Splošne informacije

Stopnja in vrsta študijskega programa: Podiplomski – magistrski
Trajanje: 2 leti (4 semestre), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Naziv: magister/magistrica inženir(ka) geotehnologije (mag. inž. geotehnol.)

Temeljni cilji in kompetence

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Geotehnologija je usposobiti strokovnjaka, ki bo pridobil poglobljeno in usmerjeno znanje in sposobnosti s temeljnih področij geotehnologije in rudarstva, glede na izbiro izbirnih predmetov pa še posebej poglobljeno znanje s posameznega področja geotehnologije ali z geotehnologijo povezanega področja.
V okviru študija bo študent spoznal tradicionalna načela, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način in s sodobno tehnologijo. Seznanjen bo tudi z vsemi posebnostmi v Sloveniji in Evropi, ki so posledica posebnih zgodovinskih, družbenoekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, projektnim delom in problemskimi nalogami se bo privajal na delo v skupini, javno nastopanje ter poslovanje s strankami in se aktivno vključeval v raziskave. Vse pridobljeno teoretično znanje bo v največji možni meri preskusil pri vajah in reševanju zahtevnih teoretičnih ali strokovno usmerjenih problemov in projektov, kar mu bo omogočalo lažjo vključitev v praktično delo po končanem študiju in razumevanje problematike ožjih področij geotehnologije in rudarstva. Študent osvoji potrebno poglobljeno in usmerjeno znanje iz temeljnih naravoslovnih in računalniško-informacijskih predmetov, znanje iz temeljnih predmetov geotehnološke in rudarske stroke in specifično znanje iz strokovnih predmetov. V okviru predmetnika in izbirnih predmetov je študentu omogočena specializacija in tudi priprava za nadaljevanje študija v programih na tretji stopnji. Cilj programa je zagotoviti mednarodno primerljivost, mobilnost in prehodnost ter diplomantu omogočiti nadaljevanje študija v Evropi in zaposlitev znotraj Evropske unije.
Program je usklajen z minimalnimi zahtevami združenja FEANI in s tem z akreditacijo programa za naziv Euro-ing. Cilj je tudi povečati prehodnost študentov in zagotoviti večjo kakovost, in sicer z vpeljavo sprotnega študija, razvojem splošnega tutorstva študentov in učiteljev ter tutorstva pri določenih predmetih.
Študent pridobljeno znanje povezuje s prakso v okviru praktičnega usposabljanja v rudarskih, gradbenih in sorodnih podjetjih, ki predstavljajo tudi ciljna zaposlitvena področja. Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant s poglobljenim teoretičnim in strokovnim znanjem, ki je zaposljiv in samostojno opravlja tudi najzahtevnejše strokovne in razvojne naloge s področja geotehnologije in rudarstva v Sloveniji in Evropi.
Kaj so kompetence izveš tukaj.

Geotechnology_24-25

Zbornik_Geotehnologija_24-25

Zbornik_Geotehnologija_23_24

Geotehnologija_Ucni_Nacrti_23_24

Zbornik_2022-23_Geotehnologija

Zbornik za št.leto 2021/22.

Kompetenčni profil magistranta

Splošne kompetence+
 • splošna razgledanost in poznavanje akademskih področij in znanstvenih metod dela,
 • razvijanje sposobnosti za postavljanje, raziskovanje, razumevanje in kreativno reševanje problemov, načel in teorij,
 • kritično branje in razumevanje besedil, samostojno pridobivanje znanja in iskanje virov,
 • razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja – usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v praksi in reševanje strokovnih in delovnih problemov ter interdisciplinarno povezovanje,
 • razvijanje profesionalne in etične odgovornosti do svojih nadrejenih in podrejenih v delovnih procesih,
 • razvijanje znanstvene in raziskovalne pismenosti, sposobnosti javnega nastopanja in sporazumevanja s strankami, posredovanje in podajanje ter interpretacija znanja in rezultatov,
 • zmožnost uporabe tujega strokovnega jezika v pisni in govorni komunikaciji, komunikacije v mednarodnih in nacionalnih znanstvenih krogih, strokovnih krogih in nasploh v vsakdanjem življenju,
 • zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in prenosa informacij ob upoštevanju etičnih načel in vrednot v stroki,
 • upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih, naravovarstvenih in ekoloških vidikov pri svojem delu in delu v raziskovalnih in delovnih skupinah,
 • razvijanje moralno-etičnih meril s poudarkom na korektnem odnosu do strank, dajanju nepristranskih nasvetov, upoštevanju strokovnih argumentov, neodvisnosti in strokovnosti skladno z veljavno zakonodajo,
 • ustvarjanje objektivnega pogleda na okolje in družbo.
Predmetno specifične kompetence+
 • temeljno in specifično strokovno znanje s področja geotehnologije, predvsem s področja projektiranja, organiziranja, upravljanja, vodenja in izvajanja geotehnoloških in rudarskih del in proizvodnje, informatike, ekologije,
 • samostojno celostno projektiranje in vodenje del na zahtevnih geotehnoloških in rudarskih objektih,
 • samostojno vodenje projektov na področju geotehnologije in rudarstva,
 • razumevanje medsebojnih vplivov tehničnih in okoljskih problemov in sposobnost oblikovanja in konstruiranja okolju prijaznih geotehnoloških in rudarskih objektov,
 • samostojno opravljanje zahtevnih nalog s področja geotehnologije in rudarstva in opravljanje takih nalog znotraj delovne skupine,
 • organizacija, vodenje in izvajanje razvojne dejavnosti na področju geotehnologije in rudarstva,
 • obvladovanje temeljnega znanja s področja geotehnologije in rudarstva, vključujoč naravoslovne vede, ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in sposobnost uporabe pridobljenega znanja pri reševanju zahtevnih strokovnih nalog,
 • uporaba znanja na specializiranih področjih geotehnologije, kot so inženirstvo v hribinskih območjih, geotehnične gradnje, pridobivanje mineralnih surovin na zemeljski površini in pod njo,
 • razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov, najpogosteje uporabljenih v praksi na področju geotehnologije in rudarstva,
 • vodenje rudarskih in sorodnih podjetij in služb.
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.