Načini ocenjevanja+

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Pogoji za napredovanje+

Pogoji za napredovanje po programu

Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik s frekvencami iz vseh predmetov, opravljene vse vaje in za vpis v posamezni letnik naslednje število kreditnih točk po ECTS:

  • za vpis v 2. letnik doseženih najmanj 54 kreditnih točk po ECTS,
  • za vpis v 3. letnik doseženih 60 kreditnih točk prvega letnika in najmanj 54 kreditnih točk po ECTS drugega letnika.

Študijska komisija NTF lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 42 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičene razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

Študenti morajo imeti za ponavljanje:

  • letnika opravljene vse vaje in doseženih najmanj 28 kreditnih točk po ECTS,
  • letnika opravljene vse vaje in doseženih najmanj 28 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Pogoji za dokončanje študija+

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter pripraviti diplomsko delo in ga zagovarjati.

Prehodi med programi+

Prehod je možen med študijskima programoma:

  • ki ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
  • med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tekstilno in oblačilno inženirstvo prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tekstilno in oblačilno inženirstvo.

Posamezen opravljen izpit v prvotnem študijskem programu se prizna kot opravljen v visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Tekstilno in oblačilno inženirstvo, če je usklajenost vsebin obeh predmetov vsaj 75%. Priznani izpit se vrednoti s kreditnimi točkami v prvotnem študijskem programu, a ne z več kreditnimi točkami, kot je ovrednoten v visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Tekstilno in oblačilno inženirstvo.

V drugi ali tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Tekstilno in oblačilno inženirstvo se lahko s prehodom vpiše kandidat, če:

  • izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
  • so na voljo prosta mesta.

Študijska komisija Naravoslovnotehniške fakultete za vsakega kandidata posebej določi, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, določi obveznosti in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

Pogoji za dokončanje študija+

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter pripraviti magistrsko delo in ga zagovarjati.

Zunanja izbirnost in mobilnost+

Zunanja izbirnost

Študenti si lahko izbirne predmete, v višini 10% ECTS študijskega programa, izberete tudi na drugih programih NTF oz. drugih članicah UL, in sicer:

– 1. stopnja: v višini 18 KT (za celoten študij, ne posamezno leto)

Postopek zunanje izbirnosti najdete na spletni strani VPISa.

Mobilnost

Informacije o mobilnosti najdete na spletni strani mednarodne izmenjave.

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.