Splošne informacije

INŽENIRSTVO MATERIALOV

Predstavitev študijskega programa:

Prvostopenjski dodiplomski univerzitetni študijski program INŽENIRSTVO MATERIALOV traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant je:

diplomirani/-a inženir/-ka materialov (UN) oziroma z okrajšavo dipl. inž.mater. (UN).

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa I. stopnje INŽENIRSTVO MATERIALOV so predvsem:

Slediti potrebam in željam nacionalnega gospodarstva, ter s tem tudi željam študenta po pridobitvi potrebnih kompetenc, ki bi mu zagotavljale neposredno zaposljivost po zaključku študija, skladno s tem pa:

– diplomantu omogočiti široka temeljna naravoslovna in inženirska znanja, še posebej kakovostna znanja s področja materialov in s tem ustrezno zaposljivost,

–  diplomant dobi trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju materialov,

–  diplomant je usposobljen za nadaljnji študij na podiplomski – II. stopnji,

– diplomant je dovolj razgledan na širšem področju materialov, da bo sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih področij.

Slediti načelom Bolonjske deklaracije, evropskega združenja univerz EUA, evropskega združenja nacionalnih inženirskih združenj FEANI, kot tudi nemške akreditacijske agencije  ASIIN, ter tako preko velike izbirnosti predmetov in mobilnosti omogočiti evropsko primerljiva znanja in zaposlitvene kvalifikacije diplomantov. Skladno s tem:

– diplomant dobi izobrazbo, ki je primerljiva s sorodnimi študijskimi programi v srednji in zahodni Evropi,

– študentu je omogočen prehod na drug soroden dodiplomski študij doma ali v tujini s kreditno ovrednotenim izkazom opravljenih študijskih obveznosti,

– s pogoji prehoda med študijskimi programi in načinom pedagoškega dela, ki vzpodbuja sprotni študij, ter s sistemom tutorstva, so zagotovljeni pogoji za dobro študijsko prehodnost študentov.

 

Te sposobnosti in kompetence si bodo kandidati pridobili v sodobno zasnovanemu programu, ki poleg klasičnih oblik podajanja splošnih in strokovnih predmetov vključuje  veliko praktičnega dela in projektnih nalog za reševanje problemov. Študentje bodo pri svojem delu uporabljali sodobne  eksperimentalne metode in informacijske tehnologije in na osnovi obdelave rezultatov in njihovega vrednotenja pripravljali poročila in predstavljali dosežke pred kolegi in učnim osebjem fakultete ali vabljenimi osebami iz gospodarstva ter s tem bogatili izkušnje za profesionalno delo po zaključku študija.

 

 Splošne kompetence

Splošne kompetence diplomanta po dokončanem univerzitetnem dodiplomskem študijskem programu I. stopnje INŽENIRSTVO MATERIALOV so:

– Sposobnosti za definiranje, razumevanje in ustvarjalno reševanje strokovnih izzivov.

– Razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sinteznega mišljenja.

– Razvijanje profesionalne odgovornosti in etičnosti.

– Sposobnost strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja, vključno z uporabo tujega strokovnega jezika.

– Sposobnost uporabe sodobne raziskovalne opreme in informacijsko-komunikacijske tehnologije.

– Usposobljenost za uporabo pridobljenih znanj pri samostojnem reševanju tehničnih problemov in iskanju inovativnih in inventivnih predlogov na področju inženirstva materialov.

– Sposobnost iskanja virov, kritične presoje informacij, samostojnega nadgrajevanja pridobljenih znanj in poglabljanja znanja na posameznih specializiranih področjih inženirstva materialov

– Pridobiti takšen standard znanj in kompetenc, s katerimi bodo lahko vstopili v drugi cikel sklopov predavanj oz. programov.

– Usposobljenost za delo v skupini in interdisciplinarno povezovanje.

– Sposobnost razumevanja načela vodenja in poslovne prakse.

– Upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih in okoljevarstvenih načel pri svojem delu.

– Spoštovanje inženirskega kodeksa.

Kaj pomenijo kompetence na Zavodu RS za zaposlovanje si lahko preberete na:

https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/KajSoKompetence/

 

Zbornik PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM - INŽENIRSTVO MATERIALOV 24/25
Zbornik PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM - INŽENIRSTVO MATERIALOV 23/24+
Inženirstvo materialov - Učni načrti+
Zbornik PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM - INŽINERSTVO MATERIALOV 22/23+
Splošne kompetence+
  • obvladovanje temeljnega teoretičnega znanja naravoslovno-matematičnih ved: kemije, fizike, mehanike, matematike in informatike, primerljivo z najboljšimi panožno sorodnimi evropskimi univerzami;
  • osvojitev in uporabljanje temeljnega strokovnega znanja interdisciplinarno povezanih področij inženirstva materialov in komplementarnih ved za razumevanje, načrtovanje in procesiranje obstoječih in novorazvitih materialov oz. tehnoloških procesov;
  • pridobitev takšnega nivoja znanja in kompetenc, ki omogoča vstop v drugi cikel sklopov predavanj univerzitetnih programov;
  • sposobnost analize, sinteze in razumevanja vpliva tehniških rešitev na okoljske in družbene odnose;
  • sposobnost dela v multidisciplinarnih skupinah;
  • sposobnost razumevanja načel vodenja in poslovne prakse;
  • sposobnost razumevanja svoje poklicne in etične odgovornosti;
  • sposobnost samostojnega učenja in potreba po vseživljenjskem učenju.

Diplomant prve stopnje univerzitetnega študija je sposoben samostojno opravljati manj zahtevna razvojna dela, odgovorna inženirska in strokovna organizacijska dela ter reševati posamezne, dobro definirane naloge na področju inženirskih materialov.

Zaposlitvene možnosti+

Iz področja gospodarstva:

Znanja in usposobljenost diplomantov programa Inženirstvo materialov dajejo široke možnosti zaposlovanja v podjetjih, ki so kakorkoli povezana z poznavanjem in predelavo kovinskih materialov. Diplomati se lahko zaposlujejo v dejavnostih kot so: Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje, Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, Proizvodnja kovin, Proizvodnja kovinskih izdelkov, Predelava kovin ter v drugih strokovnih in tehničnih dejavnostih. Diplomanti iz programa Inženirstvo materialov v večini primerov hitro dobijo zaposlitve, saj mnogi imajo tudi kadrovske štipendije. Ocenjen delež diplomantov, ki se jih zaposli v gospodarstvu je 80 do 90 %.

Iz področja negospodarstva:

Glede na širok spekter znanj, ki jih imajo diplomanti visokošolskega študijskega programa Inženirstvo materialov so diplomanti cenjen kader tudi v negospodarstvu. Nekaj jih nadaljuje šolanje in lahko nato zasedajo delovna mesta npr. v šolstvu ali drugih organizacijah.  Ocenjen delež, ki se jih zaposli v negospodarstvu je 10 do 20 %.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.