Splošne informacije

INŽENIRSTVO MATERIALOV

Stopnja: Dodiplomski študijski program – univerzitetni študijski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naziv:

 • Univerzitetni diplomirani(a) inženir(ka) materialov (UN),
 • skrajšano: dipl. inž. mater. (UN).

Temeljni cilji in kompetence
Materiali že tisočletja vplivajo na življenjske pogoje človeka. Ni slučaj, da so zgodovinska obdobja človeštva poimenovana po takrat prevladujočem materialu, kot je kamen, bron, železo. Danes si ne moremo predstavljati življenja brez mnogoterosti materialov. Tako brez betona in jekla ne bi bilo nobene zgradbe in prometnih poti, brez bakra pa bi bila preskrba z električno energijo neizvedljiva. Avtomobili in druga prevozna sredstva so sestavljeni iz raznolikih materialov in kombinacij teh materialov, vse od kovine, plastike, stekla, pa do različnih funkcionalnih materialov, npr. za elektroniko in senzorje. Optimalen izbor uporabljenih materialov v napravah in zgradbah omogoča doseganje stanja energetskih potreb, varnosti, reševanja okoljskih problemov, udobja ter izdelavo najmodernejših tehničnih proizvodov po sprejemljivih cenah. Nobeno področje znanosti ni v zadnjih letih tako spremenilo našega življenja kot informacijska tehnologija. Tudi ta temelji na modernem razvoju materialov in gradiv, kot so na primer kompleksni polprevodniški materiali in steklena vlakna. Novi materiali, npr. nanomateriali, skrivajo možnosti, ki jih v danem trenutku sploh še ne znamo oceniti.

Visoko razvojno stanje pri razvoju materialov in gradiv je nujno potrebna predpostavka za globalno uspešno gospodarstvo in zagotavlja tehnološki napredek tudi v prihodnje. Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Inženirstvo materialov je usposobiti strokovnjake, ki se bodo znali vključevati v realne industrijske procese, jih izboljševati in bodo lahko na podlagi naravoslovnega in inženirskega znanja obravnavali, analizirali in načrtovali nove materiale in njihovo izbiro za naprave in zgradbe prihodnosti.

Kompetenčni profil diplomanta

Zbornik PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM - INŽINERSTVO MATERIALOV+
Splošne kompetence+
 • obvladovanje temeljnega teoretičnega znanja naravoslovno-matematičnih ved: kemije, fizike, mehanike, matematike in informatike, primerljivo z najboljšimi panožno sorodnimi evropskimi univerzami;
 • osvojitev in uporabljanje temeljnega strokovnega znanja interdisciplinarno povezanih področij inženirstva materialov in komplementarnih ved za razumevanje, načrtovanje in procesiranje obstoječih in novorazvitih materialov oz. tehnoloških procesov;
 • pridobitev takšnega nivoja znanja in kompetenc, ki omogoča vstop v drugi cikel sklopov predavanj univerzitetnih programov;
 • sposobnost analize, sinteze in razumevanja vpliva tehniških rešitev na okoljske in družbene odnose;
 • sposobnost dela v multidisciplinarnih skupinah;
 • sposobnost razumevanja načel vodenja in poslovne prakse;
 • sposobnost razumevanja svoje poklicne in etične odgovornosti;
 • sposobnost samostojnega učenja in potreba po vseživljenjskem učenju.

Diplomant prve stopnje univerzitetnega študija je sposoben samostojno opravljati manj zahtevna razvojna dela, odgovorna inženirska in strokovna organizacijska dela ter reševati posamezne, dobro definirane naloge na področju inženirskih materialov.

Zaposlitvene možnosti+

Naloge strokovnjakov za razvoj in raziskave materialov ter tehniko njihove predelave v gradiva so:

 • raziskovanje fizikalne in kemijske podlage ter analitičnih metod, da lahko
 • razumejo in opišejo lastnosti materialov in gradiv;
 • na podlagi teh spoznanj ti strokovnjaki razvijajo boljša ali nova gradiva za različne vrste uporabe oziroma namene.

