GEOTEHNOLOGIJA IN OKOLJE

Stopnja: Dodiplomski študijski program – univerzitetni študijski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naziv:diplomirani(a) inženir(ka) geotehnologije, skrajšano: dipl. inž. geotehnol. (UN)

Temeljni cilji in kompetence

Univerzitetni študijski program Geotehnologija in okolje je naravoslovnotehniški program, ki oblikuje strokovnjake na področjih podzemnih gradenj, okoljskega inženirstva in pridobivanja mineralnih surovin.
Med študijem študenti opravljajo praktično delo, ki jim omogoča seznanitev z delovnimi procesi in uporabo teoretičnega znanja v praksi. Na podlagi pridobljenih praktičnih izkušenj ter po svetovanju pedagoških in strokovnih mentorjev si študenti študijski program z izbirnimi predmeti oblikujejo tako, da teoretične in strokovne vsebine približa njihovim zahtevam in potrebam.
Tako študenti pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev in/ali nadaljnje strokovno ter teoretično usposabljanje na celotnem področju pridobivanja mineralnih surovin, primarne predelave surovin, miniranja, podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, opazovanja in sledenja v naravi, geotehniških raziskav, vrednotenja in izvajanja posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanja z okoljem, trdnih odpadnih snovi, sanacije zemljišč zaradi naravnih nesreč (plazov, potresov) in nepravilnih posegov v okolje v preteklosti.
Pridobljeno znanje in sposobnosti omogočajo uspešno delo na zahtevnejših strokovnih in tudi vodstvenih delovnih mestih tako v javnih kot v zasebnih podjetjih, hkrati pa diplomantom omogočajo nadaljnje izpopolnjevanje na drugi stopnji sorodnih programov.

Kaj so kompetence izveš tukaj.

Zbornik_2024-25_Geotehnologija_in_okolje

2024-25_Geotechnology_and_Environmental_Engineering

Zbornik_2023-24_Geotehnologija_in_okolje

Ucni_nacrti_Geotehnologija_in_okolje_2023

Zbornik_2022-23_Geotehnologija_in_okolje

Zbornik za št.leto 2021/22.

Kompetenčni profil diplomanta

Splošne kompetence+
 • sposobnost dela v projektivnih podjetjih, državni upravi, raziskovalnih laboratorijih inštitutov s področja geotehnologije, okoljskega inženirstva, pridobivanja mineralnih surovin ipd.,
 • sposobnost uporabe temeljnega znanja iz matematike, fizike in kemije pri inženirskih problemih,
 • sposobnost izvajanja eksperimentov ter analize in interpretacije podatkov,
 • teoretično in praktično znanje s področja strokovne domene,
 • sposobnost kvantifikacije in identifikacije, formuliranja in reševanja inženirskih problemov,
 • sposobnost uporabe tehnik, spretnosti in sodobnih inženirskih orodij, potrebnih v praksi,
 • sposobnost izvedbe kakovostne strokovne analize znotraj domene geotehnologije in okoljskega inženirstva,
 • sposobnost za individualno in projektno delo na področju geotehnologije in okoljskega inženirstva,
 • razumevanje etične in profesionalne odgovornosti,
 • spoznanje potrebe in sposobnost izvajanja vseživljenjskega učenja,
 • suvereno izražanje in komuniciranje v tujem jeziku,
 • sposobnost za uporabo pridobljenega znanja tudi v širšem okviru geotehnologije in okoljskega inženirstva,
 • sposobnost sodelovanja pri projektih s področja geotehnologije, okoljskega inženirstva in pridobivanja mineralnih surovin,
 • sposobnost izbire, opisa in interpretacije različnih naravnih pojavov znotraj domene geotehnologije in okoljskega inženirstva,
 • sposobnost parametrizacije in optimizacije problemov znotraj geotehnologije in okoljskega inženirstva,
 • sposobnost razumevanja stohastičnosti procesov v naravnem okolju,
 • sposobnost nadaljnjega izobraževanja na področju tehnike in naravoslovja,
 • sposobnost širšega družbenega angažiranja na področju razvoja tehnologije.
Zaposlitvene možnosti+

Pridobljeno znanje in sposobnosti omogočajo uspešno delo na zahtevnejših strokovnih in tudi vodstvenih delovnih mestih tako v javnih kot v zasebnih podjetjih. Prednost ima zaposlovanje v podjetjih, ki se ukvarjajo z geotehnologijo in okoljskim inženirstvom, gradbenih, komunalnih in cestnih podjetjih ter drugih osnovnih industrijskih panogah, ki izkazujejo potrebe po pridobivanju mineralnih surovin in aktivnostih v zemeljski skorji in so povezane z gradnjo infrastrukturnih objektov, odlagališč, deponij, sanacijo poškodovanih območij ipd.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.