Vpis na 2. in 3. stopnjo

Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje ima razpisane tri drugostopenjske programe in en doktorski program:

Program  Razpisana mesta
Oblikovanje tekstilij in oblačil (2. stopnja, redni študij)  25
Načrtovanje tekstilij in oblačil (2. stopnja, redni študij)  20
Grafične in interaktivne komunikacije (2. stopnja, redni študij)  45
Grafične in interaktivne komunikacije (2. stopnja, izredni študij)  20
Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje (3. stopnja)  10

Interdisciplinarni doktorski študijski program 3. stopnje Umetnost: 24 razpisanih mest; za področje Oblikovanje tekstilij in oblačil 4 prosta mesta.

Navodila za vpis

Magistrski študij (2. stopnja)+

Razpis za vpis  je objavljen tukaj.

Prijavo za vpis oddate preko spletne strani eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ do 1. septembra 2024

Prijavi v portalu e-VŠ obvezno priložite:

 1. Sken diplomske listine oziroma potrdilo o zaključku študija
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno

POMEMBNO: Pri prijavi na študij vpišite vaš osebni e-poštni naslov. Študentska e-pošta se ob diplomiranju ukine!!!

Ko je prijava ustrezno oddana, dobite potrditveno e-poštno sporočilo iz eVŠ, oziroma kopijo prijave, če to označite.

Prijave na fakulteto ne pošiljate, zadostuje izpolnjena prijava preko eVŠ.

 

Portfolio za OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL (obvezen)

 • 30. 8. 2024 – oddaja portfolia
 • 4. 9. 2024 – odločanje komisije o portfoliih kandidatov
 • 6. 9. 2024 – razgovori s kandidati (kandidati prejmejo natančen urnik po e-pošti)

Oblika portfolia za Oblikovanje tekstilij in oblačil naj bo v fizični (mapa, knjiga) ali e-obliki. V fizični obliki pošljite ali dostavite v referat za študentske zadeve na Snežniški ulici 5. V e-obliki pa pošljite na mail: barbara.lavrinc@ntf.uni-lj.si

Portfolio za GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE  (neobvezen)

 • oddaja portfolia: 30. 8. 2024 v referat OTGO skupaj z obrazcem NPZ
 • obvestilo o izboru kandidatov: med 11. 9. in 13. 9. 2024
 • Oblika in vsebina sta opisani v spodnjem zavihku.

Nepopolne vloge ne bodo obravnavane!

Za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:
e-mail: 
telefon: 00 386 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ob delavnikih)

 

Doktorski študij (3. stopnja) Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje+

Prijavo za vpis oddate preko spletne strani eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/  do 1. septembra 2024.

Več informacij na spletni strani Univerze v Ljubljani

Prijavi v eVš obvezno priložite:

 1. Življenjepis (Europass oblika)
 2. Motivacijsko pismo (Kratek opis namena, motivacije in področja poglobljenega študija)
 3. Sken diplomske listine predhodnega študija + diplomsko prilogo
 4. Originalno potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno
 5. Prijavni obrazec TGTO_Izbor predmetov in mentorja (priloga spodaj) – vsak študent mora imeti ob vpisu že določenega mentorja študija, s katerim koordinira ustrezen izbor predmetov. Podpis mentorja je na obrazcu obvezen.

POMEMBNO: Pri prijavi na študij vpišite vaš osebni e-poštni naslov. Študentska e-pošta se ob diplomiranju ukine!!!

Ko je prijava ustrezno oddana, dobite potrdiveno e-poštno sporočilo iz eVŠ, oziroma kopijo prijave, če to označite.

Prijave na fakulteto ne pošiljate, zadostuje izpolnjena prijava preko eVŠ.

Nepopolne vloge ne bodo obravnavane!

Za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:
e-mail:
telefon: 00 386 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ob delavnikih)

>>Cenik šolnin za doktorske študijske programe 3. stopnje 2024-2025

Interdisciplinarni doktorski študijski program (3. stopnja) Umetnost+

Katere pogoje morate izpolnjevati za vpis?

V doktorske študijske programe se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj 2. stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini. Kandidati morajo za vpis izpolnjevati tudi druge pogoje, ki so navedeni pri vsakem študijskem programu posebej.

Kandidate posebej opozarjamo, da je treba morebitne predpisane dodatne obveznosti (v skladu s pogoji za vpis, ki so navedeni ob razpisanem doktorskem študijskem programu) opraviti pred vpisom v študijski program.

 

Kako se vpišete?

