Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V drugostopenjski magistrski študijski program Metalurgija in materiali se lahko v skladu s členi 38a, 38b in 41 Zakona o visokem šolstvu in členom 115 Statuta UL vpiše, kdor je končal:

a) študijski program prve stopnje na področju metalurgije in materialov,
b) študijski program prve stopnje na drugem tehničnem in naravoslovnem strokovnem področju (strojništvo, kemija, fizika in podobno), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 20–60 KT; kandidati te obveznosti lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij; za kandidate z drugih tehničnih strokovnih področij Študijska komisija NTF določi diferencialne izpite na podlagi opravljenih izpitov na 1. stopnji dodiplomskega študija;
c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja metalurške tehnologije, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 20–60 KT; kandidati te obveznosti lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij;
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja metalurške tehnologije, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 20 KT;
e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu na drugem tehničnem in naravoslovnem področju (strojništvo, kemija, fizika in podobno), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 20–60 KT; kandidati te obveznosti lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij; za kandidate z drugih tehničnih strokovnih področij Študijska komisija NTF določi diferencialne izpite na podlagi opravljenih izpitov na 1. stopnji dodiplomskega študija.

Študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija (točke b, c, d in e), določi Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo.

V primeru omejitve vpisa
Število vpisnih mest je 50. V primeru omejitve vpisa bo pogoj zaključna ocena študija na 1. stopnji. Pri omejitvi vpisa se študente izbira glede na dotedanji uspeh (70 % prinese povprečna ocena ter 30 % diplomsko delo). Najmanjše število vpisanih v letnik za izvajanje študija je 10.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
Študentu se lahko prizna znanje, ki po vsebini ustreza učnim vsebinam predmetov v programu Metalurgija in materiali, pridobljeno preko različnih oblik izobraževanja. O priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Senat NTF ali organ, ki ga določi senat fakultete, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino tega znanja. Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Senat NTF ali organ, ki ga določi senat fakultete, upošteval naslednja merila:

  • ustreznost pogojev za pristop k različnim oblikam izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
  • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se obveznost priznava),
  • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljeno znanje se lahko prizna kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v program Metalurgija in materiali, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.