OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL

Stopnja in vrsta študijskega programa: Dodiplomski – univerzitetni
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji: (21) Umetnost
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P: (2143) Oblikovanje tekstilij in oblačil
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: (16204) Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)
Znanstvene raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede, humanistične vede
Datum akreditacije: 16. 11. 2005

Temeljni cilji

Perspektiva slovenske tekstilne in oblačilne industrije je podobna perspektivi evropske. Njena prihodnost je na splošno v izdelkih z višjo dodano vrednostjo, visoki kakovosti, vrhunskem oblikovanju, kreativnih izdelkih prihodnosti, inteligentnih tekstilijah in podobno. Poleg drugih ukrepov so cilji tesno povezani z ustreznim znanjem in usposobljenostjo zaposlenih.

Oblikovanje tekstilij in oblačil je panoga, ki sicer izhaja iz tradicionalnih rokodelskih veščin, vendar je v zadnjem stoletju razvila povsem lasten sistem izražanja, ki je povezan z umetniškimi in drugimi oblikovalskimi praksami in teorijami. Ustvarjalni proces tekstilnega oblikovalca se praviloma začne z zamislijo, ki jo je najprej treba vizualizirati z likovnimi sredstvi in kasneje ali pa hkrati zanjo poiskati ustrezne tehnične postopke. Proces konceptualizacije in materializacije ideje zahteva veliko znanja in izkušenj s področja umetniških disciplin, družboslovja in poznavanja izvedbenih tehnologij.

Na podlagi izkušenj iz dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na področju oblikovanja tekstilij in oblačil v zadnjih 25 letih ter sodelovanja s tujimi visokošolskimi ustanovami, predvsem tistimi, ki so vključene v mrežo CUMULUS, je bil pripravljen nov koncept študija, ki temelji na štirih vzporednih vertikalah študija: temeljni vertikali, ki vključuje vzporeden študij oblikovanja tekstilij in oblačil, likovno izrazni vertikali, tehnološki vertikali, ki pomaga pri izvedbi oblikovalskih zamisli, in podporni vertikali, ki vključuje potrebno znanje in razvoj veščin na področju računalniškega oblikovanja, znanje s področja zgodovine oblikovanja tekstilij in oblačil, trženja in managementa.

Kompetenčni profil diplomanta

Splošne kompetence:+
 • koherentno obvladovanje temeljnega znanja in povezovanja znanja z različnih področij,
 • sposobnost analize, sinteze in načrtovanja celotnega oblikovalskega procesa oblikovanja tekstilij in oblačil,
 • sposobnost za samostojno ustvarjalno in raziskovalno delo ob izgrajeni znanstveno-oblikovalski in umetniški zavesti in senzibilnosti,
 • sposobnost za projektno delo ter nastopanje, predstavljanje, razstavljanje in promocijo svojih oblikovalskih in umetniških del,
 • sposobnost eksperimentiranja in vizualnega posredovanja različnih miselnih konceptov,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na svojem strokovnem področju,
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem,
 • sposobnost razumevanja likovnega zapisa in njegovega tehnološkega prevajanja v tekstilne izdelke,
 • sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin, ki omogoča aktivno sodelovanje pri skupinskem delu tudi na področju projektov, ki temeljijo na povezovanju strokovnih zakonitosti z oblikovalsko prakso,
 • razvita profesionalna etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT, pri vsakdanjem strokovnem delu.
Programsko specifične kompetence:+
 • teoretično in praktično znanje s področja prostoročnega risanja in slikanja, risarskih in slikarskih tehnologij ter risarskega in slikarskega izražanja s pomočjo različnih računalniških programov; obvladanje področja ustroja (anatomije človeškega telesa in njegovih estetskih dinamično spreminjajočih se in funkcionalnih lastnosti ter specifičnih značilnosti); poznavanje zakonitosti linearne perspektive in drugih prostorsko plastičnih zakonitosti (parametrov) ter prostorskih ključev za dosego visoke stopnje prostorsko plastične senzibilnosti; sposobnost uporabe likovnoteoretičnih zakonitosti v praksi in poglabljanja praktičnega znanja likovnega jezika v ustvarjalnih procesih oblikovanja tekstilij in oblačil,
 • sposobnost oblikovanja ploskovnih, ploskovno tridimenzionalnih, tridimenzionalnih oz. samostojno stoječih oblikovalskih plastik s področja oblikovanja tekstilij in oblačil,
  znanje s področja tonskega načina izražanja, barvoslovja ter barvne modelacije in modulacije,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju risanja, slikanja in fotografije ob reševanju konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih in umetniških metod in postopkov,
 • razumevanje povezanosti razvoja oblačil z razvojem oblikovnih slogov v slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi in dizajnu,
 • iskanje tržnih niš na podlagi analitičnega proučevanja potreb in zadovoljevanja želja potrošnikov,
 • sposobnost zasnove celotne grafične podobe blagovne znamke modnega kataloga, oglasa ali embalaže za modni produkt,
 • poznavanje sistematične metodologije oblikovanja od idejnega projekta, analize, definicije ciljev, sinteze, glavnega projekta, delavniškega načrta do prototipa,
 • poznavanje vseh vrst kompozicije tkanin in pletenin, barvanja, plemenitenja tkanin in pletenin, tekstilnega tiska ter nege tekstilij,
 • sposobnost razumevanja vloge trženja pri ustvarjanju visoke dodane vrednosti kolekcij tekstilij in oblačil,
 • razumevanje pomena oblačilne antropometrije v procesu razvoja krojev oblačil,
  sposobnost samostojne konstrukcije – modelacije izbranih ženskih, moških in otroških krojev oblačil,
 • spoznavanje sodobnega strojnega parka v procesu izdelave vzorčnih in konfekcijskih oblačilnih izdelkov.

Zaposlitvene možnosti

Diplomanti univerzitetnega študijskega programa Oblikovanje tekstilij in oblačil so s pridobljenim znanjem zaposljivi v tekstilnih in oblačilnih podjetjih, na področju izdelave in trženja ploskih tekstilij in oblačil ter tekstilij z izboljšanimi lastnostmi, v raziskovalnih inštitutih s področja tekstilne in oblačilne dejavnosti, svetovalnih organizacijah, trgovini in državni upravi. Lahko postanejo samostojni kulturni ustvarjalci (samozaposleni v kulturi), odprejo lastno podjetje ali pa se zaposlijo v večjih oblikovalskih studiih.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.