IFKT

1. O IFKT+

Pletilski tehnologi z vsega sveta so že vrsto let povezani v Mednarodno združenje pletilskih tehnologov IFKT (International Federation of Knitting Technologists). Združenje je bilo ustanovljeno v Švici v 50. letih 20. stol. Sedež združenja IFKT je v Reutlingenu v Nemčiji. Delovna jezika mednarodnega združenja sta angleščina in nemščina.
Naloge in cilji združenja IFKT so povezovanje strokovnjakov različnih narodnosti s področja pletilske industrije prek neformalnih strokovnih skupin, podpora interesov pletilske industrije, skrb za njen tehnični in znanstveni razvoj, izmenjava raziskovalnih rezultatov in specialnega znanja ter pospeševanje stikov med industrijo, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami.
Mednarodno združenje IFKT sestavljajo nacionalne sekcije IFKT ter posamezni člani iz držav, ki (še) niso ustanovile lastnih nacionalnih sekcij. Članice združenja so poleg posameznikov tudi priznane industrijske družbe, izobraževalne in raziskovalne ustanove ter proizvajalci tekstilne opreme. Združenje IFKT se vsaki dve leti sestane na splošnem kongresu. Organizacija kongresa se seli, vsako leto kongres organizira druga nacionalna sekcija. Kongresa se udeležujejo tudi posamezni strokovnjaki iz drugih držav, ki niso člani IFKT, ter novinarji specializiranih pletilskih in splošnih tekstilnih publikacij, saj je kongres IFKT najpomembnejši dogodek, kjer se srečujejo pletilski strokovnjaki s celega sveta.

Slovenska nacionalna sekcija IFKT (IFKT SLO) je bila ustanovljena leta 2002 v okviru NTF, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Slovenska sekcija IFKT povezuje slovenske pletilske strokovnjake s področja industrije, razvoja in raziskav, znanosti, izobraževanja in oblikovanja. Deluje v prostorih Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje NTF, Katedre za mehansko tekstilno tehnologijo, kjer je na razpolago potrebna oprema.

2. ORGANIZACIJA+

Mednarodno združenje IFKT sestavljajo naslednji organi: generalna skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor, mednarodni sekretariat in kongres.

Generalna skupščina
je najvišji organ združenja. Izredno srečanje lahko v imenu upravnega odbora IFKT skliče mednarodni sekretariat ali skupina najmanj 50 članov, ki morajo na mednarodni sekretariat nasloviti pisno vlogo. Sklepčnost generalne skupščine zagotavlja enostavna večina, če sta prisotni najmanj dve tretjini aktivnih nacionalnih sekcij. Kraj sestanka generalne skupščine se spreminja; priporočljiva so prizorišča z raziskovalnimi inštituti in izobraževalnimi ustanovami za pletilsko industrijo. Nacionalne sekcije na generalni skupščini predstavljajo predsedniki ali pooblaščeni predstavniki. Sekcije s 3 do 9 člani imajo 1 glas, sekcije z 10 do 19 člani 2 glasova, sekcije z 20 do 29 člani 3 glasove ipd., sekcije z 90 in več člani pa 10 glasov. Vsi individualni člani skupaj imajo 1 glas. Skupščine se lahko udeleži vsak član združenja, ki je poravnal članarino. Pravico do glasovanja ima pooblaščeni član nacionalne sekcije, drugi posamezniki člani sekcije nimajo pravice do glasovanja. Nacionalne sekcije morajo pred skupščino predložiti seznam članov, iz katerega je razvidno tudi plačilo prispevka za tekoče leto. Generalna skupščina obravnava letno poročilo o delu, plan dela za naslednje leto, finančno poročilo ter finančni plan. Določa tudi letno članarino, obravnava pritožbe in voli.

Mednarodni sekretariat
je posredovalni organ med mednarodnim združenjem IFKT in nacionalnimi sekcijami. Vodi ga mednarodni sekretar, ki ga priporoči upravni odbor in ga generalna skupščina voli vsaki dve leti. Mednarodni sekretariat ima sedež v kraju delovanja trenutno izvoljenega mednarodnega sekretarja.

Kongres
je glavna ustanova mednarodne zveze IFKT in je, če je le mogoče, organiziran istočasno in v istem kraju kot generalna skupščina. Kongres mora biti organiziran najmanj vsaki dve leti. Naloga kongresa je članom zagotoviti informacije o rezultatih zadnjih raziskav, pospeševati izmenjavo tehničnega in znanstvenega znanja in vzpostaviti tesne stike med industrijo, izobraževanjem in razvojem na področju tekstilstva. Namen kongresa je tudi razširiti poznavanje strokovnega področja ter strokovno znanje članov s pomočjo predavanj in obiskov industrijskih obratov ter izobraževalnih in raziskovalnih ustanov države gostiteljice kongresa. Predavanja na kongresu so lahko v jeziku države gostiteljice, vendar morajo biti prevedena v angleščino in nemščino. Organizatorju kongresa morajo biti predložena tri mesece pred kongresom. Predavanja na kongresu ne smejo vključevati reklamnih in političnih vsebin.

Upravni odbor
je izvršni organ združenja IFKT. Sestavljajo ga predsedniki nacionalnih sekcij ter mednarodni sekretar.

Nadzorni odbor
priporoči upravni odbor, izvoli pa ga generalna skupščina. Nadzorni odbor pregleda finančno poročilo mednarodnega sekretariata in o njem poda poročilo. Delovni mandat traja do naslednje generalne skupščine.

