene flysch of the Dragonja Valley (Slovenia) = Buzetski narivni prelom v Istri in inverzne karbonatne megaplasti v eocenskem flišu v dolini Dragonje. Geologija. [Tiskana izd.]. 2004, knj. 47, 2, str. 193-198. ISSN 0016-7789.

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.