Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V dodiplomski prvostopenjski univerzitetni študijski program Inženirstvo materialov se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi (ti pogoji bodo spremenjeni za študijsko leto 2025/26).

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V programu se predvideva 75 vpisnih mest za redni študij in 30 vpisnih mest za izredni študij.

Če število prijavljenih kandidatov presega število vpisnih mest je omejitev vpisa.

 

Povezava: https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/news/18488/?preview=true

V primeru omejitve vpisa:

Kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

– splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk,

– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

– splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,

– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk,

– uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Inženirstvo materialov. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Študijska komisija oddelka za Materiale in metalurgijo UL NTF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalnega pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL, 29.5.2007.

Pri priznavanju znanj in spretnosti se:

– upoštevajo spričevala in druge listine o končanih tečajih in drugih oblikah izobraževanja,

– ocenjujejo izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela študentov,

– ocenjuje znanje, ki si ga je študent pridobil s samoizobraževanjem ali z izkustvenim učenjem (možnost opravljanja študijskih obveznosti brez udeležbe na predavanjih, vajah, seminarjih),

– upoštevajo ustrezne delovne izkušnje.

V primeru, da Študijski odbor oddelka ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Za 12 ECTS lahko študent izbere na kateri koli fakulteti ali univerzi doma ali v tujini.

PODROBNOSTI O VPISNEM POSTOPKU NAJDETE NA STRANI

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-mont/vpis/vpis-za-bruce/

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.