Pogoji za prehajanje med programi         

Prehod je možen med študijskima programoma:

– ki ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;

– med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v univerzitetni študijski program prve stopnje Geotehnologija in okolje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Geotehnologija in okolje.

Posamezen opravljen izpit v prvotnem študijskem programu se prizna kot opravljen v univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Geotehnologija in okolje, če je usklajenost vsebin obeh predmetov vsaj 75%. Priznani izpit se vrednoti s kreditnimi točkami v prvotnem študijskem programu, a ne z več kreditnimi točkami, kot je ovrednoten v univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Geotehnologija in okolje.

V drugi ali tretji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Geotehnologija in okolje se lahko s prehodom vpiše kandidat, če:

– izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,

– so na voljo prosta mesta.

Komisija Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje za vsakega kandidata posebej določi, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, določi obveznosti in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov+

Neposredni prehodi niso predvideni.

Prehodi iz programov prve stopnje v prvostopenjski univerzitetni program Geotehnologija in okolje+

Prehod v prvostopenjski UN-program Geotehnologija in okolje je možen, če kandidatka oz. kandidat:

  • izpolnjuje pogoje za vpis v prvostopenjski UN-program Geotehnologija in okolje.

Vpis v drugi ali tretji letnik aktualnega prvostopenjskega UN-programa Geotehnologija in okolje je možen, če kandidatki oz. kandidatu:

  • Senat NTF v celoti prizna letnike ali semestre v novem programu,
  • Senat NTF prizna izpite ali druge študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih tudi kreditne točke) iz prejšnjega programa ter določi diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki so potrebni za vpis v določeni letnik oziroma dokončanje študija v novem programu.

Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s Statutom UL oziroma pravilnikom NTF.

Prehodi iz starega univerzitetnega študijskega programa (UNI) v novi prvostopenjski (UN) študijski program Geotehnologije in okolje+

Ob prehodu iz starega v novi študijski program se študent preneha izobraževati po študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljuje izobraževanje v novem študijskem programu. Obveznosti, ki jih mora študent izpolniti pri prehodu iz starega v novi študijski program, so v nadaljevanju predpisane v smislu priznavanja že izpolnjenih zahtev v starem programu in izpolnjevanja obveznosti, predpisanih v novem programu. Pri tem so izvzete oz. se ne štejejo neizpolnjene obveznosti, ki jih študent v prvem, tj. starem študijskem programu oz. usmeritvi ni izpolnil.

Prehodi so odvisni od stopnje poznavanja vsebine in tematike premetov, ki so v starem programu zagotavljali celoto in ustreznost posameznih vsebin geotehnološke stroke. Pri tem se upošteva dejstvo, da je dokončanje obstoječih, torej starih študijskih programov, vezano na t. i. splošne predmete, ki jih prvostopenjski UN-program vsebuje predvsem v prvih dveh letih.

Izvedba prehodov+

Možnosti, ki jih daje poglobljeno pridobivanje znanja na posameznih ožjih področjih geotehnološke stroke, so opredeljene in vsebinsko predpisane z novimi študijskimi programi, tako da so možni naslednji prehodi:

  • po uspešno dokončanih prvih dveh letnikih študija v starem UN-programu, kar pomeni uspešno opravljene vse predpisane obveznosti (vsi izpiti, terenske vaje in vaje oz. seminarji), je možen vpis v tretji letnik novega prvostopenjskega UN-programa. Senat NTF lahko na predlog Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje predpiše dodatne izpite, ki jih mora študent opraviti pred vpisom;
  • prav tako je možen vpis v tretji letnik novega prvostopenjskega UN-programa, če je študent opravil vse obveznosti iz prvih treh letnikov po starem učnem programu VSŠ in dodatne izpite, ki jih predpiše Senat NTF na predlog Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje;
  • prehod v drugi letnik prvostopenjskega univerzitetnega študija v novem programu (UN) je možen, če je študent opravil vse predpisane obveznosti iz prvih dveh letnikov VSŠ in določene izpite, ki jih predpiše Senat NTF na predlog Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje;
  • študenti, ki so uspešno zaključili študij na drugih oddelkih in primerljivih fakultetah, kot so npr. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ipd., se lahko vpišejo v posamezne letnike prvostopenjskega UN-programa na podlagi opravljenih dodatnih obveznosti, ki jih predpiše Senat NTF na predlog Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje.

Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s Statutom UL oziroma pravilnikom NTF.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.