Na tej strani najdete vse kar je povezano s prijavo teme, izdelavo in zagovorom doktorske disertacije na programu 3. stopnje.

Med študijem
Za vsak opravljen predmet mora študent doktorskega študija v študentski referat oddati obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu«, ki ga potrdi profesor, pri kateremu je izpit opravljen.

Doktorska disertacija
Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor oziroma doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom predpisane obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI, SSCI ali A&HCI. Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen ali sprejet v objavo pred zagovorom doktorske disertacije.

Prijava teme
V drugem letniku tretje stopnje doktorskega študijskega programa mora študent prijaviti temo doktorske disertacije. Študent mora do konca februarja tekočega leta v študentski referat oddati obrazec »Prijava teme doktorske disertacije« z vsemi prilogami.
Poleg prijave odda študent tudi obrazec »Izjava o uporabi in obdelavi osebnih podatkov«, ki se uporablja za namen prijave, zagovora in promocije doktorske disertacije.

Po navodilih Službe za doktorski študij Univerze v Ljubljani je pogoj za mentorstvo naslednji:
Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bilbliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRIS-u oz. v primeru aplikativnih raziskovalnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projekta v prakso, velja tudi za somentorje.
Somentor je lahko predlagan le v primeru, če je tema doktorske disertacije interdisciplinarna oz. če mentor ni redno ali dopolnilno zaposlen na Univerzi v Ljubljani.

Navodila za izdelavo
Doktorska disertacija se izdela po navodilih mentorja, skladno s pravilnikom o doktorskem študiju. Na povezavi najdete navodila za izdelavo platnice in prvih notranjih strani doktorske disertacije.

Navodila za oddajo
Tema doktorske disertacije je veljavna štiri leta od potrditve na Komisiji za doktorski študij UL.
Ko mentor študentu potrdi, da je disertacija ustrezna, jo le ta posreduje po e-pošti še ostalim članom komisije v pregled, da mu javijo morebitne popravke. Po narejenih popravkih, študent posreduje, nujno pred potekom teme (4 leta od potrditve na Komisiji za doktorski študij UL), v referat v spiralo vezane izvode za vse člane komisije. Referat vsak izvod na prvi strani opremi z datumom prejema in posreduje izvode članom komisije.
Študent mora imeti v tem trenutku znanstveni članek vsaj sprejet v objavo (mentor mora to zabeležiti v oceni doktorske disertacije).
Član komisije poda oceno doktorske disertacije, v roku treh mesecev od prejema v spiralo vezane disertacije in jo predloži v študentski referat. Študent takrat predloži en trdo vezan izvod disertacije, indeks ter izjavo o avtorstvu in javni objavi. Študentski referat ocene doktorske disertacije in en izvod disertacije posreduje na Študijsko komisijo NTF in nato na Senat NTF.
Ko so ocene (in s tem disertacija) potrjene, študent predloži v študentski referat vezane izvode disertacije in en izvod disertacije na CD-ju ter izjavo o istovetnosti tiskane in elektronske verzije doktorata (dobite v referatu).
Število izvodov je odvisno od števila članov komisije. Po en izvod za vsakega člana + 5 izvodov za knjižnice (po en izvod prejmejo knjižnica NTF-OTGO, CTK in Univerzitetna knjižnica Maribor, dva izvoda gresta v NUK). Torej, če ima študent štiri člane komisije odda v referatu 9 izvodov doktorske disertacije (izvod, ki je bil oddan za potrditev na ŠK in Senatu, se študentu vrne, če ga ne potrebuje se lahko šteje v kvoto za oddajo del).
Po potrditvi na senatu, lahko študent disertacijo zagovarja. Zagovor je najprej mogoč 8 dni po seji Senata NTF, kjer so bile sprejete ocene doktorske disertacije in najkasneje v roku enega meseca od potrditve na Senatu NTF.
Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije prejme študent začasno potrdilo o zaključku študija, ki velja do izdaje originala diplomske listine, ki jo prejme študent na promociji doktorata.
Postopek za promocijo se prične takoj ko ima študent objavljen znanstveni članek. Če je bil članek že objavljen se postopek sproži takoj, drugače šele, ko študent posreduje v študentski referat potrdilo o objavi članka.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.