Načini ocenjevanja+

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Pogoji za napredovanje+

Pogoji za napredovanje po programu

Študenti morajo imeti za vpis v drugi letnik doseženih najmanj 54 kreditnih točk po ECTS. Študijska komisija NTF lahko izjemoma odobri napredovanje v drugi letnik študentu, ki je v prvem letniku dosegel najmanj 42 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičene razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani. Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 28 kreditnih točk po ECTS.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Prehodi med programi+

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

  1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov;
  2. med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa Načrtovanje tekstilij in oblačil.

Posamezen opravljen izpit v prvotnem študijskem programu se prizna kot opravljen v magistrskem študijskem programu druge stopnje Načrtovanje tekstilij in oblačil, če je usklajenost vsebin obeh predmetov vsaj 75%. Priznani izpit se vrednoti s kreditnimi točkami v prvotnem študijskem programu, a ne z več kreditnimi točkami, kot je ovrednoten v magistrskem študijskem programu druge stopnje Načrtovanje tekstilij in oblačil.

V višji letnik se lahko s prehodom vpiše kandidat, če:

– izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,

– so na voljo prosta mesta.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Študijska komisija NTF za vsakega kandidata posebej določi, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, določi obveznosti in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

Pogoji za dokončanje študija+

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter pripraviti magistrsko delo in ga zagovarjati.

Zunanja izbirnost in mobilnost+

Zunanja izbirnost

Študenti si lahko izbirne predmete, v višini 10% ECTS študijskega programa, izberete tudi na drugih programih NTF oz. drugih članicah UL, in sicer:

– 2. stopnja: v višini 12 KT  (za celoten študij, ne posamezno leto).

Postopek zunanje izbirnosti najdete na spletni strani VPISa.

Mobilnost

Informacije o mobilnosti najdete na spletni strani mednarodne izmenjave.

Načini in oblike izvajanja študija+

Magistrski študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil se izvaja kot redni študij. Na podlagi izraženih potreb gospodarskih družb se lahko razpiše tudi izredni študij. Izredni študij se izvaja ločeno od rednega, tako da se izvede minimalno 60 % kontaktnih ur programa.

Študij poteka v slovenskem jeziku. Tujim študentom na izmenjavi se navodila za eksperimentalno delo posebej posredujejo v angleškem jeziku, predavanja v angleškem jeziku pa se vzporedno organizirajo, če jih je pri posameznem predmetu več kot 5 in so za to zagotovljena finančna sredstva, v nasprotnem primeru se snov predavanj v angleškem jeziku posreduje v pisni obliki.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.