Pogoji o prehodih med programi

Določbe o prehajanju med različnimi študijskimi programi so usklajene s Statutom Univerze v Ljubljani (členi 181 do 189) in Merili za prehode med študijskimi programi.

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal ter nadaljevanje izobraževanja v novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Metalurške tehnologije (Merila za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 45/94)).

Opravljen izpit v prvotnem študijskem programu se prizna kot opravljen izpit v novem študijskem programu (Metalurške tehnologije), če je usklajenost vsebin obeh predmetov vsaj 75 %. Pri kreditnem vrednotenju posameznega letnika (60 kreditnih točk) se priznani izpit vrednoti s kreditnimi točkami v prvotnem študijskem programu, a ne z več kreditnimi očkami, kot je ovrednoten v novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije .

Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

V novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške  tehnologije so predvideni prehodi:

– iz novih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (UN) Inženirstvo materialov in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika ),

– iz dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov Materiali in metalurgija in s  področja sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika), ki so bili sprejeti po letu

1994,

– iz visokošolskih študijskih programov s področja metalurgije in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika ), ki so bili sprejeti pred letom 1994,

– iz novih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (VS) s področja  metalurgije in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika ),

– iz visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja metalurgije in sorodnih  študijskih programov (naravoslovje in tehnika), ki so bili sprejeti po letu 1994,

– za diplomante višješolskih študijskih programov s področja metalurgije, sprejetih  pred letom 1994 in

– za diplomante višješolskih strokovnih programov s področja metalurgije, ki so  končali šolanje na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96).

 

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na NTF, UL lahko Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo študentu predpiše dodatne obveznosti (diferenčne izpite) in rok, do kdaj mora študent te obveznosti opraviti.

Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo lahko takšnemu študentu tudi prizna del izpitov, ki jih je študent opravil na prvotnem študijskem programu in niso predvideni na novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije (VS) na račun izbirnosti zunaj NTF, UL.

Če študent prehaja na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije (VS) iz prenovljenih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (UN) ali iz prenovljenih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (VS), ki jih izvaja NTF, UL, lahko Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo prizna študentu tudi določene »strokovne« izpite iz prejšnjega programa na račun izbirnosti znotraj NTF, UL.

Ob predložitvi ustreznih dokazil lahko Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo študentu prizna praktično usposabljanje.

V 2. ali v 3. letnik novega visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Metalurške tehnologije, se lahko prepiše študent, če:

– izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,

– so na voljo prosta mesta in

– je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.