S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvotnem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti novega študijskega programa (Merila za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 45/94)).

Opravljen izpit v prvotnem študijskem programu se prizna kot opravljen izpit v novem študijskem programu, če je usklajenost vsebin obeh predmetov vsaj 75 %. Pri kreditnem vrednotenju posameznega letnika (60 kreditnih točk) se priznani izpit vrednoti s kreditnimi točkami v prvotnem študijskem programu, a ne z več kreditnimi točkami, kot je ovrednoten v novem študijskem programu Metalurgija in Materiali. Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne šteje sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

V magistrskem študijskem programu druge stopnje Metalurgija in Materiali so predvideni prehodi:

  • iz magistrskih študijskih programov druge stopnje s področja materialov in metalurgije ali sorodnih študijskih programov (tehničnih in naravoslovnih),
  • za diplomante univerzitetnih študijskih programov s področja materialov in metalurgije ali sorodnih študijskih programov (tehničnih in naravoslovnih), ki so bili sprejeti po letu 1994 in
  • za diplomante visokošolskih študijskih programov materialov in metalurgije ali sorodnih študijskih programov (tehničnih in naravoslovnih), ki so bili sprejeti pred letom 1994.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Metalurgija in Materiali se lahko prepiše študent, če:

  • izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,
  • so na voljo prosta mesta,
  • je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu in
  • če se obseg vsebin magistrskega študijskega programa druge stopnje Metalurgija in Materiali od vsebin 1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikuje za več kot 30 kreditnih točk.

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UL NTF lahko Študijska komisija študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) in rok, do kdaj mora študent te obveznosti opraviti.

Študijska komisija NTF lahko v tem primeru študentu prizna del izpitov, ki jih je opravil na prvotnem študijskem programu in niso predvideni v novem študijskem programu (Metalurgija in Materiali) na račun izbirnosti zunaj UL NTF.

Če študent prehaja na študijski program Metalurgija in Materiali iz magistrskih programov II. stopnje, ki jih izvaja UL NTF, lahko Študijska komisija prizna študentu tudi določene »strokovne« izpite iz prejšnjega programa na račun izbirnosti znotraj UL NTF.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Metalurgija in Materiali se lahko vpišejo tudi diplomanti univerzitetnih študijskih programov s področja materialov in metalurgije ali sorodnih študijskih programov (tehničnih), ki so bili sprejeti po letu 1994 ter diplomanti visokošolskih študijskih programov metalurške tehnologije ali sorodnih študijskih programov (tehničnih), ki so bili sprejeti pred letom 1994.

Študijska komisija lahko predpiše študentu dodatne obveznosti (diferencialne izpite) do 40 kreditnih točk, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija, lahko pa upošteva kandidatove morebitne strokovne ali znanstvene objave ter delovne izkušnje pri delu v praksi.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.