Na tej strani najdete vse v zvezi s prijavo teme, izdelavo in zagovorom doktorske disertacije v programu tretje stopnje Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

Pravila in postopki+

Vsa pravila in postopke najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani

Opravljanje izpitov+

Za vsak opravljen predmet mora študent doktorskega študija v študentski referat oddati Potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga potrdi učitelj, pri katerem je izpit opravljen.

Prijava dispozicije doktorske disertacije+

Študent mora dispozicijo doktorske disertacije prijaviti v drugem letniku doktorskega študijskega programa, in sicer do zadnjega petka v mesecu januarju tekočega leta. K oddaji prijave dispozicije ga pozove študentski referat, kamor študent odda Prijavo dispozicije doktorske disertacije z vsemi prilogami. Poleg prijave dispozicije študent odda tudi Izjavo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov, ki se uporablja za namen prijave, zagovora in promocije doktorske disertacije.

Na podlagi prijave se študentu potrdi Komisija za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ), ki sodeluje tudi na predstavitvi dispozicije doktorske disertacije. KSDŠ sestavljajo najmanj trije ocenjevalci iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so strokovnjaki s širšega področja teme doktorske disertacije, z veljavnim učiteljskim ali znanstvenim nazivom. Najmanj en ocenjevalec mora biti z druge univerze ali druge raziskovalne organizacije, izjemoma z druge članice UL. Če sta mentor in somentor člana KSDŠ, se število članov ustrezno poveča.

Predstavitve dispozicij doktorskih disertacij so javne in potekajo v prvem tednu marca tekočega leta.

Mentorstvo+

Študijski program Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje

Mentor in somentor na doktorskem študijskem programu Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje je visokošolski učitelj UL z nazivom docent, izredni ali redni profesor oziroma znanstveni delavec z nazivom znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno bibliografijo s širšega področja teme doktorske disertacije (3 do 5 referenc).

Mentor in somentor je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo druge ustanove (domače ali tuje), ki ima reference s širšega področja teme doktorske disertacije, sodeluje v študijskem programu oziroma je zaposlen na ustanovi, s katero ima UL ali članica UL sklenjen sporazum oziroma pogodbo o sodelovanju.

Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in se uvršča v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 več kot 0 točk.

V primeru umetniških raziskav mora biti mentor ali somentor izvoljen v naziv visokošolskega učitelja s področja umetnosti v skladu s habilitacijskimi merili (40. člen habilitacijskih meril); v tem primeru se imenuje mentorska skupina, v kateri obvezno sodeluje tudi mentor ali somentor z znanstvenoraziskovalnega področja, ki izpolnjuje minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti.

V primeru daljše, najmanj 6 mesečne upravičene odsotnosti mentorja ali somentorja na doktorskem študiju (npr. bolezen, materinski, očetovski dopust…), se upoštevajo Z točke po SICRIS in točke pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2, dosežene v enoletnem podaljšanem roku oziroma večletnem v primeru odsotnosti daljše od enega leta.

Kandidati najkasneje ob vpisu na študij predložijo pisno soglasje mentorja in morebitnega somentorja ter kratko idejno zasnovo znanstvenoraziskovalnega dela.

Študijski program Umetnost

Mentor oz. somentor na doktorskem študijskem programu Umetnosti je visokošolski učitelj UL z ustreznim nazivom, ki ima v zadnjih petih letih izkazano umetniško aktivnost, prepoznavno glede na odmevnost v širšem mednarodnem prostoru, mojstrstvo pri obvladovanju izraznega medija, umetniško izvirnost in samoniklost ter inovativnost v skladu z veljavnimi habilitacijskimi merili UL (Pravilnikom o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del kot pogoju za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani).

V primeru znanstveno-umetniškega raziskovanja se imenuje mentorska skupina, v kateri sodelujoča mentor in somentor izpolnjujeta pogoje za mentorstvo/somentorstvo pri doktoratu znanosti oziroma doktoratu umetnosti.

Kandidati najkasneje ob vpisu na študij predložijo pisno soglasje mentorja in morebitnega somentorja ter kratko idejno zasnovo umetniškoraziskovalnega dela.

Javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije+

Javno predstavitev teme doktorske disertacije vodi predsednik KSDŠ, ki kandidata povabi, da predstavi dispozicijo doktorske disertacije.