Danes v mnogih primerih široko uporabljamo tista gradiva, za katera imamo že na razpolago gospodarsko izdelavo in predelavo, z razvitimi procesi in postopki njihove izdelave, zato se strokovnjaki za materiale in gradiva ukvarjajo tako z razvojem novih kot tudi z izboljšavo že obstoječih procesov ter izdelavo in nadaljnjo predelavo novih in izboljšanih gradiv.

 • Pri izdelavi in uporabi gradiv črpamo naravne vire, kar vpliva na okolje, na primer v obliki emisije CO2. Zato narašča pomen neposredne uporabe surovin, strategije recikliranja in ponovne uporabe gradiv.
 • Optimiziranje izdelave in uporabe z vidika vzdržljivosti materialov je danes pomembna naloga teh strokovnjakov.
 • Materiali so predelani in vgrajeni v izdelke. Pri razvoju ustreznih postopkov in proizvodnih tehnologij so dejavni strokovnjaki za materiale in gradiva, strojniki, gradbeniki, procesni tehniki in elektrotehniki.
 • Vodenje in kontrola industrijske izdelave gradiv ter njihova obdelava oziroma predelava v proizvode zahtevajo naravoslovno in tehnično razumevanje materialov, gradiv ter procesno tehniško znanje. Temu ustrezno so raznolike tudi naloge in zahteve pri raziskavah, razvoju in industrijski proizvodnji.

Novi univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov se zelo dobro ujema z zgoraj navedenimi nalogami in ustrezno povezanimi kompetencami. Pri študiju zastopane metode obsegajo področja od raziskave atomske zgradbe materialov, preko karakterizacije materialov in oblikovanja gradiv, vse do metod za optimiziranje in razvoj proizvodno-tehničnih procesov in naprav. Paleta obravnavanih materialov zajema masovne izdelke, kot so jeklo, plasti in keramični ter sestavljeni – kompozitni materiali, iz katerih se v Evropi letno izdela na milijone ton. Univerzitetni študijski program druge stopnje Materiali razširja znanje tudi na napredne funkcionalne materiale iz izdelanih kovinskih, keramičnih ter polimernih substanc, ki imajo npr. v informacijski in senzorski tehniki ključne funkcije. Nanomateriali predstavljajo novo pomembno področje razvoja. Modeliranje materialov in simulacija poteka procesov s pomočjo računalnikov ter optimiziranje in vodenje celotnih proizvodnih tehnologij postajajo nepogrešljivi elementi celotnega razvoja te stroke in zato predstavljajo tudi bistvene elemente prenove teh programov.

Potreba po profilu diplomanta študijske smeri Inženirstvo materialov
Glede na znanstveno-tehnični pomen in ključno gospodarsko funkcijo materialov in gradiv je v prihodnje potreben stalen intenziven razvoj te stroke, za kar je treba zagotavljati vedno višjo raven znanja absolventov. Zaradi približevanja Lizbonski deklaraciji je treba po vsej EU v naslednjih letih zagotoviti 6-odstotno letno rast števila inženirjev z vrhunskim znanjem o materialih in metalurgiji. Ta zahteva pri dosedanjem interesu in številu diplomantov še zdaleč ni izpolnjena. Nasprotno, v Sloveniji je pomanjkanje že leta takšno, da bi morali v naslednjih desetih letih potrojiti letno število diplomantov. Pojem materialov je bil doslej preveč razpršen in obravnavan kot privesek znanja nekaterih tehničnih univerzitetnih programov. S tu oblikovanim programom in nadaljevanjem na vseh stopnjah univerzitetnega izobraževanja ter pridobljenimi kompetencami diplomantov ti postajajo samostojen subjekt, ki razširja znanje in tako močno prispeva h konkurenčni zmožnosti podjetij z visokotehnološkimi in visokocenovnimi izdelki. To je vsekakor osnovna usmeritev tudi slovenskega gospodarstva. Prenovljeni program je naravna nadgradnja dosedanjega univerzitetnega študijskega programa Materiali in metalurgija.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.