Univerza v Ljubljani je dne 29. 3. 2024 objavila Razpis za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2024/2025.  Na interdisciplinarnem doktorskem študiju 3. stopnje Umetnost, področje Oblikovanje tekstilij in oblačil, so razpisana 4 mesta.

Prijave na razpis potekajo preko spletne aplikacije eVŠ v dveh prijavnih rokih.

Prvi prijavni rok traja do 7. 6. 2024.

Drugi rok, od 24. junija 2024 do vključno 19. avgusta 2024,  je razpisan v primeru, če po zaključenem prvem roku še ostanejo prosta vpisna mesta.

Kandidati za vpis morajo prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila izpolniti in oddati elektronsko preko eVŠ, najpozneje do v aktualnem razpisu navedenih prijavnih rokov. Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo za vpis preko informacijskega sistema eVŠ oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani in vsa k vlogi zahtevana dokazila in priloge. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive tukaj.

Šolnina za doktorski študij Umetnost za celoten program znaša 14.400,00 EUR, in sicer:

 • šolnina za 1. letnik: 4.200 EUR,
 • šolnina za 2. letnik: 4.200 EUR,
 • šolnina za 3. letnik: 3.000 EUR,
 • šolnina za 4. letnik: 3.000 EUR.

>>Cenik šolnin za doktorske študijske programe 3. stopnje 2024-2025

Sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov urejata Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu. Več informacij o sofinanciranju doktorskega študija najdete tukaj.

Podatki o študijskih programih+

Podatke o študijskih programih najdete tu:

Magistrski:

grafika
oblikovanje
tekstilstvo

Doktorski študij:

Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje

Interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost

Pogosta vprašanja

Ali lahko oddam prijavo za magistrski študij po 1. 9. 2024, saj do takrat še ne bom diplomiral/a na predhodnem študiju?+

Ne. Vse prijave morajo biti oddane do 1. 9. 2024.

V primeru ko študent oddaja prijavo pred zagovorom diplomskega dela, pusti prazno rubriko datumu zaključka študija. Za študente NTF ima podatek o zaključku referat NTF, ostali morajo naknadno, najkasneje do 13. 9. 2024, v eVŠ naložiti še potrdilo o zaključku študija.

Študij prve stopnje mora biti obvezno zaključen do 13. 9. 2024.

Ali se v povprečje ocen šteje tudi diplomsko/magistrsko delo?+

Ne. Pri morebitni omejitvi vpisa se upošteva povprečna ocena izpitov in vaj predhodnega študija.

Kdaj in kako se vpišem?+

Na programih, kjer bo omejitev vpisa, bo opravljen izbirni postopek. Rezultati in vabila na vpis z vsemi navodili bodo kandidatom poslana po elektronski pošti.  Vpis bo potekal elektronsko, preko sistema VIS.  Študenti dobijo novo vpisno številko, nova uporabniška imena in gesla za dostop do sistema VIS.

Vpis bo potekal v drugi polovici septembra 2024.

Ali moram nujno oddati portfolio?+

Da – za smer Oblikovanje tekstilij in oblačil

Kandidati za vpis na smer Oblikovanje tekstilij in oblačil (2. stopnja) morajo obvezno oddati portfolio glede na razpisane roke v zavihku zgoraj. Portfolio naj bo v fizični obliki (mapa, knjiga).

Ne – Grafične in interaktivne komunikacije

Kandidati za vpis na smer Grafične in interaktivne komunikacije (2. stopnja) imajo možnost oddaje portfolia. Vsem, ki bodo oddali tudi portfolio, ki bo s strani komisije pozitivno ocenjen, se bodo priznale dodatne 3 KT in lahko v prvem semestru prvega letnika izberejo zgolj en temeljni ter štiri izbirne predmete. Vsi kandidati, ki oddajajo portfolio, morajo temu obvezno priložiti tudi Vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja (obrazec je dostopen na spletni strani NTF). Bodite pozorni na razpisane roke. Več navodil najdete v naslednjem zavihku.

 

Portfolio za smer Grafične in interaktivne komunikacije (2. stopnja)+

Portfolio za GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE  (neobvezen)

 • oddaja portfolia: 30. 8. 2024 v referat OTGO skupaj z obrazcem NPZ
 • obvestilo o izboru kandidatov: med 11. 9. in 13. 9. 2024
 • Oblika in vsebina sta opisana spodaj

Kandidati za vpis na smer Grafične in interaktivne komunikacije (2. stopnja) imajo možnost oddaje portfolia. Vsem, ki bodo oddali tudi portfolio, ki bo s strani komisije pozitivno ocenjen, se bodo priznale dodatne 3 KT, zato lahko v prvem semestru prvega letnika izberejo zgolj en temeljni in štiri izbirne predmete. Vsi kandidati, ki oddajajo portfolio, morajo temu obvezno priložiti tudi Vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja (obrazec je dostopen na spletni strani NTF). Rok za oddajo naveden zgoraj.

