Vse o magistrski nalogi

Na tej strani najdete informacije, vezane na prijavo teme, izdelavo in zagovor magistrske naloge na programih druge stopnje Naravoslovnotehniške fakultete.

Navodila za prijavo teme magistrskega dela+

Študent mora v VIS-u prijaviti temo magistrskega dela do konca meseca februarja tekočega leta. Navodila so na priloženi povezavi.  Navodila za prijavo teme v VIS-u

Navodila za elektronsko podpisovanje dokumentov najdete na tej strani.

Za študente Geologije je zavezujoče, da sta tema zaključnega dela in mentor z modula, v katerega je študent vpisan.

Natisnjen obrazec prijave teme, podpisan s strani mentorja, s priloženo dispozicijo, oddate v študentski referat fakultete.

Dispozicija predloga teme magistrskega dela (obseg 2 tipkani strani, podpisana s strani kandidata) mora vsebovati:

  • naslov v slovenskem in angleškem jeziku,
  • področje raziskovanja,
  • opredelitev raziskovalnega problema, namen in cilje dela,
  • delovne hipoteze,
  • prikaz dosedanjih raziskav,
  • metode raziskovanja,
  • pričakovane rezultate,
  • literaturo
Kdaj in kako bom obveščen o odobreni temi+

O potrditvi naslova teme (morebitni spremembi naslova) in komisiji za oceno ter zagovoru diplomskega dela boste obveščeni na elektronski naslov, ki ga imate v VIS-u. Prav tako lahko veljavnost teme preverite tudi v VIS-u.

Veljavnost teme in kaj narediti , ko tema poteče+

Veljavnost teme magistrskega dela je eno leto. Temo je možno podaljšati za največ eno leto. Obrazec za podaljšanje veljavnosti najdete na tej strani.

Po preteku dveh let študentu tema zapade in mora prijaviti novo.

Navodila za izdelavo magistrske naloge+

Navodila za izdelavo so določena v Pravilniku o diplomskem in magistrskem delu na 1. in 2. stopnji. Pod Obrazci in prošnje najdete navodila o izdelavi platnice in prvih strani magistrskega dela.

Navodila za oddajo magistrske naloge+

Študent prvo verzijo magistrskega dela odda v pregled mentorju. Ko je s strani mentorja potrjeno, da je delo ustrezno, je le-to potrebno oddati v pregled še članom komisije.

Skladno s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija se na Naravoslovnotehniški fakulteti s 1.3.2017 uvaja elektronska oddaja zaključnih del diplomantov preko VIS (ni več oddaje elektronske verzije na CD-ju).

Do navodil za oddajo in pravilnika lahko dostopate preko VIS-a na zavihku Zaključek študija.

Študent mora še pred oddajo elektronske verzije zaključnega dela v VIS v študentski referat po elektronski pošti poslati v tehnični pregled naslovnico in prve strani dela do uvoda (v Wordu).

Prav tako mora študentu mentor odobriti, da se zaključno delo lahko vnese v VIS.

Študent nato naloži v VIS  elektronsko verzijo zaključnega dela v PDF – A formatu (v PDF kliknete na Možnosti/Options tam izberete ISO 19005-1 compliant…) in označi, da sta elektronska in pisna verzija enaki ter da je avtor zaključnega dela. Izjave o avtorstvu se ne tiska več!

Po oddaji v v VIS mentor pregleda poročilo o plagiatorstvu in odloči ali je delo ustrezno ali so potrebni popravki. V primeru, da so potrebni popravki, boste obveščeni, kateri popravki so potrebni. Za popravke imate 10 dni časa. Ko delo popravite, ga morate ponovno naložiti v VIS.

Poleg vezanega zaključnega dela študent iz VIS-a izpolni, natisne in podpiše ter v referat prinese še Izjavo ob oddaji dela (izjave ne vežete v zaključno delo!).

Skladno s pravilnikom je potrebno trdo vezano zaključno delo oddati vsaj deset dni pred zagovorom. Le izjemoma se ta rok lahko skrajša. V primeru, da želi študent zaključiti študij v mesecu septembru, mora oddati trdo vezano zaključno delo, skupaj s pisnim soglasjem članov komisije za zagovor, do konca meseca avgusta tekočega študijskega leta. Več o točnih datumih oddaje si preberite v spodaj priloženih datotekah.

Študent mora v referat za študentske zadeve obvezno predložiti en vezan izvod  magistrskega dela (to je izvod za predsednika komisije). O ostalih izvodih se dogovorite z mentorjem in člani komisije.

Pred sejo študijske komisije mentor v referat odda oceno magistrskega dela, ki jo napiše mentor in jo podpišejo še ostali člani komisije.
Oceno magistrskega dela mora potrditi študijska komisija NTF. Zagovori magistrskih del potekajo v rokih predvidenih za zagovor diplomskih in magistrskih del in sicer vse mesece razen v juliju in avgustu.

OPOZORILA

  • Pred vezavo morajo magistrsko delo vsebinsko pregledati VSI člani komisije za oceno, ter podpisati oceno magistrskega dela.
  • Za stilno in slovnično neoporečnost zaključnega dela je odgovoren kandidat. V primeru jezikovnih napak lahko mentor ali študijska komisija od kandidata zahtevata predložitev potrdila o lektoriranju.
Plačevanje zagovora magistrskega dela+

Obvestilo glede plačila zagovora zaključnega dela

Od 13.10.2018 bodo morali plačati zagovor diplomskega dela vsi študenti, ki niso plačali šolnine za študij in so ostali brez statusa študenta (prvi odstavek 128. člena Statuta UL).

Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti, razen zaključnega dela in so imeli najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela. V tem primeru lahko študent brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.