Obseg vpisa in pogoji za vpis+

Skupno število vpisnih mest je 10.

Na doktorski študijski program Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje s področja tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij, naravoslovno-matematičnih, tehničnih, oblikovalskih, družboslovnih in humanističnih usmeritev,
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program (sprejet pred 11. 6. 2004) s področja tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij, naravoslovno-matematičnih, tehničnih, oblikovalskih, družboslovnih in humanističnih usmeritev. Kandidati morajo pred vpisom opraviti dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 ECTS, ki jih določi Študijska komisija Naravoslovnotehniške fakultete,
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejetih pred 11. 6. 2004) s področja tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij, naravoslovno-matematičnih, tehničnih, oblikovalskih in družboslovnih usmeritev,
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejetem pred 11. 6. 2004) s področja tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij, naravoslovno-matematičnih, tehničnih, oblikovalskih in družboslovnih usmeritev. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS,
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS,
 • študijskih programov tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljnje izobraževanje skladno s 121. členom Statuta UL.
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa+

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu na dodiplomskem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Vrednotenje elementov za izbiro bo potekalo na naslednji način:

 • povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (ocena × 10 točk),
 • ocena diplomskega dela in zagovora (ocena × 3 točke),
 • raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije UL – upošteva se proporcionalna delitev točk (2 do 8 točk) × 2 točki,
 • Prešernova nagrada na UL – upošteva se proporcionalna delitev točk (10 točk),
 • Prešernova nagrada na fakulteti – upošteva se proporcionalna delitev točk; če je isto delo predloženo za diplomo se upošteva le polovica predvidenih točk (6 točk).
Merila za priznavanje znanja in spretnosti+

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom
Študentu se lahko prizna znanje, ki po vsebini ustreza učnim vsebinam predmetov v doktorskem študijskem programu Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, pridobljeno preko različnih oblik izobraževanja. O priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija Naravoslovnotehniške fakultete na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino tega znanja.

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska komisija Naravoslovnotehniške fakultete upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop k različnim oblikam izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se obveznost priznava),
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljeno znanje se lahko prizna kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v doktorski študijski program Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Pogoji za napredovanje+

Pogoji za napredovanje iz prvega v drugi letnik doktorskega študija so ppravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnih predmetov.

V tretji letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka prvega in drugega letnika in imajo na Senatu UL NTF sprejeto pozitivno oceno Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

V četrti letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti iz prvega, drugega in tretjega letnika in imajo na Senatu UL potrjeno temo doktorske disertacije.

Pogoji za prehajanje med programi+

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu tretje stopnje, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v doktorskem programu Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje.

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:

 • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
 • obseg razpoložljivih mest,
 • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti in ki se lahko priznajo v celoti,
 • minimalno število semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

 

Prehodi med doktorskimi študijskimi programi tretje stopnje:

Študentom doktorskih študijskih programov tretje stopnje s področja tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij, naravoslovno-matematičnih, tehničnih, oblikovalskih, humanističnih in družboslovnih usmeritev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v doktorski študijski program Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo doktorirati v novem programu.
 

Prehodi med predbolonjskimi podiplomskimi programi in bolonjskim doktorskim študijskim programom tretje stopnje:

Študentom podiplomskega programa NTF OT in sorodnih podiplomskih študijskih programov (s področja tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij, naravoslovno-matematičnih, tehničnih, oblikovalskih, humanističnih in družboslovnih usmeritev), ki so bili akreditirani pred uveljavitvijo novele Zakona o visokem šolstvu, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo doktorirati v novem programu.

 
O prehodih med programi odloča Študijska komisija Naravoslovnotehniške fakultete skladno s Statutom UL, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Pogoji za dokončanje študija+

Za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti mora študent opraviti vse s programom določene študijske obveznosti ter izdelati in uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo skladno z določili Pravilnika o doktorskem delu UL, v skupnem obsegu 240 KT. Obveznost doktoranda je tudi objava najmanj enega znanstvenega članka s prvim avtorstvom s področja disertacije v mednarodni znanstveni reviji, ki jo indeksira SCI, SSCI ali A&HCI. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje ob oddaji doktorske disertacije v oceno.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.