SPLOŠNE INFORMACIJE O DOKTORSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU

Doktorski študijski program Znanost in inženirstvo materialov traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS). Deli se na tri smeri:

 • študij materialov,
 • študij metalurgije,
 • študij rudarstva in geotehnologije.

Znanstveni naslov, ki ga pridobi doktorand, je doktor znanosti.

Program vodi programski svet, ki ga sestavljajo predstavniki treh fakultet:

 • Naravoslovnotehniške fakultete – prijavitelj programa,
 • Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo,
 • Fakultete za matematiko in fiziko.

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Znanost in inženirstvo materialov je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kompetence, primerne za zaposlitev na raziskovalnih mestih v naravoslovno-tehničnih panogah, predvsem na področju razvoja, izdelave in uporabe tradicionalnih in sodobnih funkcionalnih materialov, v javnih službah ali za nadaljevanje raziskovalne kariere v akademskem okolju.

Študenti, ki bodo uspešno končali izobraževanje po predlaganem programu, bodo pridobili predvsem naslednje splošne kompetence in veščine:

 • sposobnost kritične analize, vrednotenja in sinteze novih in kompleksnih idej,
 • sposobnost komuniciranja na svojem strokovnem področju s kolegi, večjimi strokovnimi skupinami in širšo javnostjo,
 • sposobnost promocije znanstvenega in tehnološkega napredka na akademski in aplikativni ravni v na znanju temelječi družbi.

Organizirane oblike študija:

 • javna predstavitev raziskovalnih izhodišč za doktorsko disertacijo, ki je ovrednotena s 5 KT in jo mora študent opraviti pred vpisom v drugi letnik;
 • pridobitev soglasja za temo doktorske disertacije, ki je ovrednoteno s 5 KT, tema pa mora biti odobrena pred vpisom v tretji letnik;
 • priprava in uspešen zagovor doktorske disertacije, kar je ovrednoteno s 5 KT;
 • obvezna aktivna udeležba na organiziranih vabljenih predavanjih; študent se mora udeležiti 10 organiziranih predavanj na leto, ki bodo tematsko uravnotežena in vsebinsko izbrana, tako da bodo povezana z raziskovalnimi problemi doktorskih študentov, po zahtevnosti pa bodo primerna za študente vseh treh smeri;
 • uvajalni seminar, ki ga študent opravi v raziskovalni skupini mentorja, obsega 5 KT ter ob aktivni udeležbi mentorja predstavlja: uvajanje v zahtevno eksperimentalno delo, posredovanje potrebnih teoretskih osnov in konkretizacijo metod karakterizacije na lastnih vzorcih. Po potrebi se vključijo tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za uspešen začetek raziskovalnega dela na področju disertacije;
 • strokovno izpopolnjevanje, ki obsega največ 5 KT in se študentu prizna v ustreznem obsegu, če je delal v tujem raziskovalnem okolju (5 KT ustreza enomesečnemu delu). To izpopolnjevanje lahko vključuje tudi osvajanje teoretske podlage za metode in tehnike oz. raziskovalno delo po predhodno individualno pripravljenem programu in/ali udeležbo na poletnih šolah (število KT ustrezno obsegu šole) in/ali pedagoško delo (število KT ustrezno obsegu pedagoškega dela);
 • izbirni predmeti: zaradi mobilnosti ima študent možnost, da najmanj 10 kreditnih točk iz izbirnih enot programa prenese iz enega študijskega programa v drugega (6. čl. Meril za kreditno vrednotenje). Fakultete izvajalke programa s sklepom senata določijo postopke za priznavanje kreditnih točk, pridobljenih v drugih študijskih programih na njihovih ali drugih visokošolskih zavodih.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.