Nacionalne sekcije
obsegajo naslednje organe: člane, upravni odbor ter nadzorni odbor. Upravni odbor sestavljajo predsednik sekcije, tajnik in blagajnik. Najvišji organ nacionalne sekcije je zbor članov. Upravni odbor enkrat letno skliče redni zbor. Upravni odbor lahko kadar koli skliče izredni zbor, če je potrebno ali če najmanj ena petina članov na upravni odbor naslovi pisno vlogo. Sklepi se na zboru sprejemajo z volitvami in enostavno večino prisotnih članov. Zbor sprejema letno poročilo o delu, finančno poročilo, določa višino članarine, odloča o izrednih izdatkih in predlaga program dela mednarodnemu združenju. Voli tudi predsednika ter člane upravnega odbora nacionalne sekcije za tri leta. Za ponovno izvolitev istega predsednika oz. članov upravnega odbora so potrebne tri četrtine glasov prisotnih članov. Zbor voli dva člana nadzornega odbora za eno leto, pri čemer je eden izmed članov lahko voljen za pol leta. Upravni odbor nacionalne sekcije sklicuje zbor članov nacionalne sekcije ter organizira aktivnosti nacionalne sekcije. Podpis predsednika sekcije ali podpisa tajnika in blagajnika sekcije skupaj prestavljata nacionalno sekcijo proti tretji stranki. Upravni odbor lahko imenuje študijske skupine, katerih projekti se ujemajo s cilji delovanja združenja. Predsednik nacionalne sekcije nima pravice do glasovanja, ima pa odločilni glas v primeru izenačenja glasov. Blagajnik je odgovoren za urejanje financ, pobiranje članarine in plačevanje računov, ki jih je podpisal predsednik nacionalne sekcije. Tajnik sekcije piše zapisnik, izvršuje naloge v zvezi s povabili, dopisi in razpošiljanjem informacij. Zapisnik sestanka mora tajnik v 30 dneh po zboru poslati mednarodnemu sekretariatu in predsedniku sekcije. Zapisniku morajo biti priloženi letno poročilo, letno finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Plačilo članarine mora vsak član poravnati v 30 dneh po tem, ko je bila na zboru določena višina letne članarine. Mednarodnemu združenju mora biti članarina plačana do 30. 6. tekoče leto.
Mednarodno združenje IFKT sestavljajo nacionalne sekcije in posamezni člani, ki novo znanje in informacije z različnih področij posredujejo vsem nacionalnim sekcijam in posameznim članom.

V vsaki državi je lahko organizirana le ena nacionalna sekcija IFKT.
Člani združenja iz posameznih držav so lahko aktivni (inženirji, tehnologi, tehniki, pedagogi in raziskovalci ter pletilska industrija z enim ali več predstavniki), pasivni (bivši aktivni člani, ki so zapustili ali spremenili pletilski poklic, a želijo ostati člani, ter podporne osebe in organizacije), častni (strokovnjaki s posebnimi zaslugami za Združenje ali tekstilno industrijo) ter individualni, če v državi ni organizirane nacionalne sekcije.

Član nacionalne sekcije IFKT je mogoče postati na priporočilo člana združenja in pod pogoji, ki jih določa statut. Individualne člane IFKT lahko predlaga mednarodni sekretariat IFKT.

Izstop iz združenja je mogoč ob koncu tekočega poslovnega leta in po poravnavi obveznosti do združenja. Obvestilo o izstopu mora predsednik nacionalne sekcije prejeti tri mesece pred koncem obračunskega leta.
Izključitev člana iz združenja je posledica neplačila letne članarine v roku 30 dni po prejemu opomina in kadar/če član deluje v nasprotju s cilji združenja. Za izključitev mora glasovati 75 % članov, prisotnih na sestanku nacionalne sekcije. Generalna skupščina IFKT glasuje o odločitvi nacionalne sekcije. Odločitev o izključitvi je dokončna, če jo potrdi tričetrtinska večina prisotnih članov skupščine.

3. DOGODKI+

45. KONGRES MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA PLETILSKIH TEHNOLOGOV IFKT, Ljubljana, 27.–29. MAJ 2010

4. ČLANSTVO+

Člani slovenske nacionalne sekcije IFKT so pletilska podjetja, izobraževalne ustanove in posamezniki.

INPLET
spletna stran: http://www.inplet.si/
e-pošta: inplet.pletiva@siol.net

NIKO-PLET
e-pošta: nikoplet@g-kabel.si

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA TEKSTILSTVO
spletna stran: http://www.ot.ntf.uni-lj.si/
e-pošta: info@ifkt.si

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
ODDELEK ZA TEKSTILNE MATERIALE IN OBLIKOVANJE
spletna stran: http://www.fs.uni-mb.si
e-pošta: fs@uni-mb.si

INŠTITUT ZA TEKSTILNO IN GRAFIČNO TEHNOLOGIJO TER OBLIKOVANJE (ITGTO)
spletna stran: http://www.itgto.si/
e-pošta: info@itgto.si

Delovanje IFKT SLO spremlja uredništvo revije Tekstilec:

TEKSTILEC
Snežniška 5
p. p. 312
SI-1000 Ljubljana/Slovenia
spletna stran: http://www.tekstilec.si/
e-pošta: tekstilec@ntf.uni-lj.si

5. KONTAKTI+

IFKT – International Secretariat
Prof. dr. Marcus O. Weber
Webschulstrasse 31
D-41065 Moenchengladbach
Telefon: + 49 (0) 2161 186 6011
Telefaks: + 49 (0) 2161 186 6013
E-pošta: info@knittingfed.com

IFKT SLO
Univerza v Ljubljani, NTF
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Snežniška 5
1000 Ljubljana/Slovenia
E-pošta: info@ifkt.si

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.