Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Trajanje študija: 2 leti

Pogoji za vpis:

V magistrski študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše, kdor je opravil preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega sprejemni razgovor s predstavitvijo kandidatovega dela (zbirna mapa – portfolijo) s področja oblikovanja tekstilij in oblačil in končal

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij oblikovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje ter arhitektura ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Senat Naravoslovnotehnične fakultete] in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

PREDSTAVITVENA MAPA:

Kandidat predloži predstavitveno mapo (portfolio) s svojimi avtorskimi deli s področja modnega oblikovanja in oblikovanja tekstilij. Mapa naj vsebuje tudi življenjepis in bibliografski pregled javnih predstavitev in objav.

V primeru omejitve vpisa

bodo kandidati iz točk a.) in b.) izbrani glede na število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oziroma visokošolskem ali univerzitetnem študijskem programu pred uvedbo bolonjske deklaracije.

Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena študija zaokrožena na eno decimalko pomnoži z 10 (maksimalno 100 točk).

Prehodi med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:

– izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,

– obseg razpoložljivih mest,

– letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti,

– minimalno število semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

Mogoč je prehod:

a) iz študijskih programov 2. stopnje na področju: oblikovanje tekstilij in oblačil ali modnega oblikovanja,

b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih umetniških področij,

c) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo bolonjske deklaracije na področju: oblikovanje tekstilij in oblačil ali modnega oblikovanja,

d) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo bolonjske deklaracije z drugih umetniških področij.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program v katerega prehajajo. Študijska komisija NTF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in opredeli v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

Vpisna mesta in prijava za nadaljevanje študija po merilih za prehode

Po merilih za prehode se lahko vpišejo kandidati, če so na razpolago študijska mesta. Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v prvi letnik.

V kolikor se za prehod prijavi več kandidatov kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati izbrani glede na učni uspeh v predhodnem izobraževanju.

Rok za prijavo je do 1. septembra 2024. Prijava bo potekala preko portala eVŠ. Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete.

V kolikor bo razpisan drugi prijavni rok, boste o tem obveščeni na internetni strani fakultete.

Kraj izvajanja programa: Ljubljana

Način študija: redni

Število vpisnih mest: 25

Več na povezavi: https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/vpis/

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.