Vse o diplomskem delu (od prijave do oddaje)

Na tej strani najdete vse v zvezi s prijavo teme, izdelavo diplomske naloge in zagovorom diplomskega dela v programih prve stopnje Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

Prilagoditve vezane na oddajo in zagovore zaključnih del v času COVID-19 najdete na povezavi.

POMEMBNO:

Tudi članom komisije morate oddati končno verzijo vaše zaključne naloge. Ali jim boste poslali končno verzijo v PDF obliki na mail ali pa jim boste na zagovor prinesli tiskan izvod (vezan v spiralo), se dogovorite sami. 

Navodila za izdelavo zaključnega dela+

Na tej strani boste našli vzorec za izdelavo platnice in prvih notranjih strani zaključnega ter opozorila na pogoste napake, ki se pojavljajo pri izdelavi diplome.

Napake, ki se pojavljajo:

 • narobe napisan mesec (VEDNO morate napisati mesec, v katerem boste zaključno delo zagovarjali, in ne mesec, ko ste zaključno delo izdelali),
 • narobe napisan študijski program (študijski program mora biti napisan natančno tako, kot je program akreditiran – glej “Kako pravilno napišem svoj študijski program“).

Platnica in prve notranje strani diplome oz. magistrskega dela

Pravilnik o diplomskem in magistrskem delu

Vse obrazce in dokumente najdete tukaj.

POGOSTA VPRAŠANJA

Kdaj moram prijaviti temo diplomskega dela?+

Študent ZADNJEGA LETNIKA prijavi temo magistrskega dela do 28. 2., temo diplomskega dela pa do 15. 4. tekočega leta.

Ostali (absolventi, študenti brez statusa): Zaključno delo morate prijaviti vsaj dva meseca pred zagovorom.
Če želite diplomo zagovarjati npr. junija, morate temo prijaviti najkasneje do konca marca.
Ne pozabite na poletne mesece – če boste zaključno delo zagovarjali septembra, morate temo prijaviti do junija.

Kako izvem, ali je komisija odobrila mojo temo, kdo so člani moje komisije in do kdaj je moja tema veljavna?+

Študent dobi podatke o imenovanih članih komisije za oceno in zagovor ter o veljavnosti teme zaključnega dela na svoji strani Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) pod rubriko Zaključek študija, Zaključno delo.

Koliko časa je moja tema veljavna?+

Tema je veljavna eno leto od datuma odobritve diplomske komisije.

Kaj naredim, ko mi tema poteče?+

Študent lahko temo PODALJŠA SAMO ENKRAT!

Vsaj en mesec pred potekom veljavnosti mora študent v referat oddati obrazec za podaljšanje veljavnosti teme.

Tema se podaljša za eno leto, študent podatek vidi v svojem VIS-u.

Če študentu tema poteče in ne želi več imeti naslova, ki ga je prijavil, prijavi novo temo in ne odda obrazca za podaljšanje teme.

 

Temo imam še veljavno pa bi jo rad zamenjal/prijavil novo temo. Kaj naj naredim?+

V primeru, da želite POPOLNOMA NOVO TEMO, imate 2 možnosti:

 1. Počakate, da vam tema poteče, in prijavite novo;
 2. Pošljete mail v referat, da od “stare” teme odstopate. Z odstopom se MORA strinjati tudi mentor (posredujte nam njegov mail, da se s tem strinja). Potem prijavite novo temo.

V primeru, da želite spremenite samo kakšno besedico v naslovu, vendar s tem ne spreminjate dejanske teme diplomskega dela, izpolnite obrazec (prošnja za spremembo naslova) in ga oddajte v referat.

Kako prijavim temo in kje dobim obrazce (prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme, prošnjo za spremembo naslova, prošnjo za zamenjavo mentorja)?+

Temo prijavite preko VIS-a: Na formi Zaključek študija – Prijava teme vnesete slo in ang naslov teme, izberete mentorja in naložite utemeljitev teme/dispozicijo, ki MORA biti podpisana od mentorja in somentorja. Pisno dokumentacijo nato dostavite v referat (po mailu).

