Določbe o prehodih med programi

Določbe o prehajanju med različnimi študijskimi programi so usklajene s Statutom Univerze v Ljubljani (členi 181 do 189) in Merili za prehode med študijskimi programi.

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Metalurške tehnologije (Merila za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 45/94)).
Opravljen izpit v prvotnem študijskem programu se prizna kot opravljen izpit v novem študijskem programu (Metalurške tehnologije), če je usklajenost vsebine obeh predmetov vsaj 75-odstotna. Pri kreditnem vrednotenju posameznega letnika (60 kreditnih točk) se priznani izpit vrednoti s kreditnimi točkami v prvotnem študijskem programu, a ne z več kreditnimi točkami, kot je ovrednoten v novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije.
Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

V novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije so predvideni prehodi:

  • iz novega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje (UN) Inženirstvo materialov in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika),
  • iz dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Materiali in metalurgija in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika), ki so bili sprejeti po letu 1994, ter iz visokošolskih študijskih programov s področja metalurgije in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika), ki so bili sprejeti pred letom 1994,
  • iz novih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (VS) s področja metalurgije in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika),
  • iz visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja metalurgije in sorodnih študijskih programov (naravoslovje in tehnika), ki so bili sprejeti po letu 1994,
  • za diplomante višješolskih študijskih programov s področja metalurgije, sprejetih pred letom 1994, in
  • za diplomante višješolskih strokovnih programov s področja metalurgije, ki so končali šolanje na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96).

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na NTF UL lahko Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) in rok, do kdaj mora študent te obveznosti opraviti. Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo lahko na račun izbirnosti zunaj NTF UL takšnemu študentu prizna tudi del izpitov, ki jih je opravil na prvotnem študijskem programu in niso predvideni na novem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Metalurške tehnologije (VS).

Če študent v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije (VS) prehaja iz prenovljenih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (UN) ali iz prenovljenih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (VS), ki jih izvaja NTF UL, lahko Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo na račun izbirnosti znotraj NTF UL študentu prizna tudi določene »strokovne« izpite iz prejšnjega programa.
Ob predložitvi ustreznih dokazil lahko Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo študentu prizna praktično usposabljanje.
V 2. ali 3. letnik novega visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Metalurške tehnologije se študent lahko prepiše, če:

  • izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,
  • so na voljo prosta mesta in
  • je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku v prvotnem programu.

Vpis v 2. letnik
V 2. letnik novega visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Metalurške tehnologije se študent lahko prepiše, če se vsebine 1. letnika novega študijskega programa Metalurške tehnologije od vsebin 1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikujejo za več kot 30 kreditnih točk.
V 2. letnik novega študijskega programa Metalurške tehnologije se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih strokovnih programov – poklicno izobraževanje metalurške, strojne ali kovinarske stroke (Uradni list RS, št. 12/96).
Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo lahko študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) do 20 kreditnih točk, ki jih mora opraviti do vpisa v 3. letnik.

Vpis v 3. letnik
V 3. letnik novega visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Metalurške tehnologije se študent lahko vpiše, če se vsebine 1. in 2. letnika novega študijskega programa Metalurške tehnologije od vsebin 1. in 2. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikujejo za več kot 45 kreditnih točk.
Študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo lahko študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) do 40 kreditnih točk, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija.
V 3. letnik novega študijskega programa Metalurške tehnologije se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskega programa Metalurgija (sprejeti pred 1. 1. 1994), če imajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.