Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa+

V prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Tekstilno in oblačilno inženirstvo se lahko vpiše:

  • kdor je opravil zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če se za program prijavi več kandidatov kot je vpisnih mest bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Proizvodnja tekstilij in oblačil, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Študijska komisija NTF, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska komisija upoštevala naslednja merila:

  • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
  • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
  • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje najmanj srednješolska izobrazba, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Poseben primer priznavanja znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom je priznavanje Praktičnega usposabljanja v primeru, da je bil študent(ka) redno zaposlen v organizacijah tekstilne oziroma oblačilne stroke (ali sorodnih) najmanj 1 leto. Zaposlitev je v tem primeru potrebno dokazati z ustreznim dokumentom iz katerega je razvidno trajanje zaposlitve in dejavnost organizacije.

Vpisni postopek+

Vpisni postopek za 1. stopnjo: Preusmeritev na referat OTGO

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.