Navodila za prijavo teme v VIS-u

Vsi obrazci, ki se navezujejo na diplomsko delo, so objavljeni na spletni strani NTF-OTGO pod rubriko Referat > Obrazci in dokumenti.

Kam oddam prijavo teme in/ali druge obrazce?+

Obrazec Prijava teme (ki ga dobite na VISu) in scan dispozicije, pošljete na mail: jasna.gorenjc@ntf.uni-lj.si

V kolikem času bo v mojem VIS-u objavljeno, ali je moja tema odobrena/podaljšana/ali je sprejet nov naslov/mentor?+

Študijska komisija novo prijavljene teme in vse prošnje obravnava enkrat mesečno (20. v mesecu).

Podatek o odobritvi je v študentovem VIS-u objavljen v roku enega meseca od oddaje.

Prijave, oddane v juliju ali avgustu, bodo obravnavane in objavljene v VIS-u v septembru.

Kdaj moram diplomsko delo z zagovorom plačati?+

Zagovor zaključnega dela plačajo vsi redni študenti, ki so brez statusa več kot 2 leti.

_______________________________________________________________________________________________________________________

128. člen Statuta UL

Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.
Članica na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.
V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje. O tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Torej, tako ne plačajo zagovora zaključnega dela če: 

 • so študenti brez statusa manj kot 2 leti in
 • so opravili vse izpite v času statusa študenta ter
 • prijavijo temo zaključnega dela najkasneje v šestih mesecih po preteku statusa.
Pregled plagiatorstva, oddaja zaključnega dela, zagovor+

Datumi za oddajo in zagovor zaključnega dela: Zagovori-diplomskih-in-magistrskih-del-19-20

Skladno s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija se na Naravoslovnotehniški fakulteti s 1. 3. 2017 uvaja elektronska oddaja zaključnih del diplomantov preko VIS-a.

Študent mora še pred oddajo elektronske verzije zaključnega dela v VIS v študentski referat po elektronski pošti poslati (ali prinesti v vpogled) naslovnico in prvo stran z naslovi, da se preveri pravilnost naslova zaključnega dela. Po pregledu študent v VIS naloži elektronsko verzijo zaključnega dela v PDF/A formatu (v PDF-u kliknete na Možnosti/Options – tam izberete ISO 19005-1 compliant). Pri poimenovanju datoteke, bodite pozorni, da ne uporabljate ć, č, š, ž, &…

Po oddaji v VIS mentor pregleda zaključno delo in odloči, ali je delo ustrezno ali so potrebni popravki. V primeru, da so potrebni  popravki, boste obveščeni, kateri popravki so potrebni. Za popravke imate 10 dni časa. Ko delo popravite, ga morate ponovno naložiti v VIS.

Ko mentor potrdi, da je zaključno delo ustrezno, in ste že oddali končno elektronsko verzijo zaključnega dela, v referat prinesete še prošnjo za zagovor in vezano delo. Poleg vezanega zaključnega dela študent iz VIS-a, natisne, izpolni in podpiše Izjavo o avtorstvu in javni objavi ter jo prinese v referat (izjave ne vežete v zaključno delo!).

Navodila za študente UL

Plagiatorstvo- nalaganje elektronske verzije- težave, ki smo jih zaznali

Ali mi z dnem diplomiranja poteče status študenta?+

70. člen

(prenehanje statusa študenta)

Status študenta preneha:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se izpiše,
 • če je bil izključen.

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

V primerih iz četrte, pete in sedme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

V primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko študent po zaključku študijskega programa odpove statusu študenta.

Način in obliko zagotavljanja podatkov glede odpovedi statusa študenta iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za visoko šolstvo.

Kar pomeni, da tisti, ki končujete 1. stopnjo in se vpisujete naprej (ali pa le končujete), ne rabite čakati z zagovorom diplome do septembra samo zato, da obdržite status, saj vam ta po novem velja do 30. 9. tekočega leta, kljub temu da diplomirate prej. ​

To velja le za 1. in 2.stopnjo, za 3. ostaja isto – status vam poteče z dnem doktoriranja.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.