Splošne informacije

METALURŠKE TEHNOLOGIJE

Stopnja: Dodiplomski študijski program – visokošolski strokovni študijski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji: (54) Proizvodne tehnologije
Znanstvene discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede
Strokovni naziv:

 • diplomirani(a) inženir(ka) metalurgije (VS)
 • skrajšano: dipl. inž. metal. (VS).

Temeljni cilji in kompetence
Preporod jekla, ki smo mu priča v novem tisočletju, in dejstvo, da ga za dane potrebe ni mogoče nadomestiti z nobenim drugim materialom, ponovno povečuje izredno povpraševanje po diplomantih metalurške stroke. Letna svetovna proizvodnja jekla je samo v zadnjih osmih letih z 800 milijonov ton narasla na 1.500 milijonov ton in trend rasti proizvodnje se še ni ustavil, kar jeklo uvršča na drugo mesto svetovne lestvice najpogosteje uporabljenih materialov, takoj za cement. Visoka kakovostna raven visokokakovostnih jekel ter drugih neželeznih kovin in njihovih zlitin je nujno potrebna predpostavka za globalno uspešno gospodarstvo in zagotavlja tehnološki napredek tudi v prihodnje. Temu se morajo prilagajati tudi prenovljeni študijski programi na vseh ravneh izobraževanja.

Temeljni cilj prvostopenjskega visokošolskega programa Metalurške tehnologije je usposobiti diplomante – strokovnjake, ki se znajo takoj vključiti v izvajanje industrijskih procesov, jih nadzorovati in izboljševati ter obvladujejo kontrolo kakovosti in atestiranja industrijskih izdelkov. Zgodovinsko gledano so metode, razvite za razvoj in kontrolo metalurških procesov in tehnologij, ter metode karakterizacije kovinskih materialov prenesene na druge vrste inženirskih materialov. Zato je enako pomemben cilj tega študijskega programa izobraževati inženirje za kontrolo kakovosti izdelkov.

Skladno s principi bolonjskega procesa program v primerjavi z dosedanjim pomeni odmik od seznanjanja z raznovrstnimi obstoječimi tehnologijami in opozarjanja na izbrane modelne ali naravoslovne razlage pričujočih procesov in fenomenov. Privzeta je metodologija osvajanja strokovnega znanja ob dodatnih kompetencah diplomanta, ki vstopa v inovativno podjetniško družbo, kjer so stalno prisotne hitro razvijajoče se klasične in napredne tehnologije, katere lahko študent aktivno spremlja in ki zahtevajo solidno teoretsko podlago. Pripravljen je na vseživljenjsko izobraževanje ter osvajanje novih veščin, značilnih za informacijsko-komunikacijsko družbo. Zato je v programu poudarjeno preverjanje teoretskega znanja v praktikumih in timskem delu ter spodbujanje k inovativnemu razmišljanju.

Kompetenčni profil diplomanta

Zbornik PRVOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM - METALURŠKE TEHNOLOGIJE+
Splošne kompetence+
 • obvladovanje temeljnega teoretičnega znanja naravoslovno-matematičnih ved: kemije, fizike, mehanike, matematike in informatike, primerljivo z najboljšimi panožno sorodnimi evropskimi univerzami;
 • osvojitev in uporaba temeljnega strokovnega znanja interdisciplinarno povezanih področij, značilnih za delovanje metalurških tehnologij, za odgovorno in kakovostno vodenje tehnologij, njihovo kontrolo in opozarjanje na možnosti izboljšav in inovacij;
 • sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin, kar omogoča aktivno sodelovanje v multidisciplinarnih skupinah;
 • pridobitev takšnega nivoja znanja in kompetenc, ki omogoča študj na univerzitetnih programih;
 • sposobnost analize, sinteze in razumevanja vpliva tehniških rešitev na okoljske in družbene odnose;
 • sposobnost razumevanja načel vodenja in poslovne prakse;
 • sposobnost razumevanja svoje poklicne in etične odgovornosti;
 • sposobnost samostojnega učenja in potreba po vseživljenjskem učenju.

Diplomant prvostopenjskega visokošolskega študijskega programa Metalurške tehnologije je sposoben:

