Splošne informacije

METALURŠKE TEHNOLOGIJE

Prvostopenjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program METALURŠKE TEHNOLOGIJE traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

 

Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant je:

diplomirani/-a inženir/-ka metalurgije (VS) oziroma z okrajšavo dipl. inž.metal. (VS).

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji visokošolskega dodiplomskega študijskega programa I. stopnje Metalurške tehnologije so, slediti potrebam in željam nacionalnega gospodarstva ter s tem tudi željam študenta po pridobitvi potrebnih kompetenc, ki bi mu zagotavljale neposredno zaposljivost po zaključku študija, skladno s tem pa:

– diplomantu omogočiti široka temeljna naravoslovna in inženirska znanja, še posebej kakovostna znanja s področja kovinskih materialov in tehnologij ter s tem ustrezno zaposljivost,

– diplomant dobi trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju metalurških tehnologij,

– diplomant je usposobljen za nadaljnji študij na dodiplomski – 1. stopnji, z dodatnimi pridobljenimi krediti pa tudi 2. stopnji,

– diplomant je dovolj razgledan na širšem področju Metalurških tehnologij, da bo sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih področij,

– slediti načelom Bolonjske deklaracije, evropskega združenja univerz EUA, evropskega združenja nacionalnih inženirskih združenj FEANI, kot tudi nemške akreditacijske agencije ASIIN ter tako preko velike izbirnosti predmetov in mobilnosti omogočiti evropsko primerljiva znanja in zaposlitvene kvalifikacije diplomantov doma in EU.

Skladno s tem

– diplomant dobi izobrazbo, ki je primerljiva s sorodnimi študijskimi programi v srednji in

zahodni Evropi,

– študentu je omogočen prehod na drug soroden dodiplomski študij doma ali v tujini s kreditno ovrednotenim izkazom opravljenih študijskih obveznosti,

– s pogoji prehoda med študijskimi programi in načinom pedagoškega dela, ki vzpodbuja sprotni študij ter sistemom tutorstva, so zagotovljeni pogoji za dobro študijsko prehodnost študentov.

Te sposobnosti in kompetence si bodo kandidati pridobili v sodobno zasnovanemu programu, ki poleg klasičnih oblik podajanja splošnih in strokovnih predmetov vključuje

veliko praktičnega dela in projektnih nalog za reševanje problemov. Študentje bodo pri svojem delu uporabljali sodobne eksperimentalne metode, informacijske tehnologije in komunikacijske tehnike ter na osnovi obdelave rezultatov in njihovega vrednotenja pripravljali poročila in predstavljali dosežke pred kolegi in učnim osebjem fakultete ali vabljenimi osebami iz gospodarstva ter s tem bogatili izkušnje za profesionalno delo po zaključku študija.

Splošne kompetence:

Splošne kompetence diplomanta po dokončanem visokošolskem študijskem programu I. stopnje Metalurških tehnologij so:

– Sposobnosti za definiranje, razumevanje in ustvarjalno reševanje strokovnih izzivov.

– Razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sinteznega mišljenja.

– Razvijanje profesionalne odgovornosti in etičnosti.

– Sposobnost strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja, vključno z uporabo

tujega strokovnega jezika.

– Sposobnost uporabe sodobne raziskovalne opreme in informacijsko-komunikacijske

tehnologije.

– Usposobljenost za uporabo pridobljenih znanj pri samostojnem reševanju tehničnih

problemov in iskanju inovativnih in inventivnih predlogov na področju izboljšave

metalurških tehnologij.

– Sposobnost iskanja virov, kritične presoje informacij, samostojnega nadgrajevanja

pridobljenih znanj in poglabljanja znanja na posameznih specializiranih področjih

metalurških tehnologij.

– So pridobili takšen standard znanj in kompetenc, s katerimi bodo lahko vstopili v drugi

cikel sklopov predavanj oz. programov na univerzitetnem nivoju.

– Usposobljenost za delo v skupini in interdisciplinarno povezovanje.

– Sposobnost razumevanja načela vodenja in razumeti poslovno prakso.

– Upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih in okoljevarstvenih načel pri

svojem delu.

– Spoštovanje inženirskega kodeksa.

 

Kaj pomenijo kompetence na Zavodu RS za zaposlovanje si lahko preberete na:

https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/KajSoKompetence/

 

Zbornik PRVOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM METALURŠKE TEHNOLOGIJE 24/25
Zbornik PRVOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM METALURŠKE TEHNOLOGIJE 23/24
Metalurške tehnologije - Učni načrti+
Zbornik PRVOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM METALURŠKE TEHNOLOGIJE 22/23
Možnost zaposlovanja+

Iz področja gospodarstva:
Znanja in usposobljenost diplomantov programa Metalurške tehnologije dajejo široke
možnosti zaposlovanja v podjetjih, ki so kakorkoli povezana z poznavanjem in predelavo
kovinskih materialov. Diplomati se lahko zaposlujejo v dejavnostih kot so: Dejavnost uprav
podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje, Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, Proizvodnja kovin, ter v nekaterih drugih
strokovnih in tehničnih dejavnostih. Diplomanti iz programa Metalurške tehnologije v večini
primerov hitro dobijo zaposlitev, mnogi imajo tudi kadrovske štipendije v podjetjih kjer se tudi
zaposlijo. Ocenjen delež diplomantov, ki se zaposli v gospodarstvu je 80 90 %.

Iz področja negospodarstva:
Glede na širok spekter znanj, ki jih imajo diplomanti visokošolskega študijskega programa
Metalurške tehnologije so diplomanti cenjen kader tudi v negospodarstvu. Nekaj študentov
nadaljuje šolanje. Zaposlijo se lahko tudi na različnih delovnih mestih v organizacijah kot so
inštituti. Ocenjen delež diplomantov, ki se zaposli v negospodarstvu je 10 20%.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.