Stopnja in vrsta študijskega programa: druga stopnja – magistrski
Trajanje: 2 leti (4 semestre), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Naziv: Magister tekstilni inženir, magistrica tekstilna inženirka (mag. tekst.inž.)
Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji:  Proizvodne tehnologije (54)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P:  Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (podrobneje neopredeljeno) (5420)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) (17003)
Znanstvene raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede (2)

Cilji in kompetence +

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Načrtovanje tekstilij in oblačil  je poglabljanje znanja diplomantov univerzitetnega programa na področju tekstilij in oblačil, njihovo usposabljanje za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno raziskovalnih metod na navedenem področju ter jih tako usposobiti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov z razvito kritično refleksijo, socialnimi in komunikacijskimi zmožnostmi za vodenje skupinskega dela. Značilnost programa je vključevanje študentov v projektno delo in vključevanje v aplikativne in temeljne raziskovalne naloge ter jih tako usposobiti za nadaljevanje izobraževanja na tretji, doktorski stopnji. Skladno s principi bolonjskega procesa, pomeni program, v primerjavi s sedanjimi, odmik od filozofije poučevanja s sicer korektnim nizanjem različnih tehnologij položenih na izbrane naravoslovne vsebine. Privzeta je filozofija učenja, v kateri so poleg osvojenih znanj pomembne tudi druge kompetence magistrantov, njihove veščine in spretnosti, v tem primeru s poudarkom na poglabljanju raziskovalnega pristopa hitro razvijajočih tehnologij na področju tekstilne in oblačilne dejavnosti.

Kompetenčni profil diplomanta+

Splošne kompetence

 • študij teoretičnih in metodoloških konceptov povezano z usposabljanjem za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno raziskovalnih metod,
 • razvita kritična refleksija,
 • sposobnost eksperimentiranja in posredovanja različnih miselnih konceptov,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na svojem strokovnem in znanstvenem področju,
 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših delovnih sistemov,
 • socialne in komunikacijske zmožnosti vodenja skupinskega dela tudi na področju  projektov, ki temelje na povezovanju znanstvenih zakonitosti z različnih področij,
 • sposobnost hitrega odziva na nove informacije ter sposobnost načrtovanja izdelkov z novimi ali izboljšanimi lastnostmi,
 • razvita profesionalna, etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT tehnologij v vsakdanjem strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu.

Predmetno specifične kompetence

 • poglobljena znanja matematike, tehniške mehanike, organske in fizikalne kemije z razvito sposobnostjo naravoslovnega mišljenja,
 • poglobljen pregled visokozmogljivih (VZ, high performance) vlaken, njihove strukture na raznih strukturnih ravneh (nanometrsko, mikrofibrilno, makrofibrilno), morfologije in dosežkov, uporaba VZ vlaken za visokozahtevne tehnologije (high-tech): v medicini, farmaciji, biomedicini, biotehnologiji, optiki, elektroniki, transportni tehnologiji, informatiki, jedrski energiji; kakor tudi vlakna s posebno modificiranimi lastnostmi standardnih vlaken, ki zato omogočajo pri uporabi specifično čutno ugodje (hightouch).
 • razumevanje znanstvenih metod, kritične analize in sinteze ter njihova uporaba v reševanju konkretnih problemov: analiziranje, razvoj in izdelava naprednih izdelkov z izboljšanimi lastnostmi in z visoko dodano vrednostjo (prej, netkanih tekstilij, tkanin, pletiv);  načrtovanje,  analiziranje in izvedba naprednih mehanskih tekstilnih procesov,
 • sposobnost povezovanja znanj s področij konstrukcijskih, mehanskih, fizikalnih in kemijskih lastnosti tekstilij s plemenitilnimi postopki, z namenom tehnološkega oblikovanja večfunkcionalne tekstilije z visoko dodano vrednostjo,
 • razumevanje razlike med inovacijskim managementom in managementom rutinskega delovanja,
 • poglobljeno teoretično spoznavanje integralnega postopka načrtovanja tekstilij ob upoštevanju oblikovalskih in funkcionalnih izhodišč,
 • poglobljeno poznavanje vpliva klimatskih pogojev, termofizioloških in čutnih človeških odzivov za načrtovanje oblačil za različne namene uporabe,
 • spoznavanje inovacij modernih tekstilij, še posebej inteligentnih tekstilij in tekstilij posebnega udobja, ki temeljijo na večfunkcionalnosti in interdisciplinarnem razvojnem pristopu,
 • znanja o najsodobnejših in specialnih postopkih fizikalne in kemijske modifikacije vlaknotvornih polimerov.
Zaposlitvene možnosti+

Magistranti načrtovanja tekstilij in oblačil so s pridobljenimi znanji zaposljivi na vodilnih mestih v tekstilni in oblačilni industriji, svetovalnih podjetjih in agencijah, pa tudi v izobraževalnih ustanovah, raziskovalnih inštitutih s področja tekstilne in oblačilne dejavnosti, v trgovini in državni upravi.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.