 • samostojno opravljati naloge tehnologa v metalurških obratih ter druga odgovorna inženirska in strokovna organizacijska dela;
 • reševati posamezne, dobro definirane naloge na področju vodenja in kontrole metalurških tehnologij;
 • biti operater na različnih laboratorijskih in testnih napravah za medfazno kakovostno kontrolo materiala in kontrolo kakovosti izdelka.
Zaposlitvene možnosti+
 • Diplomanti prvostopenjskega študijskega programa Metalurške tehnologije bodo med drugim usposobljeni za opravljanje in izvajanje naslednjih metalurških storitev:
 • Diplomirani inženir metalurgije izvaja tehnološke postopke izdelave kovinskih talin, strjenih surovin v obliki ulitkov in njihove predelave za nadaljnjo uporabo v kovinskopredelovalni industriji; uporablja fizikalnometalurško znanje in analitične metode, da lahko karakterizira lastnosti kovin in zlitin v fazi njihove izdelave in predelave oz. vgrajenih v izdelke, stroje in zgradbe. Je svetovalec pri izbiri in vgradnji kovinskih gradiv v stroje, naprave in zgradbe.
 • Tisti diplomirani inženirji metalurgije, ki obvladujejo obstoječe tehnologije in usmerjajo svoje znanje, izkušnje in veščine v intenziviranje že obstoječih tehnologij, imajo danes v mnogih obratih široke možnosti kot nepogrešljivi strokovnjaki v timih za razvoj tehnologij.
 • Znanje in kompetence diplomanta tega študijskega programa zaznamuje zelo široka strokovna izobrazba in solidna rutina pri delu z napravami za testiranje materiala, zato se diplomanti lahko zaposlijo v vseh proizvodnih panogah tehniške (strojništvo, kemijske tehnologije, gradbeništvo, elektrotehnika …) smeri, ki se ukvarjajo s predelavo ali uporabo materiala.
 • Pri izdelavi in uporabi gradiv črpamo naravne vire, kar vpliva na okolje, na primer v obliki emisije CO2. Zato zanimanje za metalurško izobražen kader narašča tudi na področju deponij industrijskih odpadkov, spremljanja industrijskih izpušnih plinov, direktne nadaljnje uporabe in recikliranja.
 • Zaradi poznavanja porušnih in neporušnih metod testiranja materiala so kot operaterji iskani v razvojno-raziskovalnih laboratorijih industrijskih podjetij ter v laboratorijih raziskovalnih inštitutov.

Novi prvostopenjski visokošolski program Metalurške tehnologije se zelo dobro ujema z zgoraj navedenimi nalogami in ustrezno povezanimi kompetencami. Pri študiju zastopane metode obsegajo področja od opazovanja mezo-, mikro- in makrozgradbe materialov, preko karakterizacije materialov in oblikovanja gradiv, vse do metod za spremljanje in izvajanje proizvodno-tehničnih procesov. Diplomanti tega študijskega programa so vešči uporabe računalnika in poznajo informacijsko-komunikacijske tehnologije v metalurških obratih, zato se lahko takoj vključijo v notranje informacijske sisteme, obdelavo industrijskih informacij ter pripravo programov proizvodnje na vseh ravneh poslovanja.

Potreba po profilu diplomanta
Čeprav večina kovinarskih in strojnih srednjih strokovnih šol izhaja iz metalurških šol, so le-te že pred desetletji postopoma reformirali v strojne oddelke, kar ima katastrofalne posledice za kader v metalurških obratih. Ne le, da ni svežega metalurškega kadra s srednjo izobrazbo za nadomestitev tistih, ki se upokojijo, manjkajo tudi kvalificiran kader in tisti, ki bi nadaljevali študij na višjih stopnjah izobraževanja. Zato danes veliko regij kaže zanimanje za dislociran izredni študij metalurških tehnologij. Trenutno že potekata dva študija, eden v Ljubljani in drugi v Slovenski Bistrici, za drugo leto pa je v pripravi študij na območju severne Gorenjske oz. Koroške regije v Slovenj Gradcu. Ta kadrovski primanjkljaj ni posebnost Slovenije in je prisoten tudi v drugih razvitih evropskih deželah. Za dosego ciljev Lizbonske deklaracije je treba po vsej EU v naslednjih letih zagotoviti 6-odstotno letno rast števila inženirjev z vrhunskim znanjem o materialih in metalurgiji. Ta zahteva pri dosedanjem interesu in številu diplomantov še zdaleč ni izpolnjena. Nasprotno, v Sloveniji je pomanjkanje že leta takšno, da bi morali v naslednjih desetih letih potrojiti letno število univerzitetnih diplomantov; zelo podobno velja tudi za diplomante visokošolskega izobraževanja. Ta primanjkljaj je še toliko bolj pereč, saj npr. v Sloveniji nastaja veliko novih majhnih in specializiranih obratov livarske dejavnosti, ki brez dipl. inž. metalurgije nimajo možnosti obstoja na zelo konkurenčnem trgu. Pojem materialov je bil doslej preveč razpršen in obravnavan kot privesek znanja nekaterih univerzitetnih programov tehničnih strok. S tu oblikovanim programom in nadaljevanjem na vseh stopnjah univerzitetnega izobraževanja ter pridobljenimi kompetencami diplomantov ti postajajo samostojen in nepogrešljiv subjekt interdisciplinarnih timov in znatno prispevajo h konkurenčni zmožnosti podjetij z visokotehnološkimi in visokocenovnimi izdelki. To pa je tudi osnovna usmeritev slovenskega gospodarstva. Prenovljeni program je naravna nadgradnja dosedanjega visokošolskega študijskega programa Metalurške tehnologije.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.