Stopnja in vrsta študijskega programa: druga stopnja – magistrski
Trajanje: 2 leti (4 semestre), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Naziv: Magister tekstilni inženir, magistrica tekstilna inženirka (mag. tekst. inž.)
Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji:  Proizvodne tehnologije (54)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P:  Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (podrobneje neopredeljeno) (5420)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P-16: Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) (17003)
Znanstvene raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede (2)

Cilji in kompetence +

Kompetence predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Pomenijo, da imate znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine za izvedbo, obenem ste motivirani , da nekaj dejansko naredite. Kompetence se kažejo v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje. Opaziti jih je mogoče šele pri vašem ravnanju v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah. (Vir in več o tem, kaj kompetence so, najdete na povezavi.)

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Načrtovanje tekstilij in oblačil  je poglabljanje znanja diplomantov univerzitetnega programa na področju tekstilij in oblačil, njihovo usposabljanje za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno raziskovalnih metod na navedenem področju ter jih tako usposobiti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov z razvito kritično refleksijo, socialnimi in komunikacijskimi zmožnostmi za vodenje skupinskega dela. Značilnost programa je vključevanje študentov v projektno delo in vključevanje v aplikativne in temeljne raziskovalne naloge ter jih tako usposobiti za nadaljevanje izobraževanja na tretji, doktorski stopnji. Skladno s principi bolonjskega procesa, pomeni program, v primerjavi s sedanjimi, odmik od filozofije poučevanja s sicer korektnim nizanjem različnih tehnologij položenih na izbrane naravoslovne vsebine. Privzeta je filozofija učenja, v kateri so poleg osvojenih znanj pomembne tudi druge kompetence magistrantov, njihove veščine in spretnosti, v tem primeru s poudarkom na poglabljanju raziskovalnega pristopa hitro razvijajočih tehnologij na področju tekstilne in oblačilne dejavnosti.

Kompetenčni profil diplomanta+

Splošne kompetence

 • študij teoretičnih in metodoloških konceptov povezano z usposabljanjem za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno raziskovalnih metod,
 • razvita kritična refleksija,
 • sposobnost eksperimentiranja in posredovanja različnih miselnih konceptov,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na svojem strokovnem in znanstvenem področju,
 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših delovnih sistemov,
 • socialne in komunikacijske zmožnosti vodenja skupinskega dela tudi na področju  projektov, ki temelje na povezovanju znanstvenih zakonitosti z različnih področij,
 • sposobnost hitrega odziva na nove informacije ter sposobnost načrtovanja izdelkov z novimi ali izboljšanimi lastnostmi,
 • razvita profesionalna, etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT tehnologij v vsakdanjem strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu.

Predmetno specifične kompetence

 • poglobljena znanja matematike, tehniške mehanike, organske in fizikalne kemije z razvito sposobnostjo naravoslovnega mišljenja,
 • poglobljen pregled visokozmogljivih (VZ, high performance) vlaken, njihove strukture na raznih strukturnih ravneh (nanometrsko, mikrofibrilno, makrofibrilno), morfologije in dosežkov, uporaba VZ vlaken za visokozahtevne tehnologije (high-tech): v medicini, farmaciji, biomedicini, biotehnologiji, optiki, elektroniki, transportni tehnologiji, informatiki, jedrski energiji; kakor tudi vlakna s posebno modificiranimi lastnostmi standardnih vlaken, ki zato omogočajo pri uporabi specifično čutno ugodje (hightouch).
 • razumevanje znanstvenih metod, kritične analize in sinteze ter njihova uporaba v reševanju konkretnih problemov: analiziranje, razvoj in izdelava naprednih izdelkov z izboljšanimi lastnostmi in z visoko dodano vrednostjo (prej, netkanih tekstilij, tkanin, pletiv);  načrtovanje,  analiziranje in izvedba naprednih mehanskih tekstilnih procesov,
 • sposobnost povezovanja znanj s področij konstrukcijskih, mehanskih, fizikalnih in kemijskih lastnosti tekstilij s plemenitilnimi postopki, z namenom tehnološkega oblikovanja večfunkcionalne tekstilije z visoko dodano vrednostjo,
 • razumevanje razlike med inovacijskim managementom in managementom rutinskega delovanja,
 • poglobljeno teoretično spoznavanje integralnega postopka načrtovanja tekstilij ob upoštevanju oblikovalskih in funkcionalnih izhodišč,
 • poglobljeno poznavanje vpliva klimatskih pogojev, termofizioloških in čutnih človeških odzivov za načrtovanje oblačil za različne namene uporabe,
 • spoznavanje inovacij modernih tekstilij, še posebej inteligentnih tekstilij in tekstilij posebnega udobja, ki temeljijo na večfunkcionalnosti in interdisciplinarnem razvojnem pristopu,
 • znanja o najsodobnejših in specialnih postopkih fizikalne in kemijske modifikacije vlaknotvornih polimerov.
Zaposlitvene možnosti+

Magistranti načrtovanja tekstilij in oblačil so s pridobljenimi znanji zaposljivi na vodilnih mestih v tekstilni in oblačilni industriji, svetovalnih podjetjih in agencijah, pa tudi v izobraževalnih ustanovah, raziskovalnih inštitutih s področja tekstilne in oblačilne dejavnosti, v trgovini in državni upravi.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.