 

1      Oblika portfolia

Na naslovnici in prilogah morata biti čitljivo izpisana ime in priimek kandidata. Obvezna oddaja:

 • zvezek formata A4 (ležeči ali pokončni) in
 • v zgoraj omenjenm zvezku naj bo pripisan spletni naslov, kamor odložite ali se nahaja digitalen izvod (format .pdf) in videomateriali (formati .mpg, .mov, .wmv); oddaja na podatkovnih nosilcih ni dovoljena.

 

2     Vsebina portfolia

Portfolio ne sme vključevati del, ki so bila narejena v sklopu študija – ali pri predmetih ali pri mentoriranih študijskih projektih –, saj so ta dela že bila ovrednotena in ocenjena. V portfoliu morajo biti predstavljena dela iz različnih kategorij (ad 4).

 

3     Obseg portfolia

Najmanj 5 samostojnih projektov v treh različnih kategorijah (ad 4), pri čemer za vse projekte velja, da morajo biti:

 • realizirani ali
 • javno predstavljeni ali
 • predstavljeni kot načrti za izvedbo.

Projekti morajo biti opremljeni s kratkim opisom projekta (ime projekta, naročnik, soavtorji, leto izdelave in povzetek projekta). Pri projektih, ki so bili izvedeni v soavtorstu, mora biti navedeno, kakšna je bila vloga oziroma opravljeno delo kandidata.

 

 

4     Kategorije

4.1  Fotografija (za en samostojni projekt šteje):

 • serija najmanj petih fotografij.

 

4.2  Tipografija (za en samostojni projekt šteje):

 • avtorska črkovna vrsta.

 

4.3  Grafično oblikovanje (za en samostojni projekt šteje):

 • tiskovina/publikacija,
 • znak, logotip,
 • grafična oprema,
 • informacijska grafika,
 • embalaža.

 

4.4  Video (za en samostojni projekt šteje):

 • animacija (3D, flash, stop-motion),
 • film (dokumentirani ali igrani).

 

4.5  Ilustracija (za en samostojni projekt šteje):

 • serija najmanj petih ilustracij,
 • ilustracija slikanice, učbenika ipd.,
 • znanstvena ilustracija.

 

4.6  Interaktivne komunikacije (za en samostojni projekt šteje):

 • spletna stran,
 • spletna aplikacija,
 • mobilna aplikacija,
 • izdelek, ki vključuje rabo virtualne, obogatene, mešane ali razširjene resničnosti.

 

4.7  3D oblikovanje (za en samostojni projekt šteje):

 • objekt, proizvod, pripomoček,
 • eksterier, interier.

 

5     Izbor kandidatov

Temeljno vodilo pri izbiri je kakovostni vidik del, količina ne more nadomestiti presežne vrednosti predlaganih projektov.

Izbirni predmeti – izbor izven matičnega programa oz. fakultete+
Študenti si lahko izbirne predmete, v višini 10% ECTS študijskega programa, izberete tudi na drugih programih NTF oz. drugih članicah UL, in sicer:
– 1. stopnja: v višini 18 KT (za celoten študij, ne posamezno leto),
– 2. stopnja: v višini 12 KT  (za celoten študij, ne posamezno leto).

Postopek:

Ali je doktorski študij sofinanciran?+

 

Vse o sofinanciranju na povezavi.

Cena doktorskega študija+

Šolnina za doktorski študij Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje za celoten program znaša 16.800,00 EUR, in sicer:

 • šolnina za 1. letnik: 4.200 EUR,
 • šolnina za 2. letnik: 4.200 EUR,
 • šolnina za 3. letnik: 4.200 EUR,
 • šolnina za 4. letnik: 4.200 EUR.

 

Šolnina za doktorski študij Umetnost za celoten program znaša 14.400,00 EUR, in sicer:

 • šolnina za 1. letnik: 4.200 EUR,
 • šolnina za 2. letnik: 4.200 EUR,
 • šolnina za 3. letnik: 3.000 EUR,
 • šolnina za 4. letnik: 3.000 EUR.

Ob vpisu se poravna 10% šolnine in vpisni stroški, preostanek šolnine se poravna ob znanem podatku o višini sofinanciranja.

>>Cenik šolnin za doktorske študijske programe 3. stopnje 2024-2025

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.