Na tej strani najdete vse v zvezi s prijavo teme, izdelavo in zagovorom doktorske disertacije v programu tretje stopnje Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

Pravila in postopki

Vsa pravila in postopke najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani.

 

Opravljanje izpitov

Za vsak opravljen predmet mora študent doktorskega študija v študentski referat oddati Potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga potrdi učitelj, pri katerem je izpit opravljen.

 

Prijava teme doktorske disertacije

Študent mora temo doktorske disertacije prijaviti v drugem letniku doktorskega študijskega programa, in sicer v začetku meseca januarja tekočega leta. K oddaji teme ga pozove študentski referat, kamor študent odda Prijavo teme doktorske disertacije z vsemi prilogami. Poleg prijave teme študent odda tudi Izjavo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov, ki se uporablja za namen prijave, zagovora in promocije doktorske disertacije.

Na podlagi prijave se študentu potrdi Komisija za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ), ki sodeluje tudi na predstavitvi teme doktorske disertacije. KSDŠ sestavljajo najmanj trije ocenjevalci iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so strokovnjaki s širšega področja teme doktorske disertacije, z veljavnim učiteljskim ali znanstvenim nazivom. Najmanj en ocenjevalec mora biti z druge univerze ali druge raziskovalne organizacije, izjemoma z druge članice UL. Če sta mentor in somentor člana KSDŠ, se število članov ustrezno poveča.

Predstavitve tem doktorskih disertacij so javne in potekajo v prvem tednu februarja tekočega leta.

Mentor in somentor doktorske disertacije je lahko oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor, redni profesor) oziroma naziv znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik) in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Predlog za somentorstvo je potrebno posebej vsebinsko utemeljiti.

Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS-u in hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2.

Tema doktorske disertacije je veljavna 4 leta od potrditve na Komisiji za doktorski študij UL.

 

Javna predstavitev teme doktorske disertacije

Javno predstavitev teme doktorske disertacije vodi predsednik KSDŠ, ki kandidata povabi, da predstavi dispozicijo predlagane teme doktorske disertacije.

Kandidat prične predstavitev z naslovom teme doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku in v približno 20-ih minutah s pomočjo elektronskih prosojnic predstavi dispozicijo teme doktorske disertacije, ki vključuje raziskovalni problem, namen, cilje, hipoteze, metode raziskovanja, najpomembnejše pričakovane rezultate in prispevek k znanosti.

Po predstavitvi člani KSDŠ postavijo vprašanja (praviloma dve vprašanji vsak član). Ko kandidat odgovori na vprašanja članov komisije, odgovori tudi na vprašanja občinstva.

Po končani predstavitvi se KSDŠ posvetuje o temi in v svojem zapisniku ugotovi, ali je bila javna predstavitev ustrezna in če je ustrezen naslov doktorske disertacije. Poda tudi morebitne predloge za dopolnitev dispozicije doktorske disertacije ter rok, do katerega mora kandidat pripraviti popravke in dopolnitve.

 

Izdelava doktorske disertacije

Doktorska disertacija se izdela po navodilih mentorja in skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani. Navodila za izdelavo prvih notranjih strani doktorske disertacije najdete tukaj.

 

Oddaja osnutka doktorske disertacije in predstavitev rezultatov raziskovalnega dela

Ko je raziskovalno delo v zaključni fazi in ko je že mogoče podati sklepe v skladu s postavljenimi hipotezami oziroma raziskovalnimi vprašanji, doktorand članom KSDŠ, mentorju in somentorju odda osnutek doktorske disertacije in predstavi rezultate raziskovalnega dela, s poudarkom na glavnih ugotovitvah in prispevku k znanosti. Predstavitev je praviloma javna. O predstavitvi se piše zapisnik. V primeru potrebnih popravkov osnutka doktorske disertacije KSDŠ doktorandu določi rok za predložitev osnutka.

 

Oddaja končne verzije doktorske disertacije

Ko mentor in člani KSDŠ potrdijo, da je doktorska disertacija ustrezna, jo ta posreduje v študentski referat v pregled platnice in prvih notranjih strani. Po narejenih popravkih mentor študentu v VIS-u odobri oddajo elektronske oblike dela.

Ko mentor po seznanitvi z analizo podobnosti vsebin v VIS-u označi, da je delo ustrezno, študent v referat posreduje, nujno pred potekom teme (4 leta od potrditve na Komisiji za doktorski študij UL), v spiralo vezane izvode za vse člane KSDŠ ter pisno soglasje mentorja in somentorja. Referat vsak izvod na prvi strani opremi z datumom prejema in posreduje izvode članom komisije. Če se študent dogovori s člani komisije, da jim kot uradno prejeto zadošča disertacija poslana po e-mailu, mora poslati e-mail tudi v referat, da je uradno shranjen datum pošiljanja končne verzije.

Člani KSDŠ podajo oceno doktorske disertacije v roku dveh mesecev od prejema v spiralo vezane disertacije in jo predložijo v študentski referat. Skupaj z oceno disertacije člani komisije oddajo tudi mnenje o ustreznosti objavljenega ali v objavo sprejetega članka. Objavljen oz. v objavo sprejet znanstveni članek je pogoj za razpis zagovora doktorske disertacije.

Študent takrat predloži en trdo vezan izvod disertacije ter izjavo o avtorstvu in javni objavi (izjavo študent natisne iz VIS-a, ko delo prvič nalaga v VIS). Študentski referat posreduje ocene doktorske disertacije in en izvod disertacije na Študijsko komisijo NTF in nato na Senat NTF.

Ko so ocene doktorske disertacije potrjene, študent predloži v študentski referat trdo vezane izvode disertacije. Število izvodov je odvisno od števila članov komisije, mentorja in morebitnega somentorja: po en izvod za vsakega člana KSDŠ + mentor + somentor + 5 izvodov za knjižnice (po en izvod prejmejo knjižnica NTF-OTGO, CTK in Univerzitetna knjižnica Maribor, dva izvoda gresta v NUK). Izvod, ki je bil oddan za potrditev na študijski komisiji in senatu se študentu vrne; če ga ne potrebuje, se lahko šteje v kvoto za oddajo del.

Po potrditvi ocene doktorske disertacije na Senatu NTF lahko študent disertacijo zagovarja. Zagovor je najprej mogoč 7 dni po Senatu NTF in najkasneje v roku enega meseca od potrditve ocene na Senatu.

Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije prejme študent začasno potrdilo o zaključku študija, ki velja do izdaje original diplome na promociji doktorjev znanosti na UL.

Postopek za promocijo se prične takoj, ko ima študent objavljen znanstveni članek. Če je bil članek že objavljen, se postopek sproži takoj, sicer šele ko študent posreduje v študentski referat potrdilo o objavi članka.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.