SPLOŠNE INFORMACIJE O DOKTORSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU

Doktorski študijski program Znanost in inženirstvo materialov traja 4 leta (8 semestrov) in obsega skupaj 240 kreditnih točk po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS). Deli se na tri smeri:

 • študij materialov,
 • študij metalurgije,
 • študij rudarstva in geotehnologije.

Znanstveni naslov, ki ga pridobi doktorand, je doktor znanosti.

Program vodi programski svet, ki ga sestavljajo predstavniki treh fakultet:

 • Naravoslovnotehniške fakultete – prijavitelj programa,
 • Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo,
 • Fakultete za matematiko in fiziko.

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Znanost in inženirstvo materialov je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kompetence, primerne za zaposlitev na raziskovalnih mestih v naravoslovno-tehničnih panogah, predvsem na področju razvoja, izdelave in uporabe tradicionalnih in sodobnih funkcionalnih materialov, v javnih službah ali za nadaljevanje raziskovalne kariere v akademskem okolju.

Študenti, ki bodo uspešno končali izobraževanje po predlaganem programu, bodo pridobili predvsem naslednje splošne kompetence in veščine:

 • sposobnost kritične analize, vrednotenja in sinteze novih in kompleksnih idej,
 • sposobnost komuniciranja na svojem strokovnem področju s kolegi, večjimi strokovnimi skupinami in širšo javnostjo,
 • sposobnost promocije znanstvenega in tehnološkega napredka na akademski in aplikativni ravni v na znanju temelječi družbi.

Organizirane oblike študija:

 • javno predstavitev raziskovalnih izhodišč za doktorsko disertacijo, ki je ovrednotena s 5 KT, mora študent opraviti pred vpisom v 2.letnik;
 • v 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse organizirane oblike obveznosti 1. in 2. letnika ter imajo na Senatu članice potrjeno pozitivno oceno Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.
 • pogoj za napredovanje v 4. letnik je potrditev teme doktorske disertacije s strani Senata Univerze v Ljubljani.
 • izbirni predmeti v obsegu 15 kreditnih točk
 • obvezna aktivna udeležba na organiziranih vabljenih predavanjih; študent se mora udeležiti 10 organiziranih predavanj na leto, ki bodo tematsko uravnotežena in vsebinsko izbrana tako, da bodo povezana z raziskovalnimi problemi doktorskih študentov, njihova zahtevnost pa bo na nivoju, ki bo omogočal razumevanje študentom vseh treh smeri; aktivno udeležbo (tudi s postavljanjem vprašanj in razpravljanjem) bodo študenti prvega in drugega letnika za pet od desetih predavanj letno (izbiro bo potrdil mentor) dopolnili s poročilom o predavanju in pregledom literature na obravnavano temo ter povezavo z lastnim raziskovalnim delom; poročila pregleda in odobri mentor; udeležba na 10 predavanjih in izdelava 5 poročil v študijskem letu je v prvem in drugem letniku ovrednotena z 10 KT na letnik (skupno v dveh letnikih 20 KT za aktivno udeležbo na 20 predavanjih in izdelavo 10 poročil s pregledom literature); študent se bo tako seznanil z najnovejšimi raziskavami na različnih področjih, pri pripravi poročila bo poglobil svoje znanje predvsem na področju problematike svojega raziskovalnega dela in dopolnil znanje na drugih področjih;
 • uvajalni seminar, ki ga študent opravi v raziskovalni skupini mentorja obsega 5 KT ter ob aktivni udeležbi mentorja predstavlja: uvajanje v zahtevno eksperimentalno delo, posredovanje potrebnih teoretskih osnov in konkretizacijo metod karakterizacije na lastnih vzorcih. Po potrebi se vključijo tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za uspešen začetek raziskovalnega dela na področju disertacije;
 • strokovno izpopolnjevanje, ki obsega največ 5 KT in se študentu v ustreznem obsegu prizna, če je delal v tujem raziskovalnem okolju (5 KT ustreza enomesečnemu delu). To izpopolnjevanje lahko vključuje tudi osvajanje teoretskih podlag za metode in tehnike oz. raziskovalno delo po predhodno individualno pripravljenem programu, in/ali udeležbo na poletnih šolah (število KT ustrezno obsegu šole) in/ali pedagoško delo (število KT ustrezno obsegu pedagoškega dela);
 • pridobitev soglasja za temo doktorske disertacije je ovrednotena s 5 KT (tema mora biti odobrena pred vpisom v tretji letnik);
 • javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela pred javnim zagovorom doktorske disertacije in javni zagovor doktorske disertacije ter objava oz. sprejetje v objavo znanstvenega članka pred zaključkom študija, kar je ovrednoteno s 5 KT;
 • izbirni predmeti: zaradi mobilnosti ima študent možnost, da najmanj 10 kreditnih točk iz izbirnih enot programa prenese iz enega študijskega programa v drugega (6. čl. Meril za kreditno vrednotenje). Fakultete izvajalke programa s sklepom senata določijo postopke za priznavanje kreditnih točk, pridobljenih v drugih študijskih programih na njihovih ali drugih visokošolskih zavodih.
Zbornik študijskega programa Znanost in inženirstvo materialov
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.