Pogoji za vpis in napredovanje

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo. Če se za program prijavi več kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati izbrani glede na:

– splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi – 60 % točk,

– splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko prizna znanje, ki po vsebini ustreza učnim vsebinam predmetov v programu Metalurške tehnologije, pridobljeno preko različnih oblik izobraževanja. O priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija NTF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino tega znanja.

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska komisija upoštevala naslednja merila

Priznavanje znanj in spretnosti , ki po vsebini ustrezajo programu Metalurške tehnologije, pridobljenih pred vpisom, obravnava Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo, NTF ali organ, ki ga določi Senat fakultete, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, in v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti iz 15. seje Senata UL, 29.05.2007.

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom bo imenovani organ upošteval

naslednja merila:

– ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),

– primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,

– ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v program Metalurške tehnologije, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da Študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to vrednoti z enakim številom kreditnih točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

 Pogoji za napredovanje po programu

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta dosegel 49 kreditnih točk po ECTS. Za vpis v tretji letnik mora imeti opravljene vse obveznosti iz prvega letnika (60 KT) in zbranih 49 kreditnih točk iz drugega letnika. Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, tudi če ni dosegel 49 kreditnih točk po ECTS, kadar ima za to opravičene razloge, ki jih določa Statut UL. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 40 kreditnih točk po ECTS. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo (OMM), NTF, UL.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme dekan NTF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije Oddelka za materiale in metalurgijo. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Na OMM, NTF imamo že vrsto let utečen sistem mentorstva za naše študente. Prav tako bomo podoben sistem, nadgrajen s tutorsko pomočjo, nudili študentu tudi v okviru novega visokošolskega strokovnega študijskega programa Metalurške metalurgije, kar je v skladu z 9. točko 7. člena Meril za akreditacijo. Študentje bodo že od prvega letnika dalje imeli svoje mentorje letnika. Prav tako bodo posamezni študenti takoj ob vpisu dobili svoje tutorje iz vrst študentov višjih letnikov, ki jim bodo z mentorji pomagali pri opredelitvi za izbirne predmete in podobno.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat NTF, UL na podlagi prošnje kandidata in obrazložitve mnenja Študijske komisije NTF, UL. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika

V skladu s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani ima študent, ki ni opravil vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, določenih s študijskim programom, možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 20 kreditnih točk po ECTS.

Pogoji za podaljšanje in za mirovanje statusa študenta

Pogoji za podaljšanje statusa študenta so določeni z 158. členom, pogoji za mirovanje statusa študenta pa z 240. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje 1. stopnje študija mora študent opraviti študijske obveznosti pri vseh predmetih vpisanega študijskega programa, opraviti obveznosti v višini 180 KT ter izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo skladno z določili Pravilnika o diplomskem delu, ki ga sprejme Senat Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.

Pogoji o prehodih med programi:

Določbe o prehajanju med različnimi študijskimi programi so usklajene s Statutom Univerze v Ljubljani (členi 181 do 189) in Merili za prehode med študijskimi programi.

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal ter nadaljevanje izobraževanja v novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Metalurške tehnologije (Merila za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 45/94)).

Opravljen izpit v prvotnem študijskem programu se prizna kot opravljen izpit v novem študijskem programu (Metalurške tehnologije), če je usklajenost vsebin obeh predmetov vsaj 75 %. Pri kreditnem vrednotenju posameznega letnika (60 kreditnih točk) se priznani izpit vrednoti s kreditnimi točkami v prvotnem študijskem programu, a ne z več kreditnimi očkami, kot je ovrednoten v novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije .

Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

V novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške  tehnologije so predvideni prehodi:

– iz novih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (UN) Inženirstvo materialov in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika ),

– iz dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov Materiali in metalurgija in s  področja sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika), ki so bili sprejeti po letu

1994,

– iz visokošolskih študijskih programov s področja metalurgije in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika ), ki so bili sprejeti pred letom 1994,

– iz novih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (VS) s področja  metalurgije in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika ),

– iz visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja metalurgije in sorodnih  študijskih programov (naravoslovje in tehnika), ki so bili sprejeti po letu 1994,

– za diplomante višješolskih študijskih programov s področja metalurgije, sprejetih  pred letom 1994 in

– za diplomante višješolskih strokovnih programov s področja metalurgije, ki so  končali šolanje na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96).

 

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na NTF, UL lahko Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo študentu predpiše dodatne obveznosti (diferenčne izpite) in rok, do kdaj mora študent te obveznosti opraviti.

Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo lahko takšnemu študentu tudi prizna del izpitov, ki jih je študent opravil na prvotnem študijskem programu in niso predvideni na novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije (VS) na račun izbirnosti zunaj NTF, UL.

Če študent prehaja na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije (VS) iz prenovljenih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (UN) ali iz prenovljenih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (VS), ki jih izvaja NTF, UL, lahko Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo prizna študentu tudi določene »strokovne« izpite iz prejšnjega programa na račun izbirnosti znotraj NTF, UL.

Ob predložitvi ustreznih dokazil lahko Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo študentu prizna praktično usposabljanje.

V 2. ali v 3. letnik novega visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Metalurške tehnologije, se lahko prepiše študent, če:

– izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,

– so na voljo prosta mesta in

– je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu.

PODROBNOSTI O VPISNEM POSTOPKU NAJDETE NA STRANI

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-mont/vpis/vpis-za-bruce/

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.