Nov razpis INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020, sporočiti na UL do 30.1.2019/ prijave do: 15.3.2019

Odprt je nov razpis Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte. Skupni cilj programa je »spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega okolja«.

POMEMBNO! Omejitev sodelovanja za vodilne partnerje.

»Prijavitelji se lahko prijavijo v vlogi vodilnega partnerja samo enkrat za vsako Prednostno naložbo«, str. 14 razpisne dokumentacije

Univerza v Ljubljani lahko nastopi v vlogi vodilnega partnerja po tem razpisu le enkrat za vsako Prednostno naložbo (skupno 4 prednostne naložbe; opis spodaj).  

Prosimo vas, da nam čim prej sporočite v kolikor nameravate v razpisu nastopati kot VODILNI PARTNER na povezavo: https://www.1ka.si/a/198290

Vljudno prosimo, da anketo izpolnijo samo resni prijavitelji do 30.1.2019.

Za morebitna nadaljnja usklajevanja boste obveščeni.

 

Prednostna os Prednostna naložba

 

      PO1: spodbujanje inovacijske zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja

 

Prednostna naložba 1b: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije – R&I ter vzpostavljanje povezav in sodelovanja med podjetji, centri za R/R ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, programov javnih storitev, spodbujanje povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij preko pametne specializacije, ter podpiranje tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotskih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.
      PO2: sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti

 

/
      PO3: varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov

 

Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo.

 

Prednostna naložba 6f: Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovitejšo rabo virov v sektorju odpadkov, vodnem sektorju in v povezavi s tlemi ali za zmanjšanje onesnaževanja zraka.

 

      PO4: izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja

 

Prednostna naložba 11 ETS:  Krepitev institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.

 

 

Rok oddaje prijave: 15. 3. 2019 do 12:00:59 (CET) v sistem Login FVG (projektni predlog vnese izključno vodilni partner (VP))

Povezava na razpis

Povezava na spletno stran

 

Programsko območje

Programsko območje vključuje naslednje statistične regije na ravni NUTS3:

– 5 italijanskih statističnih regij NUTS3 (ki vključujejo pokrajine Benetke, Videm, Pordenone, Gorica in Trst) in

– 5 slovenskih statističnih regij NUTS3 (ki vključujejo statistične regije Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška in Goriška).

Partnerstvo

Priporočena velikost partnerstva je do 6 partnerjev. Minimalni pogoj za partnerstvo je sodelovanje vsaj enega projektnega partnerja iz vsake države članice, od katerih mora biti vsaj eden italijanski iz dežele Veneto (Venezia NUTsIII) in vsaj eden slovenski iz ene od naslednjih statističnih regij: Gorenjska ali Obalna-kraška ali Goriška.

Sofinanciranje

Sofinanciranje iz sredstev ESRR v višini največ do 85%. V projektih bo potrebno zagotavljati 15% lastno udeležbo.

Oddaja prijave

Oddaja prijave bo potekala v informacijskem sistemu FVG. Prijavo odda VP.

 

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na:

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost

Tel. +386 1 2418 529

E-mail: euprojekti@uni-lj.si

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.