METALURGIJA IN MATERIALI

Stopnja in vrsta študijskega programa: Podiplomski – magistrski študijski program
Trajanje: 2 leti (4 semestre), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Naziv: Magister/magistrica inženir(ka) metalurgije in materialov (mag. inž. metal. mat.)

Temeljni cilji in kompetence
Cilj programa je izobraziti magistre s področja metalurgije in materialov za delo v gospodarskih družbah, javnih, izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih institucijah. K temu cilju so usmerjena vsa izhodišča za preverjanje učnih izidov študentov.
Študent se bo z delom v skupinah, projektnim delom in problemskimi nalogami privajal na delo v skupini, javno nastopanje ter poslovanje s strankami in se aktivno vključeval v raziskave. Vse pridobljeno teoretično znanje bo v največji možni meri preskusil pri vajah in reševanju zahtevnih teoretičnih ali strokovno usmerjenih problemov in projektov, kar mu bo omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem študiju in razumevanje problematike ožjih področij materialov in metalurgije. Študent bo osvojil potrebno poglobljeno in usmerjeno znanje iz temeljnih naravoslovnih in računalniško-informacijskih predmetov, nadgradil bo znanje iz temeljnih predmetov metalurške stroke in pridobil specifično znanje iz strokovnih predmetov. V okviru predmetnika in izbirnih predmetov je študentu omogočena specializacija in tudi priprava za nadaljevanje študija v programih tretje stopnje.

Kompetenčni profil magistranta

zbornik DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM - METALURGIJA IN MATERIALI+
Splošne kompetence+
  • obvladovanje temeljnega teoretičnega znanja naravoslovno-matematičnih ved: kemije, fizike, mehanike, matematike in informatike, primerljivo z najboljšimi panožno sorodnimi evropskimi univerzami;
  • osvojitev in uporaba temeljnega strokovnega znanja interdisciplinarno povezanih področij, značilnih za delovanje metalurških tehnologij, za odgovorno in kakovostno vodenje tehnologij, njihovo kontrolo in opozarjanje na možnosti izboljšav in inovacij;
  • sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin, kar omogoča aktivno sodelovanje v multidisciplinarnih skupinah;
  • sposobnost analize, sinteze in razumevanja vpliva tehniških rešitev na okoljske in družbene odnose;
  • sposobnost razumevanja načel vodenja in poslovne prakse;
  • sposobnost razumevanja svoje poklicne in etične odgovornosti;
  • sposobnost samostojnega učenja in potreba po vseživljenjskem učenju.
Možnosti zaposlovanja+

Gospodarstvo
Znanje in usposobljenost magistrov materialov in metalurgije odpirata široke možnosti zaposlovanja v različnih panogah gospodarstva, državni upravi in širše, tudi na raziskovalnem, izobraževalnem in drugih področjih.

Prednost ima zaposlovanje v preoblikovalnih, livarskih in raziskovalnih podjetjih ter drugih osnovnih industrijskih panogah. Primeri podjetij: Impol d. o. o., Talum d. d., Acroni d. o. o., Štore Steel d. o. o., Gospodarska zbornica Slovenije in podobno.

Negospodarstvo
Znanje in usposobljenost magistrov materialov in metalurgije odpirata široke možnosti zaposlovanja v različnih panogah gospodarstva, državni upravi in širše, tudi na raziskovalnem, izobraževalnem in drugih področjih.

Prednost ima zaposlovanje v preoblikovalnih, livarskih in raziskovalnih podjetjih ter drugih osnovnih industrijskih panogah.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.