Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega izmed maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

V primeru omejitve vpisa bodo:

 • kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu – 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk;
 • kandidati iz točke b) izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi – 40 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu – 20 % točk.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom
Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, se obravnava individualno. O priznavanju odloča Študijska komisija NTF po predhodnem obravnavanju na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje. Kandidatu se lahko prizna znanje, pridobljeno preko različnih oblik izobraževanja, če je vsebinsko podobno predmetom oziroma programom študija Geotehnologije in okolja. Kandidat poleg vloge priloži spričevala in druga dokazila o pridobljenem znanju ter vsebini tega znanja.

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska komisija upoštevala naslednja merila:
• ustreznost pogojev za vpis v študijske programe Geotehnologija in okolje,
• primerljivost obsega in vsebine predhodnega izobraževanja.

Pridobljeno znanje se lahko prizna kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v program najmanj srednješolska izobrazba, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da Študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to vrednoti z enakim številom kreditnih točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Kot opravljeno se lahko prizna tudi praktično usposabljanje, če je bil kandidat vsaj eno leto redno zaposlen v organizacijah, ki se ukvarjajo z geotehnološko dejavnostjo ali okoljskim inženirstvom.

Več informacij najdeš na povezavi.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.