Obvestilo!

Spremembe vpisnih pogojev za vpis v prvostopenjski univerzitetni študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil z opravljeno POKLICNO MATURO:

Veljavno za vpis od 2025/2026 dalje:

 • kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: aranžerski tehnik, elektrotehnik, fotografski tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik in izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa+

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V primeru omejitve vpisa bodo:

 • kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu – 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk;
 • kandidati iz točke b) izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi – 40 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu – 20 % točk.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Načrtovanje tekstilij in oblačil, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Študijska komisija NTF, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska komisija upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v program Načrtovanje tekstilij in oblačil, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Vpisni postopek+

Vpisni postopek za 1. stopnjo: Preusmeritev na referat OTGO.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.