Kandidat prične predstavitev z naslovom teme doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku in v približno 20-ih minutah s pomočjo elektronskih prosojnic predstavi dispozicijo teme doktorske disertacije, ki vključuje raziskovalni problem, namen, cilje, hipoteze, metode raziskovanja, najpomembnejše pričakovane rezultate in prispevek k znanosti.

Po predstavitvi člani KSDŠ postavijo vprašanja (praviloma dve vprašanji vsak član). Ko kandidat odgovori na vprašanja članov komisije, odgovori tudi na vprašanja občinstva.

Po končani predstavitvi se KSDŠ posvetuje o dispoziciji in v svojem zapisniku ugotovi, ali je bila javna predstavitev ustrezna in če je ustrezen naslov doktorske disertacije. Poda tudi morebitne predloge za dopolnitev dispozicije doktorske disertacije ter rok, do katerega mora kandidat pripraviti popravke in dopolnitve.

Izdelava doktorske disertacije+

Doktorska disertacija se izdela po navodilih mentorja in skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani. Navodila za izdelavo prvih notranjih strani doktorske disertacije najdete tukaj.

 

Oddaja osnutka doktorske disertacije in predstavitev rezultatov raziskovalnega dela+

Ko je raziskovalno delo v zaključni fazi in ko je že mogoče podati sklepe v skladu s postavljenimi hipotezami oziroma raziskovalnimi vprašanji, doktorand članom KSDŠ, mentorju in somentorju odda osnutek doktorske disertacije in predstavi rezultate raziskovalnega dela, s poudarkom na glavnih ugotovitvah in prispevku k znanosti. Predstavitev je praviloma javna. O predstavitvi se piše zapisnik. V primeru potrebnih popravkov osnutka doktorske disertacije KSDŠ doktorandu določi rok za predložitev osnutka.

Veljavnost teme doktorske disertacije+

Doktorand odda doktorsko disertacijo na članici UL v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in morebitnega somentorja najpozneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oziroma v dodatno leto.

Oddaja končne verzije doktorske disertacije+

Ko mentor in člani KSDŠ potrdijo, da je doktorska disertacija ustrezna, jo ta posreduje v študentski referat v pregled platnice in prvih notranjih strani. Po narejenih popravkih mentor študentu v VIS-u odobri oddajo elektronske oblike dela.

Ko mentor po seznanitvi z analizo podobnosti vsebin v VIS-u označi, da je delo ustrezno, študent v referat posreduje, nujno pred potekom teme (dve leti po vpisu v zadnji letnik oz. dodatno leto), v spiralo vezane izvode za vse člane KSDŠ ter pisno soglasje mentorja in somentorja. Referat vsak izvod na prvi strani opremi z datumom prejema in posreduje izvode članom komisije. Če se študent dogovori s člani komisije, da jim kot uradno prejeto zadošča disertacija poslana po e-mailu, mora poslati e-mail tudi v referat, da je uradno shranjen datum pošiljanja končne verzije.

Člani KSDŠ podajo oceno doktorske disertacije v roku dveh mesecev od končne oddaje disertacije in jo predložijo v študentski referat. Skupaj z oceno disertacije člani komisije oddajo tudi mnenje o ustreznosti objavljenega ali v objavo sprejetega članka. Objavljen oz. v objavo sprejet znanstveni članek je pogoj za razpis zagovora doktorske disertacije.

Študentski referat posreduje ocene doktorske disertacije in en izvod disertacije na Študijsko komisijo NTF in nato na Senat NTF.

Ko so ocene doktorske disertacije potrjene, študent predloži v študentski referat trdo vezane izvode disertacije. Število izvodov je odvisno od števila članov komisije, mentorja in morebitnega somentorja: po en izvod za vsakega člana KSDŠ + mentor + somentor + 5 izvodov za knjižnice (po en izvod prejmejo knjižnica NTF-OTGO, CTK in Univerzitetna knjižnica Maribor, dva izvoda gresta v NUK).

Po potrditvi ocene doktorske disertacije na Senatu NTF lahko študent disertacijo zagovarja. Zagovor je najprej mogoč 3 dni po Senatu NTF in najkasneje v roku enega meseca od potrditve ocene na Senatu.

Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije prejme študent začasno potrdilo o zaključku študija, ki velja do izdaje original diplome na promociji doktorjev znanosti na UL.

Postopek za promocijo se prične takoj, ko ima študent objavljen znanstveni članek. Če je bil članek že objavljen, se postopek sproži takoj, sicer šele ko študent posreduje v študentski referat potrdilo o objavi članka.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.