Na tej strani je izvleček iz pravilnika o izvajanju doktorskega študija na NTF in študijskega reda NTF

Pravilnik-o-doktorskem-studiju-UL_NTF_koncni

Študijski-red-NTF_-junij-2019

Obveznosti med študijem
Za vsak opravljen predmet mora študent doktorskega študija v študentski referat oddati obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu«, ki ga potrdi profesor, pri kateremu je izpit opravljen. Prav tako mora oddati podpisano poročilo o udeležbi na obveznih predavanjih.

Doktorska disertacija
Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor, oziroma doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom predpisane obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI, SSCI ali A&HCI. Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen ali sprejet v objavo pred zagovorom doktorske disertacije.

Prijava dispozicije
V drugem letniku tretje stopnje doktorskega študijskega programa mora študent prijaviti dispozicijo doktorske disertacije. Študent mora do konca februarja tekočega leta v študentski referat oddati obrazec »Prijava teme doktorske disertacije« z vsemi prilogami.

Pogoj za mentorstvo / somentorstvo
Mentor / somentor mora v zadnjih petih letih doseči vsaj 150 Z točk po SICRIS-u in hkrati doseči več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2. .
Somentor je lahko predlagan le v primeru, če je tema doktorske disertacije interdisciplinarna oz. če mentor ni redno ali dopolnilno zaposlen na Univerzi v Ljubljani.

Navodila za izdelavo doktorske disertacije
Doktorska disertacija se izdela po navodilih mentorja, skladno s pravilnikom o doktorskem študiju. Na povezavi najdete navodila za izdelavo platnice in prvih notranjih strani doktorske disertacije.

Veljavnost teme doktorske disertacije

  • za doktorande, vpisane na triletnih študijskih programih, štiri leta od datuma potrditve na Komisiji za doktorski študij UL.
  • za doktorande, vpisane na štiriletnih študijskih programih, še največ dve leti od vpisa v zadnji letnik študija oz. v dodatno leto

Navodila za oddajo doktorske disertacije
Ko mentor (in morebitni somentor) študentu potrdi, da je disertacija ustrezna, jo doktorand posreduje po e-pošti še ostalim članom komisije za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ) v pregled, da mu javijo morebitne popravke.

Predstavitev raziskovalnega dela
Skladno s pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani doktorand odda  članom KSDŠ in mentorju (ko je raziskovalno delo v zaključni fazi) osnutek doktorske disertacije in ustno predstavi rezultate raziskovalnega dela, s poudarkom na glavnih ugotovitvah in prispevku znanosti.
O predstavitvi se piše zapisnik, v katerem se navedejo pisna vprašanja članov KDSŠ in sklep o uspešnosti / neuspešnosti predstavitve. V primeru potrebnih popravkov osnutka doktorske disertacije se doktorandu določi rok za predložitev popravljenega osnutka, ki ne sme biti daljši od enega leta.

Oddaja zaključnega dela
Ko doktorand pridobi soglasje mentorja za oddajo zaključnega dela, le-to v referat odda v elektronski (naloži v VIS) in tiskani obliki (informacijo o številu tiskanih izvodov doktorand dobi v referatu).

Ocena doktorske disertacije
Člani KSDŠ so dolžni senatu NTF najkasneje v roku 2 mesecev po prejemu končne verzije disertacije predložiti ločene ocene disertacije. Navodila za izdelavo so bila članom komisije poslana, ko je bila študentu odobrena tema dr. disertacije in potrjen mentor (morebitni somentor). Tuji član komisije lahko napiše skrajšano oceno doktorske disertacije, ki zajema presojo in utemeljitev ali doktorska disertacije dosega stopnjo izvirnosti ali ne.

Zagovor doktorske disertacije
Po potrditvi ocen na senatu NTF lahko študent disertacijo zagovarja. Zagovor se izvede ne prej kot 3 dni po seji Senata NTF, kjer so bile sprejete ocene doktorske disertacije in najkasneje v roku enega meseca od potrditve na Senatu NTF.

Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije prejme študent začasno potrdilo o zaključku študija, ki velja do izdaje originala diplomske listine, ki jo prejme študent na promociji (podelitvi doktorske diplomske listine).
Postopek za promocijo se prične takoj ko ima študent objavljen znanstveni članek. Če je bil članek že objavljen se postopek sproži takoj, drugače šele, ko študent posreduje v študentski referat potrdilo o objavi članka.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.