Vse o magistrskem delu (od prijave do oddaje)

Zagovori diplomskih del potekajo v živo na Naravoslovnotehniški fakulteti, Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška ulica 5.

POMEMBNO:

Tudi članom komisije morate oddati končno verzijo vaše zaključne naloge. Ali jim boste poslali končno verzijo v PDF obliki na mail ali pa jim boste na zagovor prinesli tiskan izvod, se dogovorite sami. 

Datumi za oddajo in zagovor magistrskih del+
Navodila za prijavo teme/ oddajo dispozicije+

Potek prijave zaključnega dela:

Temo prijavite preko VIS-a: Na formi Zaključek študija – Prijava teme: vnesete slo in ang naslov teme, izberete mentorja in naložite utemeljitev teme/dispozicijo. Dispozicija MORA biti podpisana z vaše in mentorjeve strani.  Obrazec – prijava teme – ki ga dobite v VISu – NE rabi biti podpisan.

Pisno dokumentacijo nato dostavite v referat (po mailu!).

Navodilila za prijavo teme v VIS-u.

 

Prijavo z VISa (pdf) in podpisano dispozicijo pošljite v referat po e- pošti na referat-otgo@ntf.uni-lj.si 

Tekoči 3. letniki dodiplomskih programov morate temo prijaviti do 15. 4. tekočega leta.

Tekoči 2. letniki magistrskih programov morate temo prijaviti do 28. 2. tekočega leta.


Obseg dispozicije magistrskega dela je omejen na 2 strani, pri čemer v ta obseg ne spada navedba literature. Dispozicijo pregleda in podpiše mentor.

Navodila za izdelavo+

Navodila za izdelavo so določena v Pravilniku o diplomskem in magistrskem delu.

Na tej strani boste našli vzorec za izdelavo platnice in prvih notranjih strani zaključnega ter opozorila na pogoste napake, ki se pojavljajo pri izdelavi diplome.

Napake, ki se pojavljajo:

 • narobe napisan mesec (VEDNO morate napisati mesec, v katerem boste zaključno delo zagovarjali, in ne mesec, ko ste zaključno delo izdelali),
 • narobe napisan študijski program (študijski program mora biti napisan natančno tako, kot je program akreditiran – glej “Kako pravilno napišem svoj študijski program“).

Platnica in prve notranje strani diplome oz. magistrskega dela

Vse obrazce in dokumente najdete tukaj.

Pregled plagiatorstva, oddaja zaključnega dela, zagovor+

Datumi za oddajo in zagovor zaključnega dela: Zagovori diplomskih in magistrskih del v študijskem leto 2021/22

Skladno s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija se na Naravoslovnotehniški fakulteti s 1. 3. 2017 uvaja elektronska oddaja zaključnih del diplomantov preko VIS-a.

Članom komisije in študentskemu referatu (referat-otgo@ntf.uni-lj.si) vaše zaključno delo posredujete preko e- pošte (oz. na drug dogovorjen način) v pregled, po tem ko vam mentor potrdi ustreznost dela.

Obrazca – izjava članov o pregledu zaključnega dela – ne rabite dajati v podpis, dovolj je, da mentorju, posredujete e-pošto komisije o pregledu in ustreznosti zaključnega dela, saj vam na podlagi tega odobri oddajo dela v VIS za preverjanje plagiatorstva.

Po pregledu študent v VIS naloži elektronsko verzijo zaključnega dela v PDF/A formatu (v PDF-u kliknete na Možnosti/Options – tam izberete ISO 19005-1 compliant). Pri poimenovanju datoteke, bodite pozorni, da ne uporabljate ć, č, š, ž, &…

Da je za delo opravljeno preverjanje plagiatorstva in se lahko odda za zagovor dobite obvestilo v svojem VIS-u.

Za prijavo na zagovor se šteje, ko študent v referat pošlje vso potrebno dokumentacijo (glej spodaj točko 2), ima opravljene vse obveznosti študija in je narejeno in potrjeno preverjanje plagiatorstva v VIS-u

Opisna navodila za zagovore

 1. Študent v študijski informacijski sistem (v nadaljevanju: VIS) odda elektronsko obliko zaključnega dela v skladu z navodili in pravili članice.
 2. Po potrditvi mentorja, da je zaključno delo primerno za zagovor (preverjeno plagiatorstvo), študent v referat po elektronski pošti pošlje: – prošnjo za zagovor, izjavo o avtorstvu in javni objavi in potrdilo knjižnice o obveznostih (lahko zaprosi knjižnico, da mu pošlje e-mail, da ima poravnane vse obveznosti in priloži print mail-a) po navadni pošti na fakulteto pošlje ali prinese- en vezan izvod zaključnega dela ter izjavo o avtorstvu in javni objavi (original)
 3. Študentski referat določi datum in uro zagovora in o tem obvesti študenta ter člane komisije. Zagovori potekajo v istih terminih, kot so bili določeni s koledarjem na začetku štud. leta
 4. Zagovor poteka po dogovorjenem protokolu:
  • Predsednik nagovori udeležence zagovora, predstavi kandidata, Kandidat predstavi svoje delo v največ 15-20. minutah.
  • Ko komisija študentu zastavi vprašanja, si lahko študent vzame krajši premor, da se pripravi na odgovore.
  • Ko je zagovor končan, predsednik zaprosi, da kandidat in publika zapustita predavalnico. (v tem času se komisija posvetuje o oceni in uskladi zapisnik).
 5. Po zagovoru: Študentski referat po prejemu izpolnjenega zapisnika pripravi začasno potrdilo o zaključku študija in ga, po e-pošti ali navadni pošti pošlje diplomantu v roku 8 delovnih dni.

Dodatno

Po oddaji v VIS mentor pregleda zaključno delo in odloči, ali je delo ustrezno ali so potrebni popravki. V primeru, da so potrebni  popravki, boste obveščeni v VIS-u, kateri popravki so potrebni. Za popravke imate 10 dni časa. Ko delo popravite, ga morate ponovno naložiti v VIS.

Navodila za študente UL

Plagiatorstvo- nalaganje elektronske verzije- težave, ki smo jih zaznali

Ali mi z dnem diplomiranja poteče status študenta?+

70. člen

(prenehanje statusa študenta)

Status študenta preneha:

–       študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,

–       študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,

–       študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,

–       če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

–       če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

–       če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,

–       če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,

–       če se izpiše,

–       če je bil izključen.

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

V primerih iz četrte, pete in sedme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

V primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko študent po zaključku študijskega programa odpove statusu študenta.

Način in obliko zagotavljanja podatkov glede odpovedi statusa študenta iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za visoko šolstvo.

Kar pomeni, da tisti, ki končujete 1. stopnjo in se vpisujete naprej (ali pa le končujete), ne rabite čakati z zagovorom diplome do septembra samo zato, da obdržite status, saj vam ta po novem velja do 30. 9. tekočega leta, kljub temu da diplomirate prej. ​

To velja le za 1. in 2.stopnjo, za 3. ostaja isto – status vam poteče z dnem doktoriranja.
Plačilo magistrskega dela+

128. člen Statuta UL

Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.
Članica na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.
V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje. O tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa. 


Zagovor zaključnega dela plačajo vsi redni študenti, ki so brez statusa več kot 2 leti.


Zagovora zaključnega dela NE plačajo tisti, ki: 

 • so študenti brez statusa manj kot 2 leti in
 • so opravili vse izpite v času statusa študenta ter
 • prijavijo temo zaključnega dela najkasneje v šestih mesecih po preteku statusa
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.