Načini ocenjevanja+

Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Izpitni pravilnik NTF, ki ga potrjuje senat te ustanove. Pri vseh predmetih se znanje preverja s pisnimi in/ali ustnimi izpiti. Hkrati se pri posameznih predmetih predhodno preverja znanje, ki je pogoj za opravljanje izpita. Ti načini preverjanja znanja so lahko: seminarske in projektne naloge, praktične naloge oziroma izdelki, predstavitve in zagovori seminarskih ali projektnih del, poročila o opravljenih vajah, ustno preverjanje znanja pri vajah, kolokviji iz vaj. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami: 6–10 (pozitivno), 1–5 (negativno).

Pogoji za napredovanje+

Pogoji za napredovanje v programu

Študenti morajo imeti za vpis v drugi letnik doseženih najmanj 54 kreditnih točk po ECTS. Študijska komisija NTF lahko izjemoma odobri napredovanje v drugi letnik študentu, ki je v prvem letniku dosegel najmanj 42 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičljive razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani. Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 28 kreditnih točk po ECTS.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Pogoji za dokončanje študija+

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter pripraviti magistrsko delo in ga zagovarjati.

Prehodi med programi+

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi.

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:

  • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
  • obseg razpoložljivih mest,
  • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske bveznosti in ki se lahko priznajo v celoti,
  • minimalno število semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

Mogoč je prehod:

  • a) iz študijskih programov druge stopnje z naslednjih strokovnih področij: grafične in interaktivne komunikacije, računalništvo, informatika in mediji,
  • b) iz študijskih programov druge stopnje z drugih strokovnih področij,
  • c) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo Bolonjske deklaracije z naslednjih strokovnih področij: grafične in interaktivne komunikacije, računalništvo, informatika in mediji,
  • d) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo Bolonjske deklaracije z drugih strokovnih področij.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Študijska komisija NTF za vsakega kandidata posebej določi obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v novi program, in opredeli, v kateri letnik se lahko kandidat vpiše.

Zunanja izbirnost in mobilnost+

Zunanja izbirnost

Študent lahko 33 % izbirnih enot programa (12 kreditnih točk) pridobi v drugih magistrskih študijskih programih Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, NTF oziroma programih drugih fakultet.

Mobilnost

Študent lahko 30 kreditnih točk programa (semester študija, ne glede na obvezne ali izbirne enote) prenese iz katerega koli magistrskega študijskega programa s področja tekstilne ali oblačilne dejavnosti, ki se izvajajo na univerzah, vključenih v mrežo AUTEX in Erasmus+.

Načini in oblike izvajanja študija+

Magistrski študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil se izvaja kot redni študij. Na podlagi izraženih potreb gospodarskih družb se lahko razpiše tudi izredni študij. Izredni študij se izvaja ločeno od rednega, tako da se izvede minimalno 60 % kontaktnih ur programa.

Študij poteka v slovenskem jeziku. Tujim študentom na izmenjavi se navodila za eksperimentalno delo posebej posredujejo v angleškem jeziku, predavanja v angleškem jeziku pa se vzporedno organizirajo, če jih je pri posameznem predmetu več kot 5 in so za to zagotovljena finančna sredstva, v nasprotnem primeru se snov predavanj v angleškem jeziku posreduje v pisni obliki.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.