Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa (za leto 2024/25)+

V magistrski študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše, kdor je končal:

 1. a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija; modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje; avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja; tehnika ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;
 2. b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti: Matematike 1 (6 kreditnih točk), Matematike 2 (6 kreditnih točk), Fizike 1 (6 kreditnih točk), Fizike 2 (6 kreditnih točk), Kemije 1 (6 kreditnih točk), Kemije 2 (6 kreditnih točk) in Vlaken (8 kreditnih točk) po programu univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Načrtovanje tekstilij in oblačil, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Študijska komisija oddelka in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:

 • število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oziroma visokošolskem ali univerzitetnem študijskem programu pred uvedbo bolonjske deklaracije;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

– število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje (75 % točk) in

– število točk doseženih pri opravljanju dodatnih študijskih obveznosti (25 % točk).

Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena študija oziroma dodatnih študijskih obveznosti iz točke b) zaokrožena na eno decimalko pomnoži z 10 (maksimalno 100 točk).

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Načrtovanje tekstilij in oblačil, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Študijska komisija oddelka, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska komisija oddelka upoštevala naslednja merila:

− ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),

− primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,

− ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v program Načrtovanje tekstilij in oblačil, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

 

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa+

V program Načrtovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše kdor je končal:

a) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje na področju: naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja.

b) univerzitetni študij prve stopnje na področju naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja.

c) štiriletni univerzitetni študij prve stopnje v obsegu 240 ECTS na področju: naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja; kandidatom se na magistrskem študiju prizna 60 kreditnih točk.

d) visokošolski strokovni študijski program pred uvedbo bolonjske deklaracije na področju: naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja,

e) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti iz Matematike 1 (12 kreditnih točk), Fizike (12 kreditnih točk), Kemije 1 (6 kreditnih točk), Kemije 2 (6 kreditnih točk) in Vlaken (12 kreditnih točk) po programu univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Načrtovanje tekstilij in oblačil

V primeru omejitve vpisa bodo:

 • kandidati iz točk a), b), c) in d) izbrani glede na:
  • število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oziroma visokošolskem ali univerzitetnem študijskem programu pred uvedbo bolonjske deklaracije;
 • kandidati iz točke e) izbrani glede na:
  • število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje (75 % točk) in
  • število točk doseženih pri opravljanju dodatnih študijskih obveznosti (25 % točk).

Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena študija oziroma dodatnih študijskih obveznosti iz točke e) zaokrožena na eno decimalko pomnoži z 10 (maksimalno 100 točk).

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Načrtovanje tekstilij in oblačil, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Študijska komisija NTF, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska komisija upoštevala naslednja merila:

ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),

 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v program Načrtovanje tekstilij in oblačil, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Vpisni postopek+

Vpisni postopek, pogosta vprašanja in obrazci so dostopni na povezavi: Vpis na 2. in 3. stopnjo – NTF (uni-lj.si)

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.