Stopnja in vrsta študijskega programa: Podiplomski – magistrski
Trajanje: 2 leti (4 semestre), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Naziv: Magister tekstilni inženir (mag. tekst.inž.)
Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji: (54) Proizvodne tehnologije
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P: (5420) Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: (17003) Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)
Znanstvene raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede

 

Cilji in kompetence

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Načrtovanje tekstilij in oblačil je poglabljanje znanja diplomantov univerzitetnega programa na področju tekstilij in oblačil, njihovo usposabljanje za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno-raziskovalnih metod na navedenem področju ter usposabljanje za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov. Program spodbuja razvijanje kritične refleksije ter socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Značilnost programa je vključevanje študentov v projektno delo in vključevanje v aplikativne in temeljne raziskovalne naloge ter usposabljanje za nadaljevanje izobraževanja na tretji, doktorski stopnji. Skladno z načeli bolonjskega procesa pomeni ta program, v primerjavi s sedanjimi, odmik od filozofije poučevanja s sicer korektnim nizanjem različnih tehnologij, položenih na izbrane naravoslovne vsebine. Privzeta je filozofija učenja, v kateri so poleg osvojenih znanj pomembne tudi druge sposobnosti diplomantov, njihove veščine in spretnosti, v tem primeru s poudarkom na poglabljanju raziskovalnega dela v hitro razvijajočih se tehnologijah na področju primarne tekstilne in oblačilne dejavnosti.

 

Kompetenčni profil diplomanta

Splošne kompetence+
 • poglobljeno strokovno znanje doseženo s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov povezano z usposabljanjem za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno raziskovalnih metod,
 • razvita kritična refleksija,
 • sposobnost eksperimentiranja in vizualnega posredovanja različnih miselnih konceptov,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na svojem strokovnem in znanstvenem področju,
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem,
 • sposobnost razumevanja likovnega zapisa in njegovega tehnološkega prevajanja v grafične izdelke,
 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših delovnih sistemov,
 • socialne in komunikacijske zmožnosti vodenja skupinskega dela tudi na področju projektov, ki temelje na povezovanju znanstvenih zakonitosti z različnih področij,
 • razvita profesionalna, etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT tehnologij v vsakdanjem strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu.
Predmetno specifične kompetence+
 • poglobljena znanja matematike, tehniške mehanike, organske in fizikalne kemije z razvito sposobnostjo naravoslovnega mišljenja,
 • poglobljen pregled visokozmogljivih (VZ, high performance) vlaken, njihove strukture na raznih strukturnih ravneh (nanometrsko, mikrofibrilno, makrofibrilno), morfologije in dosežkov, uporaba VZ vlaken za visokozahtevne tehnologije (high-tech): v medicini, farmaciji, biomedicini, biotehnologiji, optiki, elektroniki, transportni tehnologiji, informatiki, jedrski energiji; kakor tudi vlakna s posebno modificiranimi lastnostmi standardnih vlaken, ki zato omogočajo pri uporabi specifično čutno ugodje (high-
  touch),

 • razumevanje znanstvenih metod, kritične analize in sinteze ter njihova uporaba v reševanju konkretnih problemov: analiziranje, razvoj in izdelava naprednih izdelkov z izboljšanimi lastnostmi in z visoko dodano vrednostjo (prej, netkanih tekstilij, tkanin, pletiv); načrtovanje, analiziranje in izvedba
  naprednih mehanskih tekstilnih procesov,

 • sposobnost povezovanja znanj s področij konstrukcijskih, mehanskih, fizikalnih in kemijskih lastnosti tekstilij s plemenitilnimi postopki, z namenom tehnološkega oblikovanja večfunkcionalne tekstilije z visoko dodano vrednostjo,
 • razumevanje razlike med inovacijskim managementom in managementom rutinskega delovanja,
 • poglobljeno teoretično spoznavanje integralnega postopka načrtovanja tekstilij ob upoštevanju oblikovalskih in funkcionalnih izhodišč,
 • poglobljeno poznavanje vpliva klimatskih pogojev, termofizioloških in čutnih človeških odzivov za načrtovanje oblačil za različne namene uporabe,
 • spoznavanje inovacij modernih tekstilij, še posebej inteligentnih tekstilij in tekstilij posebnega udobja, ki temeljijo na večfunkcionalnosti in interdisciplinarnem razvojnem pristopu,
 • znanja o najsodobnejših in specialnih postopkih fizikalne in kemijske modifikacije vlaknotvornih polimerov.

 

Zaposlitvene možnosti

Magistranti načrtovanja tekstilij in oblačil so s pridobljenimi znanji zaposljivi na vodilnih mestih v tekstilni in oblačilni industriji, svetovalnih podjetjih in agencijah, pa tudi v izobraževalnih ustanovah, raziskovalnih inštitutih s področja tekstilne in oblačilne dejavnosti, v trgovini in državni upravi.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.