Vse o magistrskem delu (od prijave do oddaje)

Navodila za oddajo in izdelavo magistrskega dela v programih druge stopnje na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

Trenutno so v veljavi prilagoditve vezane na oddajo in zagovore zaključnih del v času COVID-19  in jih najdete na povezavi.

Datumi za oddajo in zagovor magistrskih del+
Navodila za prijavo teme/ oddajo dispozicije+

Po pravilniku o diplomskem in magistrskem delu, morajo temo magistrskega dela prijaviti študentje v zadnjem letniku (torej magistrski v 2. letniku) do 28. 2. tekočega leta.

Temo prijavite preko VIS-a in sicer tako, da na formi Zaključek študija – Prijava teme, vnesete slo in ang naslov teme, izberete mentorja in naložite dispozicijo, ki MORA biti podpisana od mentorja in somentorja.  Nato pisno dokumentacijo (natisnjen obrazec z VIS-a, dispozicija, literatura)  dostavite v referat po elektronski pošti.


Obseg dispozicije magistrskega dela je omejen na 2 strani, pri čemer v ta obseg ne spada navedba literature. Dispozicijo pregleda in podpiše mentor.

Pomembno:
  • Dispozicija mora biti podpisana tudi od mentorja.
Navodila za izdelavo+

Navodila za izdelavo so določena v Pravilniku o diplomskem in magistrskem delu.

Upoštevati morate tudi navodila za izdelavo platnice in prvih notranjih strani.

Oboje najdete tukaj.

 

Napake, ki se pojavljajo in na katere bodite pozorni:

– narobe napisan mesec (VEDNO morate napisati mesec, v katerem boste magistrsko delo zagovarjali, in ne meseca, ko ste ga izdelali),

– narobe napisan študijski program (študijski program mora biti napisan natančno tako, kot je program akreditiran – glej Kako-pravilno-napišem-svoj-študijski-program.

 

Pregled plagiatorstva, oddaja zaključnega dela, zagovor+

Skladno s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija se na Naravoslovnotehniški fakulteti s 1. 3. 2017 uvaja elektronska oddaja zaključnih del diplomantov preko VIS-a.

Študent mora še pred oddajo elektronske verzije zaključnega dela v VIS v študentski referat po elektronski pošti poslati (ali prinesti v vpogled) naslovnico in prve strani z naslovi, da se preveri pravilnost naslova zaključnega dela. Po pregledu študent v VIS naloži elektronsko verzijo zaključnega dela v PDF/A formatu (v PDF-u kliknete na Možnosti/Options – tam izberete ISO 19005-1 compliant). Pri poimenovanju datoteke, bodite pozorni, da ne uporabljate ć, č, š, ž, &…

Po oddaji v VIS mentor pregleda zaključno delo in odloči, ali je delo ustrezno ali so potrebni popravki. V primeru, da so potrebni  popravki, boste obveščeni, kateri popravki so potrebni. Za popravke imate 10 dni časa. Ko delo popravite, ga morate ponovno naložiti v VIS.

Ko mentor potrdi, da je zaključno delo ustrezno, in ste že oddali končno elektronsko verzijo zaključnega dela, v referat prinesete še prošnjo za zagovor in vezano delo. Poleg vezanega zaključnega dela študent iz VIS-a, natisne, izpolni in podpiše Izjavo o avtorstvu in javni objavi ter jo prinese v referat (izjave ne vežete v zaključno delo!).

Navodila za študente UL

Plagiatorstvo- nalaganje elektronske verzije- težave, ki smo jih zaznali

POMEMBNO:

Tudi članom komisije morate nujno oddati končno verzijo vaše magistrske naloge. Ali jim boste poslali končno verzijo (PDF oblika) na mail ali pa jim boste na zagovor prinesli tiskan izvod (vezan v spiralo), se dogovorite sami. 

Točni datumi in ure zagovora za vsakega kandidata posebej so objavljeni vsaj 1 teden pred zagovorom. Najdete jih tukaj.

Zagovor poteka tako, da predsednik komisije za zagovor najprej predstavi študenta. Sledi predstavitev zaključnega dela, ki traja največ 15–20 minut. Temu sledijo vprašanja s področja teme magistrskega dela, ki jih študentu zastavijo člani komisije za zagovor, lahko pa tudi poslušalci. Po končanem zagovoru se komisija umakne na posvet. Razglasitev ocene zagovora je javna.

Ali mi z dnem diplomiranja poteče status študenta?+

70. člen

(prenehanje statusa študenta)

Status študenta preneha:

–       študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,

–       študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,

–       študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,

–       če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

–       če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

–       če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,

–       če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,

–       če se izpiše,

–       če je bil izključen.

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

V primerih iz četrte, pete in sedme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

V primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko študent po zaključku študijskega programa odpove statusu študenta.

Način in obliko zagotavljanja podatkov glede odpovedi statusa študenta iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za visoko šolstvo.

Kar pomeni, da tisti, ki končujete 1. stopnjo in se vpisujete naprej (ali pa le končujete), ne rabite čakati z zagovorom diplome do septembra samo zato, da obdržite status, saj vam ta po novem velja do 30. 9. tekočega leta, kljub temu da diplomirate prej. ​

To velja le za 1. in 2.stopnjo, za 3. ostaja isto – status vam poteče z dnem doktoriranja.
Plačilo magistrskega dela+

128. člen Statuta UL

Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.
Članica na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.
V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje. O tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa. 


Zagovor zaključnega dela plačajo vsi redni študenti, ki so brez statusa več kot 2 leti.


Zagovora zaključnega dela NE plačajo tisti, ki: 

  • so študenti brez statusa manj kot 2 leti in
  • so opravili vse izpite v času statusa študenta ter
  • prijavijo temo zaključnega dela najkasneje v šestih mesecih po preteku statusa
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.