Načini ocenjevanja+

Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Izpitni pravilnik NTF, ki ga potrjuje senat te ustanove. Pri vseh predmetih se znanje preverja s pisnimi in/ali ustnimi izpiti. Hkrati se pri posameznih predmetih predhodno preverja znanje, ki je pogoj za opravljanje izpita. Ti načini preverjanja znanja so lahko: seminarske in projektne naloge, praktične naloge oziroma izdelki, predstavitve in zagovori seminarskih ali projektnih del, poročila o opravljenih vajah, ustno preverjanje znanja pri vajah, kolokviji iz vaj. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami: 6–10 (pozitivno), 1–5 (negativno).

Pogoji za napredovanje+

Študenti morajo imeti za vpis v drugi letnik doseženih najmanj 54 kreditnih točk po ECTS. Študijska komisija NTF lahko izjemoma odobri napredovanje v drugi letnik študentu, ki je v prvem letniku dosegel najmanj 42 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge.

Za opravičljive razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani. Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 28 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Pogoji za dokončanje študija+

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter pripraviti diplomsko delo in ga zagovarjati.

Prehodi med programi+

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Naravoslovnotehniške fakultete in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi.
Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod istimi pogoji kot študenti novih programov.

 
Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Študentom univerzitetnih študijskih programov NTF in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (Tekstilstvo, Tekstilni materiali in programov v mreži AUTEX), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe NTF, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

 
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi in univerzitetnimi programi prve stopnje
Študenti visokošolskih strokovnih programov NTF in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (Tekstilstvo, Tekstilni materiali in programov v mreži AUTEX), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnih programov NTF. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

 
Prehodi med višješolskimi programi, sprejetimi pred letom 1994, in univerzitetnimi programi prve stopnje
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, s sorodnih študijskih področij (Tekstilstvo, Tekstilni materiali), ki imajo tri leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v tretji letnik.

 
Prehodi med višješolskimi programi po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje
Prehod v drugi letnik univerzitetnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih programov (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju) s sorodnih študijskih področij (Tekstilstvo, Tekstilni materiali), če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje. Določijo se jim diferencialni izpiti (Matematika 1, Kemija 1, Kemija 2, Fizika, Vlakna, Načrtovanje prej), ki jih morajo opraviti pred vpisom v tretji letnik.

Zunanja izbirnost in mobilnost+

Zunanja izbirnost
Študent lahko 10 kreditnih točk izbirnega dela programa doseže z izbiro predmetov v drugih programih na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje ali z izbiro predmetov na drugih članicah Univerze v Ljubljani, za kar mora pridobiti soglasje matične fakultete.

 
Mobilnost
Študent lahko 30 kreditnih točk programa (semester študija, ne glede na obvezne ali izbirne enote) prenese iz katerega koli programa s področja tekstilne ali oblačilne dejavnosti, ki se izvajajo na univerzah in visokih šolah vključenih v mrežo AUTEX in Erasmus+.

Načini in oblike izvajanja študija+

Dodiplomski študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil se izvaja kot redni študij. V šolskem letu 2016/17 se bo dodiplomski študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil izvajal, če bodo vpisani vsaj trije kandidati/kandidatke.
Študij poteka v slovenskem jeziku. Tujim študentom na izmenjavi se navodila za eksperimentalno delo posebej posredujejo v angleškem jeziku, predavanja v angleškem jeziku pa se vzporedno organizirajo, če jih je pri posameznem predmetu več kot 5 in so za to zagotovljena finančna sredstva, v nasprotnem primeru se snov predavanj v angleškem jeziku posreduje v pisni